04-12-2014 - Besluitvoorbereidende Commissie

Orgaan:
Besluitvoorbereidende Commissie
Datum:
04-12-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Vaststellen agenda

  De vergadering vangt aan om 20.00 uur en wordt gehouden in de Tuyter (Nachtegaalstraat 8). De vergadering wordt voorgezeten door de heer Derickx.

 2. 002. Mededelingen

 3. 003. Besluitenlijst

  Er is geen besluitenlijst ter vaststelling.

 4. 004. Spreekrecht

 5. 005. Beoogde bestuurlijke fusie St. OPOCK en St. VOCA

  Te besluiten om: 1. De beoogde bestuurlijke fusie tussen de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan en den IJssel en Krimpen aan den IJssel (OPOCK)en de Stichting Voortgezet Onderwijs Capelle aan den IJssel (VOCA) goed te keuren; 2. De conceptstatuten van de Stichting Openbaar Primair en Voortgezet Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel (SOOCK) goed te keuren; 3. Met de Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Primair en Voortgezet Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel de afspraak te maken dat zij ten minste één maal per jaar overleg voert en ruggespraak houdt met de gemeenteraad aan de hand van de jaarstukken van het voorafgaande jaar. Voorafgaand aan de bespreking wordt - middels inspreken - een korte presentatie verzorgd voor de heer Keller (Krimpenerwaardcollege) over de toekomst van het Krimpenerwaardcollege. Er zal tevens worden ingesproken door de heer Peze (namens de initiatiefnemers van de fusie).

  Document(en)
 6. 006. Verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs

  Te besluiten om de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Krimpen aan den IJssel 2015 vast te stellen.

  Document(en)
 7. 007. Najaarsnota 2014

  Te besluiten om: 1. De najaarsnota 2014 vast te stellen en de financiële gevolgen voor 2014 evenals voor de jaren 2015 – 2018 te verwerken. 2. De aanwending van de reserve vorming en opleiding in 2014 af te ramen met een bedrag van € 311.000 als gevolg van niet gemaakte kosten voor verplichte cursussen en ILB’s en dit bedrag in 2015 weer op te voeren; 3. De aanwending van de vrije reserve af te ramen met een bedrag van € 180.000 als gevolg van niet gemaakte investeringskosten voor de GR IJsselgemeenten en vaststellen, dat deze kosten niet meer gemaakt gaan worden; 4. De aanwending van de reserve raadhuis voor het carillon (totaal € 21.000) in 2014 te verlagen met € 6.000 en dit bedrag in 2015 op nieuw op te voeren; 5. De aanwending van (een gedeelte) van de vrije reserve in 2014 voor modernisering GBA en asbestonderzoeken gebouwen (€ 44.000) af te ramen en deze in het jaar 2015 (asbestonderzoeken) en 2016 (GBA) weer op te voeren; 6. De aanwending van (een gedeelte) van de algemene reserve (€ 10.000) af te ramen als gevolg van lagere kosten voor de BAG audit; 7. De aanwending van (een gedeelte) van de vrije reserve (€ 25.000) af te ramen als gevolg van lagere kosten voor de inspectie van het raadhuis; 8. De aanwending van de vrije reserve voor duurzaamheid (totaal € 95.000) af te ramen met een bedrag van € 32.500 en van het totaalbudget een bedrag van € 52.500 in te zetten voor de duurzaamheidsagenda en € 10.000 voor duurzaam onderhoud; 9. De aanwending van de vrije reserve voor herziening van de welstandnota (€ 37.500) in 2014 af te ramen en opnieuw in 2015 op te voeren; 10. De aanwending van de reserve omgevingsvergunning te verhogen met een bedrag van € 119.000 als gevolg van achterblijvende baten bouwleges; 11. De aanwending van (een gedeelte) van de algemene reserve (€ 30.000) af te ramen als gevolg van het niet uitgeven budget omtrent de jeugdzorg, dat vanuit het jaar 2013 was overgeheveld; 12. De kosten van voormalig personeel van de muziekschool in 2014 en 2015 te dekken uit de reserve tijdelijke kosten personeel (2x € 30.000); 13. De kosten van onderhoud van gebouw De Tuyter (waarvoor de raad in maart jl. een bedrag van € 100.000 beschikbaar heeft gesteld) te dekken uit de reserve maatschappelijk vastgoed en dit te splitsen in € 70.000 in 2014 en € 30.000 in 2015; 14. Een bedrag van € 315.000 te storten in de reserve decentralisaties als gevolg van het niet uitgegeven bedrag voor de invoeringskosten en het voordelige saldo op de WMO; 15. De aanwending van de reserve reiniging met een bedrag van € 84.000 naar beneden bij te stellen als gevolg van een voordeliger exploitatieresultaat bij de afval; 16. Een bedrag van € 24.000 te storten in de reserve riolering als gevolg van een voordeliger exploitatieresultaat bij de riolering; 17. De aanwending van de reserve hoofdinfrastructuur in 2014 af te ramen met een bedrag van € 975.000 als gevolg van de nog niet eigen bijdrage in het kader van Beter Benutten en dit bedrag in 2015 opnieuw op te voeren; 18. Een bedrag van € 448.000 te storten in de algemene reserve als gevolg van budgetoverhevelingen en dit bedrag in 2015 weer uit deze reserve te onttrekken.

  Document(en)
 8. 008. Belasting- en tariefvoorstellen 2015

  1. de belasting- en tariefvoorstellen 2015 en de belastingverordeningen 2015 conform het ontwerp-besluit vast te stellen.

  Document(en)
 9. 009. Controleprotocol jaarrekening 2014

  1. Het concept-controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2014 vast te stellen.

  Document(en)
 10. 010. Afspraken / toezeggingen

  Er is geen vast te stellen overzicht van afspraken en toezeggingen.

 11. 011. Rondvraag