05-12-2017 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
05-12-2017
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit Wethouder Oosterwijk meldt dat het voor 2021 nagestreefde percentage van afvalscheiding reeds in het derde kwartaal van 2017 is gerealiseerd. Hij kondigt in dit verband een voorstel aan om te komen tot beëindiging van de activiteiten van “Afval loont”. Hij meldt dat er van de zijde van de omwonenden een kritische brief aan de raad is gezonden over de beoogde wijze van sanering van het EMK-terrein. Deze week zal hij de raad per memo informeren over hoe het proces is verlopen en nog loopt. Wethouder De Leeuw koppelt terug vanuit de aandeelhoudersvergadering van Eneco van 2 december, waarin o.a. aan de orde kwam de relatie met de Raad van commissarissen en de Raad van Bestuur. Hij deelt met het college het gesprek van een raadsdelegatie met de Raad van Toezicht van BLICK op 4 december. Aan de orde was o.a. de berichtgeving in de pers van zaterdag jl. op het functioneren van BLICK. Het college heeft een bouwkundige rapport toegezonden gekregen over de vloerconstructies van het schoolgebouw van het Krimpenerwaardcollege. De portefeuillehouders handhaving en onderwijs gaan zich hiermee bezig houden.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 28 november 2017

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 28 november 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in MRDH-verband gehouden.

  • 005. Vergaderingen college van B&W rondom de komende feestdagen.

   Besluit Op 19 december is er de laatste reguliere collegevergadering van dit jaar. Op 22 december is er nog een koffie-college. De eerste collegevergadering in het nieuwe jaar is op 9 januari.

  • 006. Actualiseren van moties en toezeggingen

   Besluit De lijsten worden geactualiseerd. De raad wordt daarvan deze week per brief in kennis gesteld.

   Document(en)
   • 007. Langetermijn agenda van de Raad en van de Auditcommissie

    Besluit Het college geeft zich rekenschap van de Lange Termijn Agenda’s. De gemeentesecretaris neemt met de griffier contact op over enige aanpassingen.

    Document(en)
   • 008. Veegbestemmingsplan Kort-, Langeland en Lansingh-Z

    1.In te stemmen met de voorontwerp veeg-bestemmingsplannen Kortland, Langeland en Lansingh-Zuid; 2.De voorontwerp veeg-bestemmingsplannen Kortland, Langeland en Lansingh-Zuid op grond van artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening (Bro) voor vooroverleg te zenden aan de betrokken instanties en overheden ; 3.De voorontwerp veeg-bestemmingsplannen Kortland, Langeland en Lansingh-Zuid te publiceren en op grond van de inspraakverordening gedurende zes weken ter inzage te leggen; 4.De gemeenteraad te informeren conform bijgevoegde raadsinformatiebrief.

    Besluit Conform advies besloten, zulks met inachtneming van enige redactionele aanpassing en aanvulling van de RIB.

    Document(en)
   • 009. Beantwoording vragen VVD fractie

    1. Kennis te nemen van de vragen van de VVD fractie inzake de openingstijden van de balie van de KrimpenWijzer. 2. De betreffende vragen te beantwoorden conform bijgevoegde RIB. 3. De RIB met beantwoording van de raadsvragen van de VVD fractie d.d. 20 oktober te verzenden naar de Raad.

    Besluit Conform advies besloten. In de RIB wordt opgenomen dat de raad op de hoogte zal worden gesteld van de uitkomsten van het drie partijen gesprek.

    Document(en)
   • 010. Vaststellen uitwerkingsplan De Wilgen

    1. de twee zienswijzen met betrekking tot het ontwerp uitwerkingsplan De Wilgen ontvankelijk te verklaren; 2. de zienswijze van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard gegrond en de zienswijze van de bewoners van IJsseldijk 56 ongegrond te verklaren, zoals aangegeven in de bij dit besluit behorende Nota zienswijzen uitwerkingsplan De Wilgen; 3. het uitwerkingsplan ten opzichte van het ontwerp uitwerkingsplan gewijzigd vast te stellen, met inachtneming van de (ambtshalve) aanpassingen in de toelichting, de verbeelding en de regels, zoals aangegeven in de bij dit besluit behorende Nota zienswijzen; 4. het uitwerkingsplan met identificatienummer NL.IMRO.0542.BPLGDeWilgen-va01 digitaal vast te stellen, waarbij de Grootschalige Basiskaart Krimpen aan den IJssel als ondergrond is gebruikt. 5. de indieners van de zienswijzen in kennis stellen van de besluiten 1 tot en met 5; 6. het gewijzigd vastgestelde uitwerkingsplan op de gebruikelijke wijze bekend te maken en gedurende een periode van 6 weken ter inzage te leggen.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 011. Speelruimtebeleidsplan 2018

    1. Het speelruimtebeleidsplan 2018-2022 ter vaststelling aan te bieden aan de Gemeenteraad.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 012. Volwasseneneducatie

    1.In te stemmen met de Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Educatieprogramma Regio Rijnmond.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 013. Erkenningsubsidies 2018

    1.De 12 erkenningsubsidies 2018 gelijk of hoger dan € 5.000,- te verlenen. 2.De 5 instellingen die een hoger bedrag hebben aangevraagd dan gebruikelijk en/of die met de hardheidsclausule verleend dienen te worden in verband met te laat indienen van de aanvraag de subsidie te verlenen. 3.In te stemmen met de afwijkingen ten aanzien van de bepalingen uit de ASV 2012 en de subsidiecriteria zoals gesteld in het Beleidskader, door toepassing van de hardheidsclausule, conform de beoordelingen in bijlage 2. 4.De volgende subsidiebeleidsregel in te trekken: - 3.8 – Maatschappelijke participatie samenleven 2015. 5.Ter vervanging de volgende subsidiebeleidsregel vast te stellen: - 3.8 – Maatschappelijke participatie samenleven 2017.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 014. Verlening budgetsubsidies 2018

    1. Op grond van de verleningsinformatie en subsidieovereenkomsten over te gaan tot subsidieverlening aan de instellingen. 2. Het ter ondertekening aanbieden van de subsidieovereenkomsten aan de instellingen. 3. De volgende subsidiebeleidsregels in te trekken: - 3.9 Peuterspeelzaalwerk inclusief vve 2015; - 4.4 Jeugdgezondheidszorg 2015. 4. Ter vervanging de volgende subsidiebeleidsregels vast te stellen: - 3.9 Peuterspeelzaalwerk inclusief vve 2017; - 4.4 Jeugdgezondheidszorg 2017.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 019. Communicatie

    Besluit Afspraken worden gemaakt over de onderwerpen waarover vanuit deze vergadering actief zal worden gecommuniceerd.