06-07-2015 - Raad

Orgaan:
Raad
Datum:
06-07-2015
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Vaststellen agenda

  De gemeenteraad vergadert over de kadernota. Op 6 juli geven de fracties hun Algemene Beschouwingen. Aan het einde van de avond wordt de vergadering geschorst tot donderdag 9 juli, 14.00 uur. De vergadering wordt dan hervat met reacties van de fracties op elkaars beschouwingen, de reactie van het college en nadere bespreking in tweede termijn. Aan het einde van de vergadering wordt beoogd de kadernota vast te stellen.

  Besluit De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 2. 002. Mededelingen

  Besluit De heren Kamsteeg (ChristenUnie), Butter (PvdA) en Pols (SGP) zijn afwezig.

 3. 003. Besluitenlijst

  Besluit Er is geen besluitenlijst om vast te stellen.

 4. 004. Spreekrecht

  Inwoners en andere belanghebbenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht in de raad. Een aanvraag hiervoor kan tot 48 uur voor aanvang van de vergadering via de griffier (griffier@krimpenaandenijssel.nl of 14-0180) worden gedaan, onder vermelding van naam, contactgegevens en het onderwerp waarover u wenst in te spreken. Het spreekrecht vindt plaats aan het begin van de vergadering, en de totale spreektijd bedraagt 5 minuten per inspreker, met een totaal van maximaal 30 minuten. Indien er meer dan zes insprekers zijn, wordt de tijd dan ook evenredig verdeeld. Voor meer informatie over het spreekrecht: zie de bijlage

  Besluit Mevrouw van ’t Hoogerhuijs spreekt in als lid van de Vriendenstichting van de kinderboerderij. Zij bepleit een temporisering van de voorgestelde aanpak. De heer Rath spreekt in namens de beheerstichting van ’t Onderdak en bepleit het schrappen van alle verwijzingen naar sluiting van ’t Onderdak in de kadernota. De heer Van der Staaij spreekt in als vrijwilliger bij de kinderboerderij en verzoekt om middelen beschikbaar te stellen voor achterstallig onderhoud en om af te zien van ontslag van personeel.

  Document(en)
 5. 005. Vaststellen van de kadernota 2016

  Te besluiten om: 1. De kadernota 2016 vast te stellen. Het raadsvoorstel is beschikbaar als bijlage. Vanwege de omvang van het bestand is de kadernota uitsluitend via de website beschikbaar: http://www.krimpenaandenijssel.nl/Kadernota-2016

  Besluit De fracties geven in eerste termijn hun Algemene Beschouwingen in reactie op de kadernota. Enkele fracties ondersteunen hun bijdrage door middel van een presentatie. Er worden diverse vragen gesteld aan het college en enkele moties aangekodigd.

  Document(en)
 6. 006. Schorsing van de vergadering

  Schorsen van de vergadering tot donderdag 9 juli, 14.00 uur.

  Besluit De voorzitter schorst de vergadering tot donderdag 9 juli, 14.00 uur.