05-04-2016 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
05-04-2016
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Op voorstel van wethouder Blankenberg beslist het college een overeenkomst aan te gaan met betrekking tot informatieverstrekking door de Stichting Inlichtingenbureau ten behoeve van incasso-ondersteuning van bijstandsdebiteuren. 2. Het college staat stil bij de promotieactiviteiten met betrekking tot de recreatie in de Krimpenerwaard. Tot nu toe wordt geen afstemming tussen beide gemeenten op dit punt ondervonden. Wethouder Boudesteijn treedt hierover in overleg met zijn college van de Krimpenerwaard, wethouder Blok. 3. Wethouder De Leeuw meldt, dat de uitslag van de aanbesteding van de verbouwing van De Tuyter bekend is. Uitvoering binnen het beschikbare budget en overeenkomstig de planning lijkt mogelijk. 4. Hij meldt dat hij zich ter plaatse op de hoogte heeft gesteld van de huisvestingsbehoefte van de scholen Octaaf en Mozaïek. Binnen de kaders van het onderwijshuisvestingsbeleid krijgt dit een vervolg. 5. De gemeentesecretaris deelt met het college zijn inspanningen met betrekking tot het verzelfstandigingsdossier: het gesprek met de medewerkers van het zwembad op 4 april jongstleden, de voorbereiding van het sociaal plan en de aanzet voor de Europese aanbesteding. 6. Hij doet mededeling van de presentatie van de concept-rapportage van de Holland Consulting Group over de evaluatie eerste jaar GR op 31 maart jongstleden. Een proces voor bestuurlijke behandeling van de eindrapportage is in de maak. 7. Het college stemt in met verzending van een RIB naar aanleiding van het raadsvoorstel met betrekking tot de drie quick scans van de Rekenkamer.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 29 maart 2016

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 29 maart 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. 003. Uitnodigingen

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

  Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit De agenda wordt besproken. Wethouder Boudesteijn woont de vergadering bij.

   Document(en)
   • 005. Ontwikkelingen rond (crisis)opvang vluchtelingen

    Besluit De burgemeester kondigt aan dat komende week in het college een advies aan de orde komt met betrekking tot de toekomst van De Stuw, in relatie tot de afspraken die het COA met de eigenaar van De Stuw gemaakt heeft.

   • 006. Evaluatie raadsvergadering 31 maart 2016

    Besluit De raadsvergadering van 31 maart jongstleden wordt geëvalueerd.

   • 007. Zienswijze zeggenschap MRDH deelname RET en HTM

    1. kennis te nemen van de brief van het DB van de MRDH d.d. 24-03-2016 met bijbehorende stukken; 2. de gemeenteraad d.m.v. een Raadsinformatiebrief van deze stukken in kennis te stellen en voor te stellen om af te zien van het indienen van een zienswijze hierover.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 008. benoeming CA Oosterwijk als BABS

    Corneelis Adrianus Oosterwijk, geboren1 augustus 1976 te Lekkerkerk, wonende Parkhof 7, 2922 CS Krimpen aan den IJssel te benoemen tot onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag voor het voltrekken van een huwelijk op16 juni 2016.

    Besluit Conform advies besloten. Wethouder Oosterwijk heeft zich afzijdig gehouden van deze besluitvorming.

    Document(en)
   • 009. Vaststelling subsidies “Verslavingspreventie 2015"

    De aan Stichting Family Care verleende subsidie vast te stellen op het verleende bedrag van € 10.980,- en de aan Indigo/Context verleende subsidie vast te stellen op het verleende bedrag van € 2.715,-.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 010. Reactie op ontwerp beschikking EMK terrein

    1. In te stemmen met de reactie op de Ontwerp beschikking zoals verwoord in de brief aan Gedeputeerde Staten (bijlage 1)

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 011. Reactie voorstel auditcie indicatoren

    1. Eerst de (definitieve) lijst met indicatoren volgens het BBV af te wachten, voordat we zelf (nog) nieuwe andere indicatoren toevoegen.

    Besluit Wordt aangehouden. Wethouder De Leeuw treedt in overleg met de Auditcommissie over het fenomeen van de indicatoren in de begroting, mede in het licht van de recente wijziging van het BBV, die op onderdelen indicatoren verplicht stelt respectievelijk als optioneel duidt.

    Document(en)
   • 012. beantwoording advies Sportraad overlast DCV

    1. Het advies van de Sportraad conform conceptbrief te beantwoorden.

    Besluit Conform advies besloten, met dien verstande, dat de uitgaande brief redactioneel wordt aangepast. Eindredactie: wethouder De Leeuw.

    Document(en)
   • 014. Communicatie

    Besluit Er worden vanuit deze vergadering geen onderwerpen voor actieve perscommunicatie geduid.