04-12-2012 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
04-12-2012
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. De gemeentesecretaris doet verslag de vergadering van 3 december jl. van de gemeentesecretarissen van de 24 Metropoolgemeenten over het vervolgproces: deze week gaat een brief over de stand van zaken uit naar alle deelnemende gemeenten en in de komende weken wordt gewerkt aan een formele regeling voor de Metropool. 2. Voorts geeft hij informatie over de uitkomst van het kernteamoverleg van 29 november jl. met de gemeentesecretaris van Capelle over de samenwerking tussen beide gemeenten. 3. Wethouder Hofstra meldt dat Via Futura het gesprek met de gemeente heeft geopend over beperking van het aantal gehuurde ruimten voor kinderopvang, Dat wordt mede veroorzaakt door een terugloop van de vraag naar opvangplaatsen. 4. In aansluiting op berichten vanuit de vorige vergadering, meldt wethouder Prins, dat hij op 28 november jl. bestuurlijk overleg heeft gevoerd met het Hoogheemraadschap over de plannen voor dijkverlegging nabij De Krom. De uitkomst ervan strekt tot tevredenheid, zij het dat niet aan alle wensen van de aanliggende bedrijven tegemoet gekomen kan worden. 5. Wethouder Blankenberg meldt dat het bestuur van de Mixed Hockeyclub met hem in gesprek is getreden over de toekomst van het clubhuis. Beslissingen dienaangaande worden betrokken bij de op handen zijnde voorzieningendiscussie. 6. Voorts meldt hij dat hij in gesprek is gegaan met het bestuur van zowel het Krimpenerwaardcollege, als KOAG over de vraag wie, met het oog op fiscale consequenties, de positie van bouwheer inneemt in de op handen zijnde nieuwbouwplannen. 7. De burgemeester meldt dat tussen de gemeenten Lansingerland, Maassluis en Krimpen een onderlinge regeling voor piket van de ambtenaren rampenbestrijding overeengekomen is, vooralsnog bij wijze van pilot, voor de periode tot medio 2013. 8. Voorts meldt zij dat op 3 december j.l. het regionaal College Politiezaken in de huidige positie en samenstelling voor het laatst bijeengekomen is. Vanaf het komende jaar start de Nationale Politie. 9. Afgesproken wordt dat in de laatste week van december en de eerste week van januari geen collegevergadering gehouden wordt.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 27 november 2012

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 27 november jl. wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht gemeld.

  • 004. Bereikbaarheid

   Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 4 december t/m maandag 10 december 2012

   Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Prins neemt waar)

  • 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam

   Besluit Er worden in de komende week geen vergaderingen in stadsregionaal verband gehouden.

  • 006. Voorbereiding gesprek met college Capelle aan den IJssel op 11 december 2012

   Besluit Het gesprek met het Capelse college wordt voorbereid.

  • 007. Kwaliteitsplan Openbare Ruimte 2013

   1. In te stemmen met de voorgestelde werkzaamheden in het kader van het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte 2013, te weten extra onderhoud Quarakter ("Landgoederenbuurt"), verbeteren en opknappen verkeersgeleiders, oplossen knelpunten bomen in verharding, beheersstrategie straatmeubilair en verbeteren communicatie BOR; 2. de kosten ad € 223.708 ten laste te brengen van de middelen voor het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte 2013; 3. De schouwrapportage "Kwaliteit Openbare Ruimte Krimpen aan den IJssel 2012" en de bijbehorende managementrapportage voor kennisgeving aan te nemen; 4. de raad hierover te informeren.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 008. Aanpassing huur- en koopprijzen tuingrond 2013

   1. de huurprijs voor tuingrond te verhogen van € 5,50 per m² naar € 5,75 per m² per jaar; 2. de koopprijs voor tuingrond te verhogen van € 110,- per m² k.k. naar € 120,- per m² k.k.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 009. Uitvoering werkzaamheden Gebruiksbesluit

   In te stemmen met het beschikbaar stellen van € 97.000,- exclusief BTW voor het uitvoeren van werkzaamheden om diverse gebouwen in de gemeentelijke vastgoedportefeuille te laten voldoen aan de eisen zoals gesteld in het besluit brandveilig gebruik gebouwen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 010. Combinatiefuncties, Brede School en Cultuur

   1. De aanloopkosten à € 15.000 als projectsubsidie in 2012 aan stichting SYnerKri te verlenen en, met toepassing van de hardheidsclausule, gelijktijdig vast te stellen. 2. De vigerende subsidiebeleidsregels “Brede School” en “Combinatiefuncties” in te trekken. 3. De aangepaste subsidiebeleidsregels “Brede School” en “Combinatiefuncties” vast te stellen. 4. Het lokaal convenant “Impuls brede scholen, sport en cultuur” per 1 januari 2013 te beëindigen. 5. Aan stichting SYnerKri in 2013 een projectsubsidie à € 275.000 te verlenen voor de uitvoering van de subsidiebeleidsregels “Brede School” en “Combinatiefuncties” en voor de uitvoering van culturele activiteiten. 6. De gemeenteraad conform bijgevoegd concept raadsinformatiebrief te informeren over de wijzigingen in het voornoemde beleid.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 011. Wijziging beleidsregel deskundigheidsbevordering

   1. De beleidsregel 2012 5.10 "Deskundigheidsbevordering en werving van vrijwilligers" te wijzigen in 5.10 "Deskundigheidsbevordering van vrijwilligers".

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 012. Subsidieplafond Bibliotheek ad IJssel 2013 en 2014

   1. De bezuiniging op de Bibliotheek aan den IJssel te bevestigen en het door de gemeenteraad vastgestelde subsidieplafond voor de budgetsubsidie voor 2013 en 2014 per brief te communiceren aan de instelling.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 013. Intern controleplan 2013

   Intern controleplan 2013 vaststellen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 014. Arbeidsvoorwaardenregeling

   De Arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Krimpen aan den IJssel vast te stellen, te publiceren op de gemeentelijke website en bekend te maken in de IJssel- en Lekstreek

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 015. Kerstgratificatie 2012

   Het aan het personeelslid in de zin van de CAR/UWO, in dienst per 1 december 2012 en degenen genoemd in de toelichting, verstrekken van een cadeaubon van € 70,00.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)