06-05-2014 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
06-05-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Blankenberg informeert het college over de discussie binnen de Commissie Moluks Welzijn over de gewenste verbetering c.q. renovatie van de woningen in de Molukse wijk. 2. De gemeentesecretaris doet mededeling van zijn gesprek met de accountant over de controle van de jaarrekening 2014 en de parallel daarmee lopende activiteiten. 3. De burgemeester doet verslag van de door de Rabobank georganiseerde en in haar ogen zeer geslaagde presentatie van het onderzoek naar de economische ontwikkelingspotentie van de Krimpenerwaard op 29 april jl. 4. Zij meldt dat zij op 30 april jl. een gesprek heeft gevoerd met de Commissaris van de Koning. 5. Op 20 mei a.s. is er een constituerend beraad van het nieuwe college.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 29 april 2014.

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 29 april 2014 zal worden vastgesteld in de komende collegevergadering van 13 mei 2014.

 3. 003. Uitnodigingen

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld

  Document(en)
  • 004. Bereikbaarheid

   Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 6 mei t/m maandag 12 mei 2014.

   Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Prins is bereikbaar)

  • 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam

   Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in stadsregionaal verband gehouden.

  • 006. Huisvesting ambtelijke organisatie

   Besluit Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden.

  • 007. Jaarstukken en conceptaccountantsverslag

   1. Kennisnemen van het resultaat van de jaarrekening over het jaar 2013; 2. De ontvangst van het definitieve accountantsverslag afwachten en kennisnemen van de eerste bevindingen; 3. De jaarstukken 2013 ter vaststelling aanbieden aan de auditcommissie en de raad.

   Besluit De jaarstukken zullen inhoudelijk worden besproken in de collegevergadering van 13 mei a.s. Zij kunnen wel alvast naar de Auditcommissie worden toegezonden.

   Document(en)
  • 008. Aanvraag projectsubsidie 2014 Sportraad

   1. de aanvraag voor een projectsubsidie van € 11.070,- voor de Sportraad - met toepassing van de hardheidsclausule – toe te wijzen. 2. in 2014 toe te werken naar een erkenning subsidie voor de Sportraad.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 009. Vaststelling subsidie 2013 Sportraad

   1. De projectsubsidie 2013 in afwijking op de aanvraag van € 8070 op € 6.877 vast te stellen. 2. Een bedrag van € 1.514 terug te vorderen, in verband met overschrijding maximum egalisatiereserve van € 321,- en niet gebruikte subsidie van € 1193,-.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 010. FLO-overgangsrecht

   1. De gewijzigde CAR-artikelen met betrekking tot het overgangsrecht FLO vast te stellen overeenkomstig het bepaalde in de LOGA Ledenbrief van 27 februari 2013, kenmerk ECCVA/U201300296; 2. Dit besluit per 1 januari 2013 in werking te laten treden.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 011. Subsidie Deskundigheidsbevordering vrijwilligers

   1. Projectsubsidie deskundigheidsbevordering vanaf 2014 structureel te verhogen met €5.000,- en de financiële gevolgen te verwerken via de voorjaarsnota 2014.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 012. Budget voor uitbesteed archief

   1. Budget beschikbaar te stellen voor de opslag en het opvragen van ons archief dat is uitbesteed

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 013. SOK HHSK - Gemeente Krimpen aan den IJssel

   1. In te stemmen met ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst door en namens het college van B&W tijdens de officiële (bestuurlijke) start van het dijkverzwaringsproject aan de Lekdijk in Krimpen aan den IJssel op 14 mei 2014

   Besluit Conform advies besloten.