06-01-2015 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
06-01-2015
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Oosterwijk koppelt terug vanuit het constituerend beraad van de Metropoolregio op 19 december jl. bij welke gelegenheid tevens de DB-leden zijn benoemd. 2. Hij meldt dat aan de Stadsregio nog net voor de jaarwisseling een brief is verzonden over een gewijzigde aanwending van het toegekende subsidie voor de ontwikkeling van de Stormpolder. 3. Afgesproken wordt dat wethouder Boudesteijn zich oriënteert op het fenomeen kinderburgemeester, zoals dat in meerdere gemeenten is ontwikkeld. 4. De gemeentesecretaris maakt melding van de start van de GR IJsselgemeenten, per 1 januari 2015. Gisteren zijn de nieuwe medewerkers verwelkomd ten tijde van een nieuwjaarsbijeenkomst. 5. Het college beslist om vanaf heden maandelijks (te weten: de laatste dinsdag van de maand) te agenderen de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de 3 D's. De betrokken portefeuillehouders nemen daarvoor het initiatief. 6. De burgemeester koppelt terug vanuit het AB van de Veiligheidsregio, van 17 december jl. De directeur van de GR brengt op 15 januari een bezoek aan haar, mede om te spreken over actuele ontwikkelingen die onze gemeente direct raken.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 16 december 2014

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 16 december 2014 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit Er is voor deze week geen lijst van uitnodigingen aangeboden.

  • 004. Bereikbaarheid

   Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 6 t/m maandag 12 januari 2015

   Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Oosterwijk is bereikbaar)

  • 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam

   Besluit Nu de Stadsregio Rotterdam in liquidatie verkeert en daarvoor in de plaats is getreden de Metropoolregio MRDH zal dit vast agendapunt opnieuw worden geredigeerd.

  • 006. Huisvesting ambtelijke organisatie

   Besluit De burgemeester en de gemeentesecretaris praten het college bij over de actuele stand van zaken met betrekking tot de oplevering van het casco (geschied op 19 december j.l.), de aanbesteding van het meubilair en de vervaardiging van een beeltenis van het staatshoofd. Wethouder Oosterwijk zal zich een beeld vormen van de stand van zaken met de uitvoering van de openbare ruimte rondom het nieuwe gebouw.

  • 007. Wijze van secretariële ondersteuning door bestuurssecretariaat

   Besluit Afgesproken wordt dat de wethouders hierover een gezamenlijk gesprek zullen voeren met de bestuursecretaresses en de gemeentesecretaris.

  • 008. Terugblik jaarwisseling 2014/2015

   Besluit Het college is content met het verloop van de jaarwisseling. Er hebben zich geen bijzondere problemen in de publieke ruimte voorgedaan.

  • 009. OP2015 Promen

   1. Het OP2015, met als advies aan de raad om geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot zienswijze, aan de gemeenteraad aan te bieden conform bijgaande raadsinformatiebrief.

   Besluit Het college beslist dat hedenmiddag bij raadsmemo het Ondernemingsplan 2015 van Promen met bijlagen aan de raad wordt toegestuurd, mede met het oog op de informatieve commissie over dit onderwerp van 8 januari a.s. Volgende week komt dit vraagstuk opnieuw op de agenda van het college, tezamen met een voorstel voor een RIB en de daarvan deel uitmakend financiële consequenties van een en ander.

   Document(en)
  • 010. Motie D66, Maatregel 50 en 51, Verkeer vervoersvie

   1. Kennis te nemen van en in te stemmen met het raadsvoorstel. 2. De raad te laten besluiten tot het verlenen van budget voor verkeerseducatie.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 011. Schriftelijke vragen Leefbaar Krimpen Schaardijk13

   1. In te stemmen met de beantwoording van schriftelijke vragen van Leefbaar Krimpen conform bijgevoegde reactie

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 012. De Rotterdamse Zaak

   1. Akkoord te gaan met de verlenging van de ondersteuning van lokale marginale ondernemers in de Rotterdamse Zaak. 2. Voor de uitvoering in 2015 en 2016 een bedrag van € 3.000,- per jaar bij te dragen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 013. Subsidie verlening 200 jaar koninkrijk

   1. Aan Stichting Presents een projectsubsidie voor de organisatie van twee concerten ter viering van 200 jaar koninkrijk op 14 en 15 november 2014 te verlenen voor een bedrag van maximaal € 5.800,-. 2. Krimpen Presents dient voor 10 januari 2015 een inhoudelijk en financieel verslag te overleggen. 3. Op basis van het financieel verslag en de rekening een definitief subsidiebedrag vast te stellen met een maximum van € 5.800,-.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)