04-10-2016 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
04-10-2016
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Oosterwijk meldt dat de Provincie een zogenaamd plan MER heeft uitgevoerd naar locatiemogelijkheden voor windmolens in onze gemeente. Er zijn 3 potentiële locaties in de Stormpolder in beeld gekomen. De raad wordt ervan in kennis gesteld. 2. Hij informeert het college over de uitvoering van de maatregelen in het kader van de nieuwe afvalinzameling: de uitwisseling van mini-containers in Kortland-Noord is goed verlopen, de ondergrondse containers in Kortland-Noord zijn alle geplaatst en dat geldt eveneens de bovengrondse groene cocons. 3. De secretaris meldt, dat de voorbereidingen met betrekking tot de aanbesteding van het zwembad zodanig zijn gevorderd, dat voorlopige gunning komende week aan het college ter besluitvorming zal worden voorgelegd. 4. Wethouder De Leeuw meldt dat hij zich oriënteert op de toekomst van de locatie van het Comenius-college, nu deze langzaamaan kleiner wordt. Inzet blijft behoud van deze vestiging. 5. Hij stelt het college op de hoogte van de bijna-voltooiing van de verbouw van De Tuyter. Voor de buitenruimte spreekt het college de ambitie uit tot substantiële kwaliteitsverbetering, mede in relatie tot de inrichting van het omliggende gebied. 6. Wethouder Boudesteijn koppelt terug vanuit zijn gesprek met SynerKri op 3 oktober jl. SynerKri gaat de inmiddels leeggekomen ruimte in het Onderdak huren. Op termijn zal het gesprek gevoerd worden over een nadere rol van SynerKri bij de exploitatie van het Onderdak. 7. De burgemeester meldt dat hij vrijdagavond en -nacht is meegegaan met de surveillance van de wijkagenten. Hij doet verslag van zijn bevindingen. Wethouder Oosterwijk gaat bezien hoe de regels in geval van storingen in de verkeersregelinstallaties in de praktijk functioneren. 8. De burgemeester herinnert aan het bezoek van de voorzitter van de MRDH, de heer Ahmed Aboutaleb, aan de Krimpense raad. Aansluitend daarop wordt de officiële zienswijze van onze gemeente op het MRDH-investeringsprogramma vastgesteld.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 27 september 2016

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 27 september 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit Het college neemt kennis van de lijst van externe activiteiten.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in MRDH-verband gehouden.

  • 005. Begroting 2017

   De raad de begroting 2017 ter vaststelling aanbieden

   Besluit De begrotingsvoorbereiding wordt afgerond. Het college toont zich ingenomen met het resultaat. Op 11 oktober a.s. is er een persconferentie waarbij het gehele college aanwezig zal zijn. Vaststelling door de raad is voorzien voor 10 november a.s.

   Document(en)
  • 006. Beleidsregels overbruggingstoeslag Participatiewet

   1. De Beleidsregels overbruggingsuitkering vast te stellen; 2. De vaststelling op de gebruikelijke wijze bekend maken; 3. Richtlijn 525 d.d. 18 oktober 2012 intrekken; 4. De GR IJsselgemeenten en de Adviesraad Sociaal Domein op de hoogte stellen van de vaststelling van de beleidsregels.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 007. Hernieuwd initiatief Hof van IJssel

   1. kennis te nemen van het hernieuwd initiatief om te komen tot herontwikkeling van de locatie IJsseldijk Oost 1-5, voorheen bekend als project ‘Hof van IJssel’; 2. medewerking te verlenen aan het uitvoeren van (de eerste fase van) het haalbaarheidsonderzoek naar de ontwikkeling van eengezinswoningen, onder de voorwaarde dat de plankosten voor deze fase door de nieuwe eigenaren vooraf worden vergoed; 3. in te stemmen met de geformuleerde kaders en de plankostenraming behorende tot de eerste fase van het haalbaarheidsonderzoek van dit facilitaire project (groene fase).

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 008. Visitatiecommissie Informatieveiligheid

   Kennis te nemen van het verslag van de visitatiecommissie Informatieveiligheid en deze middels een raadsinformatiebrief ook aan de gemeenteraad aan te bieden.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)