06-03-2014 - Raad

Orgaan:
Raad
Datum:
06-03-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Vaststellen agenda

  Besluit De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 2. 002. Mededelingen

  Besluit De heer Luijendijk is afwezig wegens herstel na operatie. De voorzitter wenst de heer Luijendijk beterschap en feliciteert de heer Kamsteeg met diens verjaardag. Zij geeft aan Dat er extra wifi verbinding is via hotspot zwembad.

 3. 003. Besluitenlijst

  De besluitenlijst van de raasdvergadering van 30 januari 2014 vaststellen.

  Besluit De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 004. Benoemen Commissie Onderzoek Geloofsbrieven

   Te besluiten om: 1. Te benoemen als leden van de Commissie Onderzoek Geloofsbrieven: • M.w.. I.S. van ’t Hoogerhuijs-Buitenhuis • Dhr. P.J. Moerland • Dhr. A.H. Poelman

   Besluit De voorzitter benoemt de heren Zweers en Neeleman en mevrouw van Leeuwen tot het stembureau. Er wordt overgegaan tot schriftelijke stemming. De heer Zweers geeft namens het stembureau na telling aan dat er 20 geldige stemmen zijn uitgebracht op de heer Poelman en mevrouw van ’t Hoogerhuijs, en 19 geldige stemmen op de heer Moerland. Allen zijn hiermee benoemd tot leden van de Commissie Onderzoek Geloofsbrieven.

   Document(en)
  • 005. Toekomst van de gemeentelijke voorzieningen

   1. een algemene visie vast te stellen voor de wijze waarop in de gemeente Krimpen aan den IJssel de rollen en relaties tussen gemeente en samenleving op het terrein van sport en bewegen, kunst en cultuur en recreatie en groen worden herverdeeld, een en ander zoals verwoord in bijlage 1 bij dit besluit; 2. in te stemmen met de richtinggevende voorstellen die – gebaseerd op deze algemene visie – worden gedaan voor: a. de kinderboerderij (zoals verwoord in bijlage 2a bij dit besluit); b. het zwembad (zoals verwoord in bijlage 2b bij dit besluit); c. het muziekonderwijs (zoals verwoord in bijlage 2c bij dit besluit); d. de binnensport (zoals verwoord in bijlage 2d bij dit besluit); e. de buitensport (zoals verwoord in bijlage 2e bij dit besluit); f. de multifunctionele accommodaties (MFA’s, zoals verwoord in bijlage 2f bij dit besluit); 3. in te stemmen met de uitvoeringsparagraaf en de financiële paragraaf.

   Besluit De gemeenteraad bespreekt het voorstel. Daarbij is veel waardering voor de algemene visie. De voorstellen over de kinderboerderij en het zwembad worden breed gesteund. De voorstellen over binnen-en buitensportaccomodaties kunnen eveneens op steun van de meeste fracties rekenen. Vanuit de meeste fracties wordt getwijfeld over sluiting – op dit moment - van Het Onderdak. Daarbij worden de maatschappelijke betekenis en het karakter van de verenigingen die gebruik maken van het Onderdak, de geringe beperkte exploitatiekosten en de beperkte mogelijkheden voor herbestemming aangehaald. De SGP fractie dient een amendement (A1, mede-indieners CU, VVD, PvdA, CDA) met als strekking dat Het Onderdak vooralsnog niet wordt gesloten. Ten aanzien van muziekvereniging Concordia stemt de SGP in met het voorstel mits de aanpassingskosten aanvaardbaar zijn. Betreffende de muziekschool stemt de fractie in met de verhuizing naar de Tuyter, maar is voorstander van interne verzelfstandiging als tussenstap. De fractie informeert of er geen budget voor instrumentaal onderwijs wordt overgeheveld naar muziekonderwijs op scholen. De VVD fractie benadrukt de noodzaak tot besluitvorming over herziening van de voorzieningen. De fractie is mede-indiener van amendement A1 en stelt daarmee voor Het Onderdak (nog) niet te sluiten. Ook de CDA fractie is mede-indiener van amendement A1 en pleit voor continue betrokkenheid van verenigingen. De fractie dient tevens amendement A2 (mede-indieners: (SGP, PvdA, LK) in. Het amendement introduceert een interne verzelfstandiging van de muziekschool. De fractie is niet overtuigd van de verhuizing van muziekvereniging Concordia en Big Band Krimpen naar de Big Bear en roept door indiening van motie M1 op tot nader onderzoek naar alternatieven. De PvdA fractie pleit voor zorgvuldigheid en een gefaseerde aanpak. De fractie is mede-indiener van de amendementen A1 en A2. De D66 fractie is tegen het afstoten van het gebouw van de muziekschool en is van mening dat er te weinig onderzoek is gedaan naar de sportaccomodaties. Ten aanzien van Het Onderdak geeft de fractie aan deze accommodatie te willen behouden, en de Tuyter als cultureel centrum te beschouwen, waar de verenigingen die nu in Het Onderdak zitten niet thuis horen. De GroenLinks fractie deelt deze opvatting, en dient tevens motie M2 in waarmee de fractie oproept de Big Bear over te dragen aan een sociaal maatschappelijke stichting met als doel er een jeugdsocieteit of poppodium van te maken. De fractie van de ChristenUnie is voorstander van externe verzelfstandiging waar dat mogelijk is en bepleit een herverdeling van de verantwoordelijkheden. De fractie is mede-indiener van amendement A1 en steunt daarmee het openhouden van Het Onderdak. De fractie informeert naar inzicht in management contracten voor de raad. De fractie van Leefbaar Krimpen is mede-indiener van amendement A2 en steunt amendement A1. In een korte reactie geeft wethouder Blankenberg aan dat herontwikkeling geen doel is geweest bij de voorstellen over Het Onderdak. Wethouder Hofstra beaamt dat het instrumentale muziekonderwijs gehandhaafd blijft. In tweede termijn discussiëren de fracties verder over de voorstellen. Vervolgens wordt tot stemming overgegaan: • Amendement A1 wordt gesteund door de SGP, CU, CDA, VVD, LK en PvdA. D66 en GroenLinks zijn tegen. Het amendement wordt daarmee aangenomen met 18 stemmen voor en 2 tegen. • Amendement A2 wordt gesteund door de SGP, CDA, LK en PvdA. CU, VVD, D66, en GroenLinks zijn tegen. Het amendement wordt daarmee met 12 stemmen voor en 8 stemmen tegen aangenomen. • Beslispunt 1 wordt met algemene stemmen aangenomen. • Beslispunt 2a wordt met algemene stemmen aangenomen. • Beslispunt 2 c (inclusief het aangenomen amendement A2) wordt gesteund door de SGP, CU, CDA, VVD, LK en PvdA. D66 en GroenLinks zijn tegen. Het beslispunt is aangenomen met 18 stemmen voor en 2 stemmen tegen. De VVD en ChristenUnie geven per stemverklaring aan dat ondanks dat zij tegen het aangenomen amendement waren het voorstel een belangrijke stap vooruit betreft, en zij daarin vóór stemmen. • Beslispunt 2d wordt gesteund door de SGP, CU, CDA, VVD, LK, GroenLinks en PvdA. D66 is tegen. Het beslispunt is aangenomen met 19 stemmen voor en 1 stem tegen. • Beslispunt 2e wordt gesteund door de SGP, CU, CDA, VVD, LK, GroenLinks en PvdA. D66 is tegen. Het beslispunt is aangenomen met 19 stemmen voor en 1 stem tegen. • Beslispunt 2 f (inclusief het aangenomen amendement A1) wordt gesteund door de SGP, CU, CDA, VVD, LK en PvdA. D66 en GroenLinks zijn tegen. Het beslispunt is aangenomen met 18 stemmen voor en 2 stemmen tegen. • Beslispunt 3 wordt met algemene stemmen aangenomen. • Motie M1 wordt gesteund door het CDA en LK. Tegen zijn de SGP, CU, VVD, D66, GL, en PvdA. De motie is daarmee verworpen met 5 stemmen voor en 15 stemmen tegen. • Motie M2 wordt alleen gesteund door de indiener (GroenLinks). SGP, CU, VVD, D66, LK, GL, en PvdA zijn tegen. De motie is daarmee verworpen met 1 stem voor en 19 stemmen tegen.

   Document(en)
  • 006. Samenwerking IJsselgemeenten

   Te besluiten om: 1. Kennis te nemen van de Gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten als uitwerking van het op 4 oktober 2012 ondertekende convenant betreffende de ambtelijke samenwerking in de bedrijfsvoering met de gemeente Capelle aan den IJssel; 2. Op grond van artikel 1 lid 2 Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) het college van BenW toestemming te verlenen tot het aangaan van de Gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten.

   Besluit De gemeenteraad bespreekt het voorstel. De CDA fractie is tegen het voorstel in huidige vorm waarbij het naar het oordeel van de fractie aan wederkerigheid ontbreekt, en wil de mogelijkheid voor het indienen van een zienswijze door de raad bij voorstel tot uitbreiding van de regeling in de regeling opnemen. De fractie stelt daarnaast vragen over onder meer de lokale loketfunctie, de frictiekosten en de uitkomsten van het overleg met de OR. Vanuit de overige fracties is er waardering voor het voorstel en de recente raadsinformatiebrief waarin uitleg is gegeven op vragen die tijdens de commissiebehandeling aan de orde kwamen. Verder wordt veel belang gehecht aan laagdrempelige en toegankelijke voorzieningen en wordt de vinger gelegd bij de balans tussen beide gemeenten. De PvdA fractie verzoekt het college toe te zeggen dat het college zich neerlegt bij een mening van de meerderheid van de raad in een zienswijze en informeert naar de behandeling van zaken door de commissie bezwaar en beroep in de gemeente. De fractie van D66 verzoekt om regelmatige terugkoppeling over de financiële aspecten via de P&C cyclus. De VVD fractie is positief over het voorstel en benadrukt het belang om over enkele jaren over te stappen op een andere financieringswijze. Wethouder Prins beantwoordt namens het college de gestelde vragen en beaamt dat via de planning en controlcyclus informatie wordt gegeven over de financiële aspecten van de regeling. Wethouder Blankenberg beaamt dat bezwaar en beroepzaken in de gemeente kunnen worden behandeld. De voorzitter brengt het voorstel vervolgens in stemming. De fracties van SGP, CU, VVD, D66, GL, LK en PvdA zijn voor. De CDA fractie is tegen. Het voorstel is aangenomen met 18 stemmen voor en 2 stemmen tegen.

   Document(en)
  • 007. Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

   Te besluiten om: 1. Het college van burgemeester en wethouders met toepassing van artikel 1 lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen tot het aangaan van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond.

   Besluit De fractie van de SGP spreekt waardering uit voor het vele werk dat is verzet. De VVD fractie spreekt vertrouwen uit in de toekomst. Het voorstel wordt vervolgens met algemene stemmen aangenomen.

   Document(en)
  • 008. Aansluitverordening op de riolering

   Te besluiten om: 1. De aansluitverordening op de riolering in de gemeente Krimpen aan den IJssel vast te stellen

   Besluit De fractie van D66 informeert naar de opvattingen van de fractie van Leefbaar Krimpen. Deze fractie geeft hierop aan de mening na nadere bestudering te hebben herzien. Het voorstel wordt vervolgens met algemene stemmen aangenomen.

   Document(en)
  • 009. Verbouwen bibliotheek en asbestsanering i/d Tuyter

   Te besluiten om: 1. Budget beschikbaar te stellen ter hoogte van € 100.000,- voor de uitvoering van een verbouwing van de bibliotheek, asbestsaneringswerkzaamheden en aanpassingen in de brandcompartimentering in de Tuyter en dit ten laste te brengen van de reserve Maatschappelijk vastgoed.

   Besluit De gemeenteraad stemt zonder nadere bespreking in met het voorstel.

   Document(en)
   • 010. Herbenoeming lid raad van toezicht St. OPOCK

    Te besluiten om: 1. De heer mr. E. Schouwstra, geboren 5 november 1967 te Dordrecht, te herbenoemen als lid van de raad van toezicht van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, ingaande 1 januari 2014 en eindigend van rechtswege op 31 december 2017. 2. Kennis te nemen van het feit dat wegens het vervallen de zittingstermijn van 2 leden (E. Brandenburg en R. Hagestein) het aantal leden van de raad van toezicht per 1 januari 2014 is teruggebracht tot het in de statuten bepaalde minimale aantal van 5.

    Besluit De gemeenteraad stemt zonder nadere bespreking in met het voorstel.

    Document(en)
   • 011. Tweede wijziging legesverordening 2014

    Te besluiten om: De legesverordening 2014 en de bijbehorende tarieventabel te wijzigen conform de aangeleverde wijzigingsverordening.

    Besluit De gemeenteraad stemt zonder nadere bespreking in met het voorstel.

    Document(en)
   • 012. Nota Vaste Activa 2014

    Te besluiten om: 1. De Nota Vaste Activa 2014 vast te stellen

    Besluit De gemeenteraad stemt zonder nadere bespreking in met het voorstel.

    Document(en)
   • 013. Intrekken subsidieverordening rioolgerelateerde voorzieningen

    Te besluiten om: 1. De Subsidieverordening voor het stimuleren van rioolgerelateerde voorzieningen in de huisaansluitingen van laag gelegen (niet onderheide) woningen in Krimpen aan den IJssel met onmiddellijke ingang in te trekken

    Besluit De gemeenteraad stemt zonder nadere bespreking in met het voorstel.

    Document(en)
   • 014. Raadscommunicatie

    In te stemmen met het Raadscommunicatie Werkplan 2014 e.v.

    Besluit De gemeenteraad stemt zonder nadere bespreking in met het voorstel.

    Document(en)
    • 015. Afhandelen moties

     De raad ontvangt het motie-overzicht ter kennisname. Er zijn geen voorstellen voor af te handelen moties.

     Besluit De gemeenteraad neemt kennis van het overzicht.

     Document(en)
     • 016. Budgetautorisatie

      Te besluiten om: 1. de aanpassingen van de budgetten te autoriseren.

      Besluit De gemeenteraad stemt zonder nadere bespreking in met het voorstel.

      Document(en)
     • 017. Vragenhalfuur actualiteit

      Besluit Er wordt geen gebruik gemaakt van het vragenhalfuur Actualiteit.