05-07-2016 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
05-07-2016
Locatie:
Raadzaal

 1. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 28 juni 2015

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 28 juni 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit Het college bespreekt de afvaardiging naar de verschillende uitnodigingen en neemt kennis van de lijst van activiteiten.

   Document(en)
   • 004. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam/MRDH

    Besluit Er worden de komende week geen vergaderingen in MRDH-verband gehouden.

   • 005. Ontwikkelingen rond (crisis)opvang vluchtelingen

    Besluit Er zijn geen bijzonderheden te melden.

   • 006. Evaluatie raadsvergadering 30 juni 2016

    Besluit De raadsvergadering wordt geëvalueerd

   • 007. Reactie naar aanleiding van de Algemene Beschouwingen

    Voorbereiden van de schriftelijke reactie naar aanleiding van de Algemene Beschouwingen d.d. 4 juli 2016 op de Kadernota.

    Besluit Het college bereidt de tweede termijn van het debat over de Kadernota voor. Er gaat op 6 juli a.s. een hoofdlijnenbrief naar de raad.

   • 008. Voorbereiding bezoek college van B&W van de gemeente Krimpenerwaard

    Besluit De agenda wordt besproken en het bezoek voorbereid.

    Document(en)
    • 009. Vaststellen projectsubsidie SYnerKri 2015

     1. De projectsubsidie 2015 van stichting SYnerKri op het verleende bedrag van € 290.500 vast te stellen. 2. Goedkeuring te geven om het tekort ter hoogte van € 13.371 te dekken uit de door de stichting voorgestelde reserves.

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)
    • 010. Beantwoording schriftelijke vragen cultureel progr

     1. De schriftelijke vragen van de PvdA fractie over het cultureel programma in de Tuyter te beantwoorden conform bijgaande brief.

     Besluit Conform advies besloten, met dien verstande, dat in de RIB een passage wordt opgenomen waarin ook de raad wordt uitgenodigd onderwerpen voor de evaluatie aan te reiken.

     Document(en)
    • 011. Definitieve vaststelling subsidie Krimpen Presents

     1. De subsidie aan Stichting Presents voor het Oranjefestival definitief vast te stellen op € 17.500,-.

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)
    • 012. Subsidieverlening Krimpen Festival 2016

     1. De aanvraag voor een projectsubsidie van € 25.000,- voor het Krimpen Festival te verlenen. 2.Garant te staan voor eventuele kosten met een maximum van € 10.000,- 3.Het bedrag vanuit nieuw beleid voor evenementen uit de begroting 2016 in te zetten voor projectsubsidie aan Krimpen Presents.

     Besluit Conform advies besloten. .

     Document(en)
    • 013. Toetsingskader Wmo Toezicht

     1. Het toetsingskader Wmo ‘Naar een structureel kader voor toezicht en handhaving’ vast te stellen. 2. De gemeenteraad te informeren met bijgaande raadsinformatiebrief. 3. Het advies ter kennisname aan de Adviesraad Sociaal Domein voor te leggen.

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)
    • 015. Vaststelling erkenningsubsidies 2015

     1. Negen erkenningsubsidies 2015 hoger dan € 5.000,- vast te stellen op het verleende bedrag, waarvan 2 instellingen met toepassing van de hardheidsclausule wegens te laat indienen van de aanvraag tot vaststelling 2015. 2. De erkenningsubsidie aan de Adviesraad Sociaal Domein vast stellen op een lager bedrag dan het verleende bedrag namelijk € 2.669,91 en gebruik te maken van de hardheidsclausule wegens te laat indienen van de aanvraag tot vaststelling 2015. 3. De erkenningsubsidie aan stichting Wielersport Promotie Rotterdam vast te stellen op € 0,-.

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)
    • 019. Communicatie

     Besluit Geen bijzondere actie op externe communicatie.