05-03-2015 - Raad

Orgaan:
Raad
Datum:
05-03-2015
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Vaststellen agenda

  De gemeenteraadsvergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de Tuyter (Nachtegaalstraat 8).

  Besluit De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 2. 002. Mededelingen

  Besluit Mevrouw Anagni (LK) en de heer Butter (PvdA) zijn afwezig. De heren Poelman (CU) en Ruissen (SGP) fungeren als stembureau. De voorzitter wijst verder op de verspreide indeling voor de bewonersconsultatie. Een briefingdocument hierover volgt nog.

 3. 003. Besluitenlijst

  De vorige vergadering van de gemeenteraad vond plaats op 29 januari 2015. De gemeenteraad dient de besluitenlijst van deze vergadering vast te stellen.

  Besluit Mevrouw Jaarsma geeft aan bij de vergadering van 29 januari een toezegging van wethouder Blankenberg te hebben genoteerd over over agendapunt 4 (oplegnotitie mobiliteitstoets KWC). Dat staat niet als toezegging opgenomen in de besluitenlijst. De voorzitter stelt voor om, zodra de geluidsopname beschikbaar is, deze na te luisteren op de correcte bewoording en de besluitenlijst indien nodig aan te passen. De vaststelling van de besluitenlijst wordt dan ook aangehouden.

  Document(en)
 4. 004. Aanbevelingen leden gebiedsadviescommissies

  Op 1 mei 2014 is de nieuwe gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland en omstreken in werking getreden (afgekort Groenalliantie). De Groenalliantie bepaalt dat het Algemeen Bestuur van de Groenalliantie ten minste een tweetal commissies van advies instelt ter advisering omtrent aangelegenheden binnen de onderscheidenlijke werkgebieden van de twee oude Natuur- en Recreatieschappen. Krimpen aan den IJssel maakt deel uit van het werkgebied Krimpenerwaard. Deze commissies geven in elk geval advies omtrent het vaststellen van beheer- en ontwikkelingsplannen en de uitvoering daarvan in het onderscheidenlijke werkgebied van de commissie. Het Algemeen Bestuur heeft in de openbare vergadering van 18 december 2014 besloten dat de raden van de gemeentelijke deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling leden en plaatsvervangende leden kunnen voordragen voor de gebiedsadviescommissies. Krimpen aan den IJssel mag 2 leden en twee plaatsvervangers voordragen. De gemeenteraad wordt gevraagd om door middel van een stemming te voorzien in de aanbeveling voor benoeming van: 1a. 2 leden van de gebiedsadviescommissie (werkgebied Krimpenerwaard) van de Groenalliantie 1b. 2 plaatsvervangende leden van de gebiedsadviescommissie (werkgebied Krimpenerwaard) van de Groenalliantie

  Besluit De voorzitter geeft aan dat na verspreiding van de agenda van de vergadering mevrouw Snel (CDA) en mevrouw Jaarsma (SvK) hebben aangegeven beschikbaar te zijn als plaatsvervangend lid. Dit is ook op de stembriefjes aangegeven. De heren Poelman (CU) en Ruissen (SGP) fungeren als stembureau. Er worden 19 stemmen uitgebracht, alle geldig. Alle stemmen zijn uitgebracht op de aanbevolen personen. Daarmee zijn de heer Van der Ven (LK) en de heer Hofstra (VVD) door de raad aangewezen als leden van de gebiedsadviescommissie en mevrouw Snel (CDA) en mevrouw Jaarsma (SvK) zijn aangewezen als plaatsvervangende leden.

  Document(en)
 5. 005. Beschermd Wonen 2015-2016

  Te besluiten om: Het college toestemming te verlenen als bedoeld in artikel 1 lid 2 Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) om op het gebied van Beschermd Wonen in de zin van artikel 1.1.1 Wmo 2015 een regeling tot samenwerking aan te gaan met de regiogemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Lansingerland, Ridderkerk en Rotterdam (centrumgemeente).

  Besluit De raad bespreekt het voorstel. De heer Schultink (SGP) benadrukt het belang van het borgen van de mogelijkheid tot identiteitsgebonden zorg. Ook vanuit andere fracties wordt stilgestaan bij het de tevredenheid van de cliënt. Mevrouw van Leeuwen (LK) informeert naar de financiële constructie, en namens Stem van Krimpen vraagt mevrouw Jaarsma naar de wijze van terugkoppeling. Wethouder Oosterwijk geeft in zijn beantwoording aan dat de individuele gemeenten accenten kunnen leggen en benadrukt dat de toegang tot identiteitsgebonden zorg geborgd is, en ziet weinig in extra volgsystematieken. Wel is er een evaluatie voorzien en wordt de raad van ontwikkelingen op de hoogte gehouden. Hij beziet of tussenrapportages ter beschikking van de raad gesteld kunnen worden. De raad stemt vervolgens zonder hoofdelijke stemming in met het voorstel.

  Document(en)
 6. 006. Preventie- en handhavingsplan DHW 2015 - 2018

  De gemeenteraad wordt verzocht te besluiten om het Preventie- en handhavingsplan DHW 2015 – 2018 vast te stellen

  Besluit De gemeenteraad bespreekt het voorstel. Daarbij worden enkele vragen gesteld, onder meer over over inzet van boa’s, controle op alcoholgebruik en beschikbare politie-inzet, het tijdspad, en het uitvoeren van inspecties. Daarnaast worden enkele opmerkingen gemaakt over educatie, de rol van ouders en over alcohol in sportkantines. Burgemeester Huizer geeft een toelichting op de nalevingsondersteuning, die vooraf gaat aan eventueel ingrijpen. Er moeten keuzes worden gemaakt in de prioritering. Zij stelt voor om de eerste ervaringen mee te nemen bij de ‘veiligheidscommissie’ in het najaar. Wethouder Oosterwijk geeft verder aan dat deskundigheidsbevordering wordt meegenomen bij de preventienota. De raad stemt vervolgens zonder hoofdelijke stemming in met het voorstel.

  Document(en)
 7. 007. Aanpassing Reglement van Orde gemeenteraad

  De gemeenteraad wordt verzocht om het Reglement van Orde van de gemeenteraad 2015 vast te stellen.

  Besluit De gemeenteraad bespreekt het voorstel waarbij vanuit diverse fracties waarderend wordt gesproken over de invoering van het spreekrecht in de raad. De heer Bredius (LK) informeert naar de procedure rondom ontslag van een presidiumlid. D66 en ChristenUnie kunnen zich in het voorstel vinden, maar wijzen erop dat participatie hiermee niet is geregeld. Burgemeester Huizer beantwoordt de vragen en stelt elk middel tot verhogen participatie toe te juichen, en kritisch te zijn op het toestaan van inspreekverzoeken (over agendapunten). De raad stemt vervolgens zonder hoofdelijke stemming in met het voorstel.

  Document(en)
 8. 008. Budgetautorisatie

  De gemeenteraad wordt gevraagd de wijzigingen van de budgetten te autoriseren.

  Besluit De raad stemt zonder nadere bespreking in met het voorstel.

  Document(en)
 9. 009. Vragenhalfuur actualiteit

  Raadsleden kunnen verzoeken indienen voor het vragenhalfuur actualiteit. De aanvragen dienen uiterlijk 48 uur van te voren kenbaar te worden gemaakt (tenzij spoedeisend). Toelating van het verzoek is voorbehouden aan de voorzitter van de gemeenteraad.

  Besluit De heer Hofstra (VVD) gaat in op de berichtvorming over het sociaal loket en informeert of de PvdA de oude situatie – inclusief financiele gevolgen – prefereert. De heer Derickx (PvdA) geeft hierop aan dat de PvdA altijd heeft gepleit voor een fysiek loket en handhaving van couleur locale. De heer Luijendijk (SvK) brengt het feit dat inwoners vanwege volle zalen de bijeenkomsten over afvalscheiding niet bij konden wonen aan en suggereert een exrta bijeenkomst, bij voorkeur overdag. Wethouder Oosterwijk geeft aan dat er een extra ‘bezemavond’ georganiseerd wordt.