06-02-2018 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
06-02-2018
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder De Leeuw meldt een presentatie te hebben ontvangen van het samenwerkingsverband SVHW over de mogelijkheden tot het deelnemen aan dit gemeenschappelijk belastingkantoor: interessante ontwikkeling, maar het heeft op dit moment voor onze gemeente geen eerste prioriteit. 2. Het college zal ter gelegener tijd een overdrachtsdocument overhandigen aan de partijen die gaan onderhandelen over een nieuwe coalitie. 3. Wethouder Blankenberg heeft de raad per memo in kennis gesteld van de onder handen genomen evaluatie van de regionale Woonvisie, welke gevolgd kan worden door evaluatie van de Woonvisie Krimpen aan den IJssel. 4. Wethouder Oosterwijk meldt dat hij een raadsmemo heeft gestuurd over de gevraagde medewerking voor vestiging van ondersteunende horeca in de winkel Toko Urrie aan de Rotterdamseweg. De eindafweging wordt gemaakt in het kader van het in procedure gebrachte veegbestemmingsplan Kortland. 5. De gemeentesecretaris deelt met het college de actuele stand van zaken in het proces van de Strategische visie Krimpenerwaard. Aandachtspunten zijn dat posities van de verschillende actoren en het projectmatige accent de verkenner en het team om haar heen. 6. Het college gebruikt hedenmiddag de lunch met vertegenwoordigers van de pers.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 30 januari 2018

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 30 januari 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in stads regionaal vervang gehouden.

  • 005. Voorbereiden raadsvergadering 8 februari 2018

   Besluit De raadsvergadering van komende donderdag wordt voorbereid.

   Document(en)
   • 006. Gegevensverwerking inzameling restafv en grondst

    1. In te stemmen met de beleidsnotitie ‘Privacy Inzameling huishoudelijk restafval en grondstoffen’ 2. De raad via een begrotingswijziging een krediet van € 60.000 te vragen voor het aanpassen van de paslezers op de ondergrondse containers en hier per bijgevoegde raadsinformatiebrief over te informeren (dit is vooruitlopend al gedaan bij de eerste begrotingswijziging van dit jaar).

    Besluit Conform advies besloten. Het college wil nog nagaan of voor een beleidsdocument als dit ook een openbare voorbereidingsprocedure moet worden gehouden.

    Document(en)
   • 007. Overlast door nijlganzen populatie

    1. In te stemmen met de beantwoording van de vragen naar aanleiding van de motie omtrent overlast door nijlganzen in de gemeente.

    Besluit Conform advies besloten, met dien verstande, dat het jaarlijks eieren schudden zo mogelijk wordt geïntensiveerd. De RIB zal met deze toespitsing worden aangepast.

    Document(en)
   • 008. Rapport van Inspectie over kwaliteit VVE

    1. Kennis te nemen van het rapport van bevindingen van de Inspectie van het Onderwijs over de kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) in Krimpen aan den IJssel. 2. De gemeenteraad te informeren door middel van een Raadsinformatiebrief.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 009. Herziening projectsubsidie Muziekschool Krimpen

    1.De verleende projectsubsidie aan Stichting Muziekschool Krimpen 2018 van € 558.319,- opnieuw vast te stellen, en wel op € 567.316,-. 2.De aanvulling van projectsubsidie van € 8.997,- te dekken uit de financiële ruimte van € 41.935,- van het subsidieplafond Cultuureducatie.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 010. Uitbreiding doelgroep RMC activiteiten naar 27

    1.De Jonge Krijger toestemming te geven om voor het jaar 2018 de leeftijdscategorie voor de projecten Geen Jongere Buitenspel en Jongerensteunpunt te verhogen naar 27 jaar.

    Besluit Conform advies besloten. Voor dit moment akkoord met de geadviseerde wijze van bekostiging. Wel wordt bezien of het mogelijk en gewenst is voor deze kosten (in de toekomst) het Participatiebudget aan te wenden.

    Document(en)
   • 015. Communicatie

    Besluit Het college maakt afspraken over de onderwerpen van actieve perscommunicatie op 8 februari.