06-02-2014 - Besluitvoorbereidende Commissie

Orgaan:
Besluitvoorbereidende Commissie
Datum:
06-02-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Vaststellen agenda

  Besluit De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 2. 002. Mededelingen

  Besluit Er zijn geen mededelingen.

 3. 003. Besluitenlijst

  Vaststellen van de besluitenlijst van de commissievergadering van 9-1-2014.

  Besluit De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
 4. 004. Spreekrecht

  Besluit Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.

 5. 005. Raadscommunicatie

  In te stemmen met het Raadscommunicatie Werkplan 2014 e.v.

  Besluit De commissie bespreekt het voorstel en spreekt daarbij waardering uit voor het werkplan en de inzet van de werkgroep. Er worden enkele opmerkingen gemaakt over de locatie van Praat met de Raad en doelstellingen van de werkgroep. Namens de werkgroep geeft de heer Oosterwijk (SGP) aan dat Praat met de Raad in de Tuyter goed is bevallen en de overige opmerkingen worden meegenomen als de werkgroep na de verkiezingen opnieuw gevormd wordt en aan de slag gaat. De commissie adviseert vervolgens positief over het voorstel en stelt voor om het als hamerstuk voor de raadsvergadering te agenderen.

  Document(en)
  • 006. Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

   Te besluiten om: 1. Het college van burgemeester en wethouders met toepassing van artikel 1 lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen tot het aangaan van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond.

   Besluit De commissie bespreekt het voorstel. Er worden vragen gesteld over mogelijke spanning tussen gezamenlijke inkoop en beleidsvrijheid, binnen- en buitenwijkse voorzieningen, ketensamenwerking en over de rijpheid van de regeling. Vanuit diverse fracties wordt er aangedrongen op behoud van de mogelijkheid van ideniteitsgebonden zorg. Wethouder Hofstra beantwoordt de vragen waarbij hij tevens ingaat op de gekozen methode (vlaktax) en bevestigd dat identiteitsgebonden zorg mogelijk blijft en er samenwerking is binnen de keten. De commissie adviseert vervolgens positief over het voorstel en stelt voor om het als bespreekstuk voor de raadsvergadering te agenderen.

   Document(en)
  • 007. Nota Vaste Activa 2014

   Te besluiten om: 1. De Nota Vaste Activa 2014 vast te stellen

   Besluit De heer Vogelaar (SGP) licht als voorzitter van de auditcommissie toe dat het voorstel door de auditcommissie is besproken. Naar aanleiding daarvan is het stuk op een aantal punten aangepast. De auditcommissie adviseert positief over het voorstel. De commissie ziet vervolgens af van verdere bespreking en stelt voor om het voorstel als hamerstuk voor de raadsvergadering te agenderen.

   Document(en)
  • 008. Benoemen Commissie Onderzoek Geloofsbrieven

   Te besluiten om: 1.Te benoemen als leden van de Commissie Onderzoek Geloofsbrieven: - M.w. I.S. van ’t Hoogerhuijs-Buitenhuis - Dhr. P.J. Moerland - Dhr. A.H. Poelman

   Besluit Zonder verdere bespreking wordt voorgesteld het voorstel voor de raadsvergadering te agenderen, alwaar erover gestemd zal worden.

   Document(en)
  • 009. Intrekken subsidieverordening rioolgerelateerde voorzieningen

   Te besluiten om: 1. De Subsidieverordening voor het stimuleren van rioolgerelateerde voorzieningen in de huisaansluitingen van laag gelegen (niet onderheide) woningen in Krimpen aan den IJssel met onmiddellijke ingang in te trekken.

   Besluit De commissie bespreekt het voorstel kort. Wethouder Prins geeft na vragen hierover aan dat de beleidsregels inmiddels zijn vastgesteld. De commissie adviseert vervolgens positief over het voorstel en stelt voor om het als hamerstuk voor de raadsvergadering te agenderen.

   Document(en)
  • 010. Aansluitverordening op de riolering

   Te besluiten om: 1. De aansluitverordening op de riolering in de gemeente Krimpen aan den IJssel vast te stellen.

   Besluit De commissie bespreekt het voorstel. De heer de Bruijn (LK) geeft aan dat de fractie van Leefbaar Krimpen het voorstel niet steunt en van mening is dat de gemeente verantwoordelijk moet zijn voor het gedeelte vanaf de erfgrens. Wethouder Prins geeft aan dat het voorstel de juridische onderbouwing van bestaand beleid betreft en bevestigd dat indien wenselijk de hardheidsclausule toepasbaar is. De commissie adviseert vervolgens in meerderheid positief over het voorstel en stelt voor om het als bespreekstuk voor de raadsvergadering te agenderen.

   Document(en)
  • 011. Tweede wijziging legesverordening 2014

   Te besluiten om: De legesverordening 2014 en de bijbehorende tarieventabel te wijzigen conform de aangeleverde wijzigingsverordening.

   Besluit De commissie bespreekt het voorstel waarbij wordt geïnformeerd naar het voordeel. In reactie geeft wethouder Prins aan dat het een tijdelijk voordeel betreft. De commissie adviseert vervolgens positief over het voorstel en stelt voor om het als hamerstuk voor de raadsvergadering te agenderen.

   Document(en)
  • 012. Herbenoeming lid raad van toezicht St. OPOCK

   Te besluiten om: 1. De heer mr. E. Schouwstra, geboren 5 november 1967 te Dordrecht, te herbenoemen als lid van de raad van toezicht van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, ingaande 1 januari 2014 en eindigend van rechtswege op 31 december 2017. 2. Kennis te nemen van het feit dat wegens het vervallen de zittingstermijn van 2 leden (E. Brandenburg en R. Hagestein) het aantal leden van de raad van toezicht per 1 januari 2014 is teruggebracht tot het in de statuten bepaalde minimale aantal van 5.

   Besluit De commissie adviseert zonder nadere bespreking positief over het voorstel en stelt voor om het als hamerstuk voor de raadsvergadering te agenderen.

   Document(en)
  • 013. Afhandelen moties

   De raad ontvangt het motie-overzicht ter kennisname. Er zijn geen voorstellen voor af te handelen moties.

   Besluit De commissie neemt kennis van het overzicht.

  • 014. Afspraken / toezeggingen

   Te besluiten om: De toezeggingen met lijstnummers 68, 71 en 74 af te handelen.

   Besluit Wethouder Prins geeft in reactie op vragen hierover aan dat hij de resultaten over verlichting op de Nieuwe Tiendweg vandaag heeft ontvangen, en dat de verlichting voldoende is (betreft toezegging 78). Wel dienen nog enkele maatregelen getroffen te worden bij fietspaden. De rapportage wordt aan de raadsleden verstrekt. Commissie stemt vervolgens in met de afhandeling van de toezeggingen 68, 71 en 74.

   Document(en)
   • 015. Rondvraag

    Besluit De heer Vogelaar (SGP) informeert naar de stand van zaken rondom Werf aan den IJssel. In het bijzonder informeert hij naar de status om te komen tot een nieuw bestemmingsplan, de (mogelijkheden voor) verplaatsing van loods 1 en subsidiemogelijkheden. Wethouder Hofstra geeft aan dat met inzet van een subsidiespecialist wordt gekeken naar aanvullende financieringsmogelijkheden. In uitgebreidere beantwoording wordt schriftelijk voorzien.