05-06-2018 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
05-06-2018
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag.

  Rondvraag

  Besluit Het college geeft zich rekenschap van het bezoek dat het college van Gedeputeerde Staten op 12 juni aan de Krimpenerwaard en daarmee ook aan de gemeente Krimpen aan den IJssel brengt. De burgemeester zal de verdere bestuurlijke voorbereiding ter hand nemen. Wethouder Oosterwijk zal op 14 juni het Manifest Inclusiviteit Koplopergemeente namens Krimpen aan den IJssel ondertekenen. De raad wordt daarvan op de hoogte gebracht bij Raadsmemo. Wethouder De Leeuw deelt met het college de stand van zaken in het dossier-BLICK, zulks mede naar aanleiding van het besluit dat de Capelse raad op 4 juni heeft genomen. Het college maakt afspraken over de bestuurlijke behandeling van de (beleidsarme) Kadernota 2019. Aan het presidium wordt hedenavond gevraagd in te stemmen met een proces waarin iets meer ruimte voor collegevoorbereiding wordt geboden.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 29 mei 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit De agenda’s worden doorgesproken en de vertegenwoordiging van onze gemeente naar de vergadering afgesproken.

   Document(en)
  • 005. Cv intentieverklaring project verward gedrag

   1. De intentieverklaring voor de samenwerking in het project Personen met verward gedrag van Kwadraad ondertekenen

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 006. Evaluatie cultuurprogramma in de Tuyter

   1. De gemeenteraad de brief van de Cultuurwerkplaats gedateerd op 5 maart 2018 via bijgevoegde raadsinformatiebrief toe te zenden.

   Besluit Conform advies besloten. De RIB wordt met een passage over financiën aangevuld. Eindredactie: wethouder Blankenberg.

   Document(en)
  • 007. aanwijzen toezichthouders

   I. de heer A.A. Kroon, geboren 4 december 1969 en de heer F. van Pelt, geboren 28 november 1997, aan te wijzen als toezichthouder als bedoeld in; Algemene Plaatselijke Verordening; Havenverordening; Afvalstoffenverordening Wet op de Kansspelen Algemene Wet Bestuursrecht marktverordening Daarnaast de heer F. van Pelt tevens aanwijzen als toezichthouder: Drank – en Horecawet; Beide heren zijn werkzaam als particuliere Bijzondere Opsporings Ambtenaar Domein 1 bij Handhaving Support B.V., II. De aanwijzing van kracht te laten zijn tot wederopzegging van de overeenkomst afgesloten met Handhaving Support B.V.; III. Dit besluit bekend te maken door publicatie in De IJssel- en Lekstreek, op de gemeentelijke website en een afschrift van dit besluit toe te zenden aan bovengenoemde personen; IV. Het besluit in werking te laten treden op de dag na bekendmaking ervan.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 010. Communicatie

   Besluit Er worden vanuit deze vergadering geen onderwerpen voor actieve perscommunicatie aangereikt.