06-09-2016 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
06-09-2016
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Het college neemt kennis van de eerste tussenrapportage over het proces om te komen tot vaststelling van de begroting 2017. Komende tijd verschijnt iedere week een update van de voorbereidingen. 2. Het college besluit tot vaststelling van een brief aan de raad waarin (proces-)informatie wordt gegeven over de wijze van uitvoering van moties en amendementen, zoals aangenomen tijdens de algemene beschouwingen in de raad over de Kadernota. 3. Ter vergadering informeert de heer Mart Toet het college over de stand van zaken bij de voorbereiding voor een plan voor de toekomst van de kinderboerderij. Nog deze maand verschijnt daarover een notitie ter uitvoering van een raadsmotie.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 30 augustus 2016

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 30 augustus 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
   • 004. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam/MRDH

    Besluit Er worden de komende week geen vergaderingen in MRDH-verband gehouden.

   • 005. Presentatie Tussenbalans uitvoering Coalitieaccoord

    Leendert Vermeulen gaat met het college in gesprek over idee├źn daarover.

    Besluit Afspraken worden gemaakt over de toezending van de Tussenbalans aan de raad, alsmede over het gesprek daarover met de inwoners tijdens de tweede editie van het Krimpenfestival op 24 september a.s.

   • 006. Voorbereiding vangnetprocedure BUIG-budget

    De bijgaande concept-opvattingen door te geleiden naar de raad met het voorstel deze vast te stellen

    Besluit Besloten wordt tot verzending van het raadsvoorstel met betrekking tot de vangnetprocedure voor het BUIG-budget 2016.

    Document(en)
   • 007. Opheffing Gemeenschappelijke Regeling Koepelschap

    1. de gemeenschappelijke regeling Koepelschap Buitenstedelijk Groen, onder het voorbe-houd dat de gemeenteraad daarvoor toestemming verleent, op te heffen; 2. de datum van opheffing van het Koepelschap Buitenstedelijk Groen vast te stellen op 31 december 2017; 3. per 31 december 2017 uit het Koepelschap te treden, indien door de deelnemers van het Koepelschap niet unaniem wordt ingestemd met opheffing van het Koepelschap; 4. in te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 008. Vaststelling bestemmingsplan Marathon 9

    1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan Marathon 9 (locatie voormalige bankgebouw) vast te stellen overeenkomstig bijgaand raadsvoorstel.

    Besluit Wordt aangehouden; stukken ontbreken namelijk.

    Document(en)
   • 009. Regionale samenwerking in de bedrijfsvoering

    1. In te gaan op het verzoek van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas om met elkaar in gesprek te gaan om een regionale samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering nader te verkennen; 2. Als reactie op dit verzoek de bijgaande conceptbrief aan de gemeente Zuidplas te sturen; 3. Namens het college de portefeuillehouder Personeel ca. en de gemeentesecretaris af te vaardigen naar de door de gemeente Zuidplas te organiseren bijeenkomst

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 010. Beantwoording schr. vragen Stem van Krimpen

    de door de Stem van Krimpen gestelde schriftelijke vragen ex art. 42 van het Reglement van Orde van de Gemeenteraad met betrekking tot het herstraten van de Parkzoom beantwoorden door middel van het aanbieden van de bijgaande (concept)raadsinformatiebrief

    Besluit Conform advies besloten, met dien verstande dat de tekst van de brief nog enkele aanvullingen krijgt. Eindredactie: wethouder Boudesteijn.

    Document(en)
   • 018. Communicatie

    Besluit Er zijn geen onderwerpen voor actieve perscommunicatie.