06-03-2018 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
06-03-2018
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder De Leeuw stelt college op de hoogte van de voortgang in de gesprekken met Cyclus over nog openstaande vraagstukken met betrekking tot overname van personeel en de activa. 2. Wethouder Oosterwijk zegt gesproken te hebben met IHC over voorgenomen plannen voor bedrijfsontwikkeling, o.a. met betrekking tot de aanleg van een nieuwe laad- en loskade langs de Hollandsche IJssel. 3. De burgemeester doet terugkoppeling van zijn gesprek met de directer van de Rekenkamer. De directeur zet in op een driemaandelijks onderhoud met vertegenwoordigers van het bestuur. 4. Hij meldt dat het RIEC een Integraal ondermijningsbeeld voor onze gemeente gaat opstellen. Medewerkers vanuit de breedte van de organisatie krijgen in het proces daar naar toe een rol. 5. De gemeentesecretaris doet kort verslag van de intervisiebijeenkomst met collega’s vanuit diverse delen van het land, op 5 maart jl.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 27 februari 2018

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 27 februari 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit De agenda’s van de vergaderingen worden doorgenomen en de afvaardiging ervan geregeld.

   Document(en)
  • 005. "Langeland, the next generation"

   1. het bijgevoegde visiedocument “Langeland’ vast te stellen; 2. in te stemmen met de bijgevoegde plantekening voor het 1e (deel)herstratings- en rioleringsproject Langeland en hiermee de gebruikelijke inspraakprocedure in te gaan; 3. de gemeenteraad te informeren via een raadsinformatiebrief en via een begrotingswijziging een extra krediet van € 489.000 te vragen; 4. voor een (extra) bedrag van € 199.000 de voorziening riolering aan te wenden.

   Besluit Wordt op voorstel van de portefeuillehouder aangehouden tot de vergadering van 13 maart a.s.

   Document(en)
  • 006. OOGO Passend Onderwijs 7-2-2018

   1. In te stemmen met het verslag van het op overeenstemming gericht overleg (OOGO) Passend Onderwijs van 7 februari 2018, waarin is ingestemd met de ondersteuningsplannen 2018-2022 van de Samenwerkingsverbanden Aan den IJssel, Berséba en Koers VO.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 007. Proces Actualisatie Regionale Woonvisie tot nu toe

   1. Kennis te nemen van (met name ook de op pagina 4 geformuleerde adviezen in) de brief met bijlagen die de voorzitter van het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam (SvWrR) u als overdrachtsinformatie heeft toegezonden. 2. De brief met bijlagen door te geleiden naar de onderhandelaars voor het, na de komende gemeenteraadsverkiezingen, te vormen -en in het traject Actualisatie Regionale Woonvisie in te stromen- nieuwe college van B&W.

   Besluit Wordt wegens afwezigheid van de portefeuillehouder aangehouden tot de vergadering van 13 maart a.s.

   Document(en)
  • 008. Ingenieusbureau Krimpenerwaard

   Geen voorstel aan de raad doen om een zienswijze in te dienen op de ontwerp begrotingswijziging. De consequenties van de begrotingswijziging in de formatie en de gemeentebegroting te verwerken. De gemeenteraad te informeren aan de hand van een raadsinformatiebrief.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 009. Benoeming leden clientenraad leerlingenvervoer

   1.De volgende personen te benoemen als lid van de cliëntenraad leerlingenvervoer: Mevrouw W. Beekman per 1 oktober 2016 Mevrouw S.P.J. Dekker per 1 december 2017 De heer P. Burggraaf per 1 december 2017

   Besluit Conform advies besloten. Er wordt een persbericht van deze benoemingen opgesteld en verstuurd.

   Document(en)
  • 010. Vernieuwing winkelcentrum De Korf

   1. Kennis te nemen van de eigendomsoverdracht van winkelcentrum De Korf van pensioenfonds PME aan Van der Vorm Vastgoed Groep. 2. De gemeentelijke voorwaarden voor het verlenen van medewerking aan het planconcept voor de vernieuwing en uitbreiding van winkelcentrum De Korf, zoals verwoord in de concept koop-/revitalisatieovereenkomst met PME, van toepassing te verklaren voor Van der Vorm. 3. De gemeenteraad hiervan in kennis te stellen door bijgaand RIB.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)