04-09-2018 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
04-09-2018
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Neeleman stelt het college in kennis van de huidige stand van zaken in het dossier-BLICK. 2. Naar aanleiding van een vraag vanuit het Presidium delen de collegeleden hun ervaringen met de pilot voor een spreektijdregeling in de raadsvergaderingen. 3. Wethouder Timm deelt met het college zijn ervaringen met het bezoek aan de jumelage gemeente Kiskoros: hij is er buitengewoon warm en hartelijk ontvangen. Het college bespreekt een programma voor de ontvangst van een delegatie uit deze gemeente op het Krimpen-festival op 22 september. 4. Het college beslist op advies van de gemeentesecretaris aan de raad te vragen geheimhouding te continueren van informatie over de WOZ-waarde van het object Stormsweg 9

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 28 augustus 2018

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 28 augustus 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in MRDH-verband gehouden. Wethouder Timm meldt, dat de functies van (plv.) voorzitter van de Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat nog vacant zijn.

  • 005. Van coalitieakkoord via collegewerkprogramma naar meerjarenbegroting

   Niet (of nog niet) in de vorm van 1 A4, maar als presentatie van de denklijn. Proces Mijn conclusie voor het proces is dat we ná de algemene beschouwingen en de begrotingsbehandeling nog een raadsvergadering nodig hebben om de (financiële) balans op te maken. Ik adviseer om daar de laatste vergadering van dit jaar (of de eerste van het volgend jaar) te gebruiken. Inhoud CWP Uitgangspunt blijft dat het CWP primair een uitwerking van het coalitieakkoord is. Er komen dus geen nieuwe/andere punten in, tenzij: 1. het volstrekt logische invullingen/detailleringen van het coalitieakkoord zijn 2. het college daar expliciet toe besluit Het CWP volgt de indeling in programma’s. Het CWP krijgt in die zin een financiële vertaling dat we laten zien via welk afwegingskader het college naar een structureel begrotingsevenwicht toewerkt en financiële ruimte zoekt voor nieuw beleid of beleidsintensivering. Er komt dus géén tabel met bedragen (à la de Kadernota). De begroting Het CWP wordt wél integraal in de begroting cq het investeringsprogramma verwerkt. In de begroting kunnen ook andere ideeën/wensen een plek krijgen. Algemene beschouwingen Het college is van mening dat de algemene beschouwingen niet tot aanpassing van zijn CWP zullen leiden. Omdat de ontwerpbegroting op dat moment al bij de raad ligt, kunnen de algemene beschouwingen óók niet tot wijziging van de ontwerpbegroting leiden. Wél kunnen ze betekenis krijgen in de novembervergadering waarin de begroting wordt behandeld. Door middel van amendementen heeft de raad dan de mogelijkheid om de begroting anders vast te stellen dan het ontwerp. Tenslotte Het lijkt mij (politiek) verstandig om nu al als college voor te stellen om in de december- of januari raad tijd vrij te maken voor nog een integraal afweegmoment. Dan kan de septembercirculaire aan de orde komen, kan een eerste begrotingswijziging worden vastgesteld en de LTA worden gemaakt.

   Besluit Het college bespreekt met de heren Arjan Bosker en Martin Vermaat de stand van zaken van de totstandkoming van het Collegewerkprogramma, in relatie tot de Jaarbegroting 2019-2022. Ingezet wordt op het ter beschikking stellen van het werkprogramma aan de raad op 12 september a.s.

   Document(en)
  • 006. Stand van zaken afwikkeling moties en toezeggingen

   Besluit Het college geeft zich rekenschap van de stand van zaken in de afwikkeling van moties en toezeggingen. Hierover bericht zij de raad per RIB (ten behoeve van de raadsvergadering van 20 september).

   Document(en)
  • 007. Vuurwerkverbod regiogemeenten

   Besluit Het college spreekt uit dat er, in aanmerking nemende de praktijk van de achterliggende jaarwisselingen, voor onze gemeente geen aanleiding bestaat voor een verbod op consumentenvuurwerk. De burgemeester neemt deze opinie mee naar het AB van de VRR.

   Document(en)
  • 008. Project Meerkoetstraat

   Te besluiten om: - In te stemmen met het Voorlopig Ontwerp van het appartementengebouw op de locatie Meerkoetstraat en kennis te nemen van de stand van zaken van het planproces; - De raad voor te stellen in te stemmen met de overgang van het project naar de ‘planontwikkelingsfase’ (=fase geel). - De raad voor te stellen in te stemmen met het vrijmaken van een voorbereidingskrediet van € 35.000 ter financiering van de kosten die gemaakt worden tijdens de ‘planontwikkelingsfase’. - De raad geheimhouding op grond van artikel 55 van de Gemeentewet juncto artikel 10 Wet Openbaarheid van bestuur (WOB) op te leggen ten aanzien van de projectkaart Meerkoetstraat tot het project is afgerond en het openbaar maken het financieel belang van de gemeente niet meer kan schaden.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 009. Begrotingswijziging 20 september

   1. de raad voor te stellen de begroting volgens het bijgevoegde voorstel aan te passen. 2. akkoord te gaan met de wijzigingen die binnen de bevoegdheid van het college vallen.

   Besluit Conform advies besloten, met inachtneming van enkele tekstuele aanpassingen in het raadsvoorstel.

   Document(en)
  • 010. CVS projectsubsidie extra impuls sport

   In het kader van een Extra Impuls Sport 2018 1. subsidie te verlenen á € 6000,- voor Project impuls verenigingsondersteuning “Vrijwilliger in de sport”. 2. subsidie te verlenen á € 9.000,- voor Impuls aan plein- en buurtsport. 3. subsidie te verlenen á € 3.000,- Effectenonderzoek van SYnerKri.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 013. Communicatie

   Besluit Actieve perscommunicatie wordt gezocht met betrekking tot agendapunt 11.