06-06-2017 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
06-06-2017
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Het college memoreert het overlijden van Lavinia Both, medewerker van de GR IJsselgemeenten en oud-medewerker van Krimpen aan den IJssel, op 2 juni 2017. 2. Wethouder De Leeuw deelt met het college de stand van zaken in de voorbereiding van de Kadernota 2018, in relatie tot de begrotingswijziging 2017 van juli a.s. De stukken worden op uiterlijk 14 juni a.s. ter hand gesteld van de raad. 3. Hij meldt dat alle voorbereidingen rondom de gemeenterekening 2016 zijn afgerond. De accountant heeft een dubbele goedkeurende verklaring in het vooruitzicht gesteld, maar deze is nog niet ondertekend ontvangen. Op 8 juni a.s. spreekt de Auditcommissie over de stukken in aanwezigheid van de accountant. 4. Het college ziet met voldoening terug op de raadsavond van 30 mei jl. over de Strategische Visie voor de Krimpenerwaard. De griffie heeft op basis van de uitkomsten van deze avond een raadsvoorstel opgesteld, dat geagendeerd staat voor de raadsvergadering van 22 juni a.s. 5. De secretaris meldt, dat op 12 juni a.s. delegaties van de colleges van Capelle en Krimpen, op uitnodiging van de eerste, elkaar spreken over het functioneren van BLICK in de relatie met het Capelse gemeentebestuur. Ook tussen de raden van beide gemeenten zijn contacten gelegd over dit thema. 6. De burgemeester attendeert op de inloopavond, deze dag, voor nieuwkomers. Aan hen wordt een welkomspakket overhandigd. 7. Op voorstel van de burgemeester gaat hedenmiddag een RIB uit over de (bekostiging) van de huldigingsactiviteiten rondom de bondscoach van Feijenoord, Giovanni van Bronckhorst.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 30 mei 2017

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 30 mei 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De afspraken worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Agenda bestuurscommissie Vervoersautoriteit

   Besluit De agenda wordt doorgenomen. Namens onze gemeente woont wethouder De Leeuw de bestuurscommissie bij.

   Document(en)
  • 005. Routekaart uitbreiding taken IJSSELgemeenten

   1. In principe in te stemmen met de door de (1e loco)gemeentesecretarissen van Krimpen en Capelle opgestelde routekaart uitbreiding samenwerking gemeenschappelijke regeling IJSSELgemeenten 2017-2019 en daarna; 2. De gemeenteraad via bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over het principebesluit betreffende de opgestelde routekaart; 3. Het principebesluit voor advies voor te leggen aan de Ondernemingsraad van Krimpen, de Ondernemingsraad van IJSSELgemeenten en ter kennis te brengen aan het Georganiseerd Overleg; 4. Een definitief besluit over de opgestelde routekaart betreffende de uitbreiding van de samenwerking gemeenschappelijke regeling IJSSELgemeenten te nemen na ontvangst van het advies van de Ondernemingsraad van Krimpen en de Ondernemingsraad van IJSSELgemeenten; 5. De uitkomsten van het nader onderzoek uiterlijk in september 2017 voorgelegd te krijgen, gericht op de formele besluitvorming betreffende de uitbreiding en wijziging van de gemeenschappelijke regeling IJSSELgemeenten in november 2017.

   Besluit Wordt aangehouden en opnieuw geagendeerd voor de vergadering van komende week.

   Document(en)
  • 006. conc.-liquidatieplan Koepelschap Buitenst. Groen

   1. De gemeenteraad bijgevoegde raadsinformatiebrief aan te bieden.

   Besluit Conform advies besloten..

   Document(en)
  • 007. Motie "Alle jongeren doen mee in Krimpen"

   De bijgevoegde raadsinformatiebrief aan de raad te verzenden.

   Besluit Conform advies besloten. De RIB wordt enigszins aangepast. Eindredactie: wethouder De Leeuw.

   Document(en)
  • 008. Onderwijshuisvestingsprogramma 2018

   1. Het onderwijshuisvestingsprogramma en- overzicht 2018 voorlopig vast te stellen. 2. Schoolbesturen in het overleg van 18 september 2017 in de gelegenheid te stellen hun zienswijze over de voorgenomen inhoud naar voren te brengen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 009. Jaarstukken 2016

   De stukken ter hand stellen aan de auditcommissie voor behandeling 8 juni a.s., waarna de verdere bestuurlijke behadeling kan plaatsvinden.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 018. Communicatie

   Besluit Er worden vanuit deze vergadering geen onderwerpen voor actieve perscommunicatie aangedragen.