05-09-2017 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
05-09-2017
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder De Leeuw meldt dat het bestuur van de Muziekschool op 2 september op een succesvolle wijze is overgedragen aan de opgerichte stichting. Alvorens het personeel overgaat naar de Stichting wordt overeenstemming met het GO gezocht over een Sociaal Plan. 2. Hij meldt dat hij vanwege zijn rol - destijds in het kader van de benoeming - bij de vertrouwenscommissie, is gevraagd deel te nemen aan het jaargesprek van de raad met de burgemeester. 3. Wethouder Blankenberg koppelt terug vanuit zijn gesprek met Vluchtelingenwerk over de maatschappelijke begeleiding van statushouders. Het quotum voor huisvesting van statushouders heeft Krimpen aan den IJssel voor 2017 inmiddels ruimschoots gerealiseerd. 4. Wethouder Oosterwijk koppelt terug uit zijn gesprek met de bewoners van het trac├ę van de aanbrug van de Algerabrug: de door de DCMR aanbevolen technische oplossing werkt in de praktijk niet. 5. Hij deelt met het college zijn ervaringen tijdens het bezoek in het achterliggende weekend aan onze jumelage gemeente Kiskoros 6. Het college ziet met voldoening terug op de buurtschouw in Langeland op 30 augustus jl.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 29 augustus 2017

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 29 augustus 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in MRDH-verband gehouden.

  • 005. Krimpenfestival 23 september 2017

   Michiel Groeneveld komt het college informeren over het programma van deze dag.

   Besluit Yvonne van Moort informeert het college over het programma van deze dag en over de participatie van de diverse leden daarin.

  • 006. Eerste tussenstand MJB 2018-2021

   Het college wordt aan de hand van een tussenbericht geïnformeerd over de stand van zaken bij de voorbereiding van de begroting.

   Besluit Het college neemt kennis van het tussenbericht en levert input voor de totstandkoming van de volgende editie van het tussenbericht, komende week.

   Document(en)
  • 007. Lange termijnagenda raad

   Het college gaat met het MT in gesprek over (het tijdstip van aanleveren van) de onderwerpen zoals die zijn aangekondigd in de Kadernota 2018. In de bijlage is een overzicht opgenomen en een voorzet voor behandeltijdstippen.

   Besluit Het college bespreekt met het MT de onderwerpen die op de lange termijnagenda een plaats zouden moeten krijgen. De gemeentesecretaris voert hierover het gesprek met de raadsgriffier.

   Document(en)
  • 008. Bijstellen regeling briefadres

   Om de beleidsregels m.b.t. de aangifte van een briefadres, eerder vastgesteld op 10 april 2013, bij te stellen, waardoor er meer mogelijkheden zijn om oneigenlijk gebruik van een briefadres tegen te gaan en om kwetsbare groepen zonder woonadres, te registreren op een briefadres.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 009. OV-fiets

   De gemeenteraad door middel van een raadsmemo te informeren over het fenomeen OV-fiets

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 010. Verordening Handhaving Participatiewet definitief

   1. De raad voor te stellen de Verordening Handhaving Participatiewet, Ioaw en Ioaz gemeente Krimpen aan den IJssel 2017 vast te stellen conform het bijgaande concept. 2. Het op 12 juli 2016 vastgestelde Uitvoeringsplan hoogwaardig handhaven 2016-2018 ter kennisname aan de raad aan te bieden.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 011. Bestuurlijke afspraken CJG Rijnmond

   1. In te stemmen met de bestuurlijke afspraken omtrent samenwerking Stichting CJG Rijnmond 2. Wethouder Marco Oosterwijk te machtigen om de bestuurlijke afspraken te ondertekenen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 012. Convenant uitvoering woonplaatsbeginsel Jeugdwet

   1. In te stemmen met het convenant uitvoering woonplaatsbeginsel Jeugdwet. Wethouder Marco Oosterwijk te machtigen om het Convenant uitvoering woonplaatsbeginsel te ondertekenen

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 013. Afwijzing bijdrage Watertaxi

   1. Akkoord te gaan met de brief aan de verkeersonderneming waarin het college verwoord niet in te stemmen met een gemeentelijke bijdrage voor het instand houden van de watertaxi dienst Stormpolder - IJsselmonde

   Besluit Conform advies besloten. De uitgaande brief wordt op enkele punten redactioneel aangepast.

   Document(en)
  • 014. Brede impuls combinatiefuncties

   1. De Brede impuls combinatiefuncties in 2018 te continueren op 100% (4,4 fte) en de vereiste intentieverklaring te ondertekenen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 015. Activiteiten in de Week van de Alfabetisering

   1. Kennis te nemen van de memo over de activiteiten in de Week van de Alfabetisering en de Week van de Taal; 2. Bijgaande raadsinformatiebrief Lzen en shicrejvn is niet voor iereeden vezlafeksprend aan de raad te zenden; 3. Bedrijven uit te nodigen voor een bijeenkomst over een gezamenlijke taalaanpak in Krimpen aan den IJssel ter voorbereiding op het taaloffensief in 2018 via bijgaande brief.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 016. Communicatie

   Besluit Er worden vanuit deze vergadering geen onderwerpen voor actieve perscommunicatie aangereikt.