05-08-2014 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
05-08-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Blankenberg deelt mee dat hij in zijn hoedanigheid van DB-lid van Promen de nodige contacten heeft gehad n.a.v. een artikel dat in het AD heeft gestaan. 2. De burgemeester is vorige week op bezoek geweest bij de eigenaar van de overvallen sportzaak. 3. De burgemeester is door het OM geïnformeerd over de uitspraak van de rechtbank waarmee het locatieverbod voor Volkert van der Graaf (voor o.a. Krimpen aan den IJssel) is opgeheven.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 22 juli 2014

  Besluit De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit Er zijn geen uitnodigingen

  • 004. Bereikbaarheid

   Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 5 augustus t/m maandag 18 augustus 2014

   Besluit Wethouder Blankenberg is bereikbaar. Vanaf 7 augustus is Berry Karman als loco-secretaris bereikbaar.

  • 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam

   Besluit Er vinden de komende week geen vergaderingen in Stadsregionaal verband plaats.

  • 006. Huisvesting ambtelijke organisatie

   Besluit Er zijn geen bijzonderheden te melden.

  • 007. Begroting Promen

   1. Gelet op de ontwikkeling van de diverse scenario’s behorende bij de invoering van de Participatiewet, alleen jaarschijf 2015 van de begroting goed te keuren. 2. De gemeenteraad over beslispunt 1 te informeren conform bijgaande raadsinformatiebrief. 3. De gemeenteraad via de raadsinformatiebrief te verzoeken om geen zienswijze op de begroting van Promen in te dienen.

   Besluit Conform advies besloten met dien verstande dat de redactie van de laatste alinea van de RIB als volgt wordt gewijzigd. “Gelet op voorgaande lijkt het ons college niet noodzakelijk om een zienswijze over de begroting bij Promen in te dienen.”

   Document(en)
  • 008. Vervallen reservering onderwijshuisvesting

   Stichting OPOCK en Stichting Samenwerkende Vrije Scholen Zuid-Holland een brief te sturen conform bijgaand concepten.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 009. Bestemmingsplan Buitengebied Ouderkerk

   Kennis te nemen van het bijgevoegde bestemmingsplan van onze buurgemeente

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 010. Intern controleplan 2014

   Intern controleplan 2014 vaststellen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 011. Afrekening fractiegelden 2013

   Voorstel tot het vaststellen van de uitgaven, de wijziging van de reserve, de resterende reserve en de terug te vorderen bedragen van de fractiegelden over het jaar 2013.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 012. Voorzieningendiscussie - MFA's en Sportaccommodati

   De Eindrapportages van Hospitality Consultants m.b.t. de multifunctionele accommodaties en de sportaccommodaties alsnog aan de gemeenteraad sturen.

   Besluit Wordt aangehouden tot na de zomervakantie (2 of 9 september).

   Document(en)