06-06-2016 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
06-06-2016
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Naar aanleiding van het besluit van de kinderraad van 30 mei jl. ziet het college een advies tegemoet over de meest gunstige plek voor een graffiti wall. Het college zet in op plaatsing in het komende najaar. 2. De burgemeester meldt gesproken te hebben met vertegenwoordigers van Krimpen Presents over de voorbereiding van het Krimpenfestival. Naar aanleiding daarvan wil het college een nadere afweging maken met betrekking tot de mate van financiële bijdrage c.q. garantstelling voor dit festival. 3. Het college gaat graag in op een uitnodiging van B&W van Krimpenerwaard om in gezamenlijkheid met mevrouw Riek Bakker in gesprek te gaan over een ontwikkelplan voor de Krimpenerwaard. Ingezet wordt op 5 juli a.s. 4. Het college besluit alsnog akkoord te gaan met de begroting 2017 van het Streekarchief. De raad is geïnformeerd bij RIB. 5. Het college ziet met voldoening terug op de gezamenlijke bijeenkomst met B&W van Capelle aan den IJssel op 31 mei jl. rondom de presentatie van het evaluatierapport van de Holland Consulting Group over het eerste jaar van de GR IJsselgemeenten. Het rapport wordt ter kennis van de gemeenteraad gebracht met de aankondiging, dat het college direct na de zomer een bestuurlijk standpunt zal formuleren en daarvan aan de raad kennis geven. 6. Wethouder Oosterwijk meldt, dat de portefeuillehouders van Krimpenwaard en Krimpen aan den IJssel overeenstemming hebben over de aanpak om te komen tot een visie op de toekomst voor het TBK. Adviesbureau KplusV wordt daarbij ingeschakeld. De kosten daarvan dragen beide gemeenten in gelijke mate. 7. Hij deelt met het college zijn voornemen om een Economische Agenda op te stellen via een proces van Scrum sessies. Het college vindt het een goede gedachte als daarbij ook leden van de raad worden betrokken. 8. Wethouder De Leeuw meldt, dat DCV een plan heeft gepresenteerd voor vernieuwing van haar sportlocatie, in combinatie met herontwikkeling van bestaande velden c.a. tot woningbouw. Hij bereidt een bestuurlijk standpunt over dit initiatief voor. 9. Wethouder De Leeuw stelt het college op de hoogte van de stand van zaken met de verwerving van de horecaonderneming in het zwembad: overeenstemming ligt binnen bereik. 10. Hij meldt voorts, dat de accountantsverklaringen met betrekking tot de Jaarrekening 2015 vertraging oploopt, deels veroorzaakt door externe factoren (in de sfeer van het Sociaal Domein) deels doordat in dit stadium nog enkele onderzoeksvragen zijn aangereikt. 11. Wethouder Blankenberg meldt, dat hij zich rekenschap heeft gegeven van de wijziging in het kwijtscheldingsbeleid van het HHS Schieland en Krimpenerwaard. Alvorens daarin bestuurlijk te acteren (samen met Capelle aan den IJssel), gaat hij na in welke mate inwoners van onze gemeente hierdoor worden geraakt. 12. Hij stelt het college op de hoogte van zijn onderzoek naar de vraag waar, op welke termijn, hoeveel woningen in de sociale sector kunnen worden gebouwd c.q. neergezet om ook voor de toekomst te kunnen voldoen aan de taakstelling voor de huisvesting van vluchtelingen. 13. Het college neemt met waardering kennis van datgene (o.a. brochure, groenroute en film) wat is voorbereid voor de Krimpense deelname aan de Groencompetitie Entente Florale. De jury bezoek op 10 juni a.s. onze gemeenten.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 31 mei 2016

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 31 mei 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit Het college bespreekt de aanwezigheid c.q. vertegenwoordiging bij de verschillende uitnodigingen.

   Document(en)
   • 004. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam/MRDH

    Besluit De agenda van de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit wordt, inclusief de daarbij horende stukken, opnieuw geagendeerd voor de B&W-vergadering van 14 juni a.s.

    Document(en)
   • 005. Ontwikkelingen rond (crisis)opvang vluchtelingen

    Besluit Het college memoreert het overlijden van een de bewoners in De Stuw, vader in een gezin met 5 personen. Het college gaat er opnieuw bij het COA op aandringen om vaart te maken met realisering van haar voornemen om tot inschakeling van een comité van omwonenden te komen.

   • 006. Voorbereiding Algemene Ledenvergadering VNG

    Besluit De vergadering wordt voorbereid. De burgemeester wordt gemachtigd om namens Krimpen aan den IJssel stem uit te brengen op de ALV van 8 juni a.s.

   • 007. Voorbereiden raadsvergadering 9 juni 2016

    Besluit De raadsvergadering wordt voorbereid.

    Document(en)
   • 008. Presentatie door Synerkri van haar voorstel voor cultureel programma in de De Tuyter.

    Besluit De heren Rutger van den Bosch en Kees Paul, respectievelijk van Krimpen Presents en SynerKri, presenteren hun voorstel. Het college neemt met waardering kennis van hetgeen naar voren wordt gebracht.

   • 009. Culturele programmering De Tuyter

    1. In te stemmen met het door SYnerKri en Krimpen Presents opgestelde plan van aanpak; 2. Niet in te stemmen met de voorgestelde investering voor een professionele geluid- en lichtinstallatie; 3. Met SYnerKri het gesprek aan te gaan over de € 18.000 die de stichting reeds structureel ontvangt voor culturele programmering.

    Besluit Conform advies besloten, met de aanvulling, dat het college bij de initiatiefnemers onderzoek naar een alternatieve wijze van bekostigen van een nieuwe geluid- en lichtinstallatie aanbeveelt, bijvoorbeeld via crowdfunding. De raad wordt in kennis gesteld van een en ander via een RIB, mede met het oog op de presentatie in de informatieve commissie van 16 juni a.s.

    Document(en)
   • 010. Gemeenterapport over de gezondheidssituatie jeugd

    1. Kennis te nemen van het gemeenterapport; 2. De gemeenteraad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren; 3. De Adviesraad Sociaal Domein en de Sportraad de rapportage ter informatie aan te bieden.

    Besluit Conform advies besloten, met dien verstande dat de RIB nog een redactionele aanvulling zal ondergaan. Eindredactie: wethouder Oosterwijk.

    Document(en)
   • 011. Jaarverslag Kinderopvang 2015

    1. Het jaarverslag Kinderopvang 2015 vast te stellen. 2. Het jaarverslag 2015 beschikbaar te stellen aan de Inspectie van het Onderwijs. 3. Het jaarverslag 2015 te publiceren op “waarstaatjegemeente.nl”. 4. De raad te informeren over het jaarverslag Kinderopvang 2015 door een raadsinformatiebrief

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 012. Bevolkingsprognose 2016-2020

    De bevolkingsprognose vast te stellen.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 013. Mandateren bevoegdheden

    De directeur van de sector Ruimte mandateren tot het uitoefenen van de in het besluit aangeduide bevoegdheden conform het bijgevoegde concept-besluit

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 014. Jaarrekening 2015 GR IJsselgemeenten

    De jaarrekening voor kennisgeving aannemen

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 015. 2e begrotingswijziging 2016 GR IJsselgemeenten

    Voor kennisgeving aannemen

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 016. Ontwerpbegroting GR IJsselgemeenten 2017

    De gemeenteraad in overweging geven om een zienswijze in te dienen.

    Besluit De RIB wordt beperkt tot de kernboodschap: extra middelen nodig voor CAO-kosten en IKB.

    Document(en)
   • 020. Communicatie

    Besluit Actieve persvoorlichting wordt gezocht met betrekking tot agendapunt 1.13 (Entente Florale) en 11 (Jaarverslag Kinderopvang 2015).