06-11-2012 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
06-11-2012
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Besluit Aanwezig: L.M. Huizer, J.H. Blankenberg, drs. A. Hofstra, A. Prins, mr. A. Boele 1. Het college ziet terug op de hoorzitting rondom de begroting, op 1 november jl. Besloten wordt een heden ontvangen brief van de fractie van GroenLinks over communicatie met het Krimpenerwaardcollege nog voor de raad van 8 november a.s. schriftelijk te beantwoorden. 2. De gemeentesecretaris meldt dat hij hedenmiddag het startsein geeft voor een kleine interne verbouwing, waarbij flexplekken worden gecreëerd in het kader van de HNW-pilot. 3. De burgemeester bespreekt met het college de onderwerpen die geagendeerd zijn voor het Bestuursforum Metropoolregio, die gehouden wordt op 12 november a.s. 4. De burgemeester doet terugkoppeling van de vergadering van de gezamenlijke Regionaal Colleges van Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid, op 5 november jl, in het kader van de nieuwe politieorganisatie

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 30 oktober 2012

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 30 oktober jl. wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht gemeld.

  • 004. Bereikbaarheid

   Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 6 november t/m maandag 12 november 2012

   Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Prins neemt waar, met uitzondering van 10 november a.s.; dan wordt waargenomen door wethouder Blankenberg).

  • 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam

   Er worden deze week geen vergaderingen in stadsregionaal verband gehouden.

  • 006. Belasting- en tariefvoorstellen 2013

   De belasting- en tariefvoorstellen 2013 en de belastingverordeningen 2013 conform het ontwerp-besluit vast te stellen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 007. Nota risicomanagement en weerstandsvermogen

   De Nota risicomanagement en weerstandsvermogen vast te stellen

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 008. Controleprotocol jaarrekening 2012

   1. Het concept-controleprotocol aan de raad ter vaststelling aan te bieden 2. Het normenkader en het toetsingskader aan de raad ter kennisgeving aan te bieden door middel van een raadsinformatiebrief

   Document(en)
  • 009. Opzegging huurovereenkomst water

   1. De huurovereenkomst voor een stuk water nabij IJsseldijk 121 met de Dienst der Domeinen schriftelijk op te zeggen.

   Besluit Conform advies besloten.

  • 010. Verzoek vestiging Aldi-mark in Krimpen a/d IJssel

   1. Buiten de mogelijkheden in de huidige bestemmingsplannen een mogelijke vestiging van de Aldi niet verder te faciliteren.

   Besluit Conform advies besloten.

  • 011. Brede impuls combinatiefuncties

   1. Het huidige percentage à 100% voor de combinatiefuncties te handhaven.

   Besluit Conform advies besloten.

  • 012. Educatieve middelen 2010 en 2011

   1. De inzet van de educatieve middelen uit het participatiebudget 2010 bij de opleidingencentra, in het kader van de WEB en de Wet Participatiebudget als volgt vast te stellen: a VAVO Rijnmond College € 76.383,- b Zadkine Educatie € 215.536,- 2. De inzet van de educatieve middelen uit het participatiebudget 2011 bij de opleidingencentra, in het kader van de WEB en de Wet Participatiebudget als volgt vast te stellen: a VAVO Rijnmond College € 85.302,- b Zadkine Educatie € 84.709,- 3. Vast te stellen dat er sprake is van een onderbesteding van € 222.339,- in 2010 bij het ROC Zadkine. 4. Vast te stellen dat er voor het jaar 2011 geen sprake is van een onderbesteding; noch bij het Zadkine, noch bij het VAVO Rijnmond College.

   Besluit Conform advies besloten.

  • 013. Begroting 2013 OPOCK

   Te besluiten om 1. De raad voor te stellen de begroting 2013 van de stichting OPOCK goed te keuren. 2. Kennis te nemen van de managementsrapportage tot en met september 2012.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 014. Statutenwijziging en benoeming RvT OPOCK

   Te besluiten om de raad voor te stellen: 1. de nieuwe statuten van de stichting OPOCK goed te keuren. 2. de voordracht van de stichting OPOCK over te nemen om 7 personen te benoemen als leden in de raad van toezicht.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 015. Volwasseneneducatie Rijnmond 2011-2014

   1. De raad te vragen om toestemming aan het College te verlenen om over te gaan tot het beëindigen van de gemeenschappelijke regeling en het ontbinden van het OLIVER via bijgaand raadsvoorstel. 2. Instemmen met het beëindigen van de gemeenschappelijke regeling volwasseneneducatie 2011- 2014 en het OLIVER te ontbinden met ingang van 1 januari 2013 onder voorbehoud van de toestemming van de raad. 3. Het bijgevoegde liquidatieplan vast te stellen onder voorbehoud van de bovengenoemde toestemming van de raad.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 016. Afrekening fractiegelden 2010 en 2011

   De Raad wordt voorgesteld de uitgaven, de wijziging van de reserve en de resterende reserve en daar waar van toepassing de terugvordering van teveel ontvangen bedragen per fractie vast te stellen conform artikel 11 lid 5 van de Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2010 van de gemeente Krimpen aan den IJssel, conform het conceptraadsbesluit.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)