04-11-2014 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
04-11-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Blankenberg meldt op 3 november jl. gesproken te hebben met vertegenwoordigers van SVN, met het oog op het bieden van mogelijkheden voor startersleningen op de koopwoningmarkt. 2. Wethouder Oosterwijk koppelt terug vanuit zijn gesprek op 29 oktober jl. met de Scouting over de toekomst van de bestaande behuizing aan het Toepad. 3. De wethouders Oosterwijk en De Leeuw hebben het onderlinge gesprek gevoerd met Synekri en JJMH over mogelijkheden voor onderlinge afstemming en versterking op het punt van jeugdactiviteiten. 4. De gemeentesecretaris koppelt terug vanuit het kernteam MRDH van 31 oktober jl.: alle inliggende gemeenten hebben inmiddels met de GR ingestemd; met de vakbonden is een akkoord over het sociaal plan voor de beide stadsregio’s getekend. 5. Het college treft voorbereidingen voor het bezoek van staatssecretaris Van Rijn op 22 november a.s. aan een inwonersbijeenkomst binnen het kader van het project Kracht van Krimpen. 6. Het college ziet terug op datgene wat reeds is en nog wordt ondernomen naar aanleiding van de uitzending van Opgelicht!? op 28 oktober 2014 met betrekking tot het beweerde DigiD-lek. 7. Wethouder Boudesteijn koppelt terug van zijn (samen met wethouder Oosterwijk gevoerde) gesprek op 31 oktober jl. met Rijkswaterstaat over o.a. het openingsregime van de Algerabrug. Uiterlijk in februari a.s. komt Rijkswaterstaat met een inhoudelijke reactie. Er wordt een gezamenlijk persbericht uitgebracht door de gemeente en Rijkswaterstaat. Er gaat vervolgens een RIB uit. 8. Wethouder De Leeuw meldt dat QuaWonen het proces gaat starten om tot (gefaseerde) realisering van het project Prinsessehof te komen. Ambitie is om de eerste fase eind 2015 ter hand te nemen. 9. Het college besluit, dat aan de raad wordt gemeld dat wethouder De Leeuw en de gemeentesecretaris beschikbaar zijn als adviseur voor de vertrouwenscommissie i.o.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 28 oktober 2014

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 28 oktober jl. wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit Er is deze week geen lijst van uitnodigingen aangeboden.

  • 004. Bereikbaarheid

   Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 4 t/m maandag 10 november 2014

   Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Oosterwijk is bereikbaar)

  • 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam

   Besluit Wethouders Boudesteijn koppelt terug vanuit deze vergadering: Rotterdam herbezint zich op de inzet van de P&R tarifering en binnen Beter Benutten 2 is om een steviger positie van de specifiek Krimpense belangen gevraagd.

   Document(en)
   • 006. Huisvesting ambtelijke organisatie

    Besluit De gemeentesecretaris koppelt terug vanuit de Stuurgroep Huisvesting van 29 oktober jl. In hoofdlijn: het nieuwbouwproject voltrekt zich binnen de gestelde kaders op het punt van financiën, kwaliteit en tijd.

   • 007. Beleidsplan Sociaal Domein "Kracht van krimpen

    1. In te stemmen met de inspraaknota Beleidsplan “Kracht van Krimpen” 2. In stemmen met het Concept beleidsplan “Kracht van Krimpen” en deze voor te leggen aan de gemeenteraad ter vaststelling. 3. De beleidsplannen “Wmo en gezondheid Samen verder 2012-2015” en “Agenda Jeugd en Onderwijs” in te trekken.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 008. Convenant Beschermd Wonen 2015-2016

    1. In te stemmen met het convenant Beschermd Wonen. 2. Wethouder Marco Oosterwijk vertegenwoordigings- bevoegdheid te geven het convenant Beschermd Wonen te ondertekenen. 3. In te stemmen met de delegatie van taken uit de Wet maatschappelijke ondersteuning naar de gemeente Rotterdam.

    Besluit Wordt op voorstel van de portefeuillehouder aangehouden.

    Document(en)
   • 009. Vaststellen concept beleidsregels Wmo en jeugdhulp

    1. Het besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Krimpen aan den IJssel 2015 in concept vast te stellen en ter advisering aan te bieden aan de Adviesraad voor Sociaal Domein. 2. Het besluit jeugdhulp gemeente Krimpen aan den IJssel 2015 in concept vast te stellen en ter advisering aan te bieden aan de Adviesraad voor Sociaal Domein.

    Besluit Conform advies besloten. De raad zal worden geïnformeerd via RIB.

    Document(en)
   • 010. Vaststellen verordeningen Jeugdhulp en Wmo

    1. In te stemmen met de verordening jeugdhulp gemeente Krimpen aan den IJssel 2015 en deze voor te leggen aan de gemeenteraad ter vaststelling. 2. In te stemmen met de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Krimpen aan den IJssel 2015 en deze voor te leggen aan de gemeenteraad ter vaststelling.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 011. Verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs

    de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Krimpen aan den IJssel 2015 vast te stellen.

    Besluit Conform advies besloten, met inachtneming van enkele aanpassingen van redactionele aard.

    Document(en)
   • 012. Beoogde bestuurlijke fusie St. OPOCK en St. VOCA

    1. De raad voor te stellen de beoogde bestuurlijke fusie tussen de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan en den IJssel en Krimpen aan den IJssel (OPOCK) en de Stichting Voortgezet Onderwijs Capelle aan den IJssel (VOCA) goed te keuren; 2. De raad voor te stellen de conceptstatuten van de Stichting Openbaar Primair en Voortgezet Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel goed te keuren; 3. Met de Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Primair en Voortgezet Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel de afspraak te maken dat zij ten minste één maal per jaar overleg voert en ruggespraak houdt met de gemeenteraad aan de hand van de jaarstukken van het voorafgaande jaar. 4. Als aanvulling op de fusie-effectrapportage uw advies over de fusie uit te brengen (zie bijlage vertrouwelijk).

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 013. Verordening leerlingenvervoer

    1) De raad voor te stellen de Verordening leerlingenvervoer Krimpen aan den IJssel 2015 vast te stellen middels bijgaand raadsvoorstel en ontwerpbesluit. 2) De beleidsregels leerlingenvervoer 2015 vast te stellen en de raad hiervan in kennis te stellen.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 014. Rib Uitspraak Raad van State bestemmingsplan KWC

    In te stemmen met de inhoud van de raadsinformatiebrief, waarin een toelichting wordt gegeven op de uitspraak van de Raad van State met betrekking tot het bestemmingsplan Krimpenerwaard College en deze toe te sturen aan de gemeenteraad.

    Besluit Conform advies besloten. Aan de Raad van State wordt per omgaande medegedeeld, dat het gemeentebestuur gebruik wil maken van de mogelijkheid van de bestuurlijke lus.

    Document(en)
   • 015. Rapportage Robert Capel “Uitvoeringsvarianten Prom

    1. De raad te informeren over de rapportage “Uitvoeringsvarianten Promen” van Robert Capel conform bijgaande raadsinformatiebrief.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 016. Bezonningscriteria afwijken bestemmingsplan

    Op grond van de afwijkingsregels in de diverse bestemmingsplannen, voor wat betreft de woonbestemmingen, vast te stellen de gedragslijn “Bezonningscriteria afwijken bestemmingsplan goot-/bouwhoogten”(gedragslijn)”.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 017. Controleprotocol jaarrekening 2014

    1. Het conceptcontroleprotocol aan de raad ter vaststelling aan te bieden

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 018. 1e begrotingswijziging 2015 Stadsregio Rotterdam

    1. In te stemmen met de verlaging van de inwonerbijdrage en de overige wijzigingen van de begroting, maar voor wat betreft het inzetten van de rentebaten vast te houden aan de bestendige gedragslijn uit de nota reserves, voorzieningen en fondsen; 2. Deze zienswijze door uw college namens de raad indienen; 3. De raad hierover informeren dmv een RIB.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)