04-09-2014 - Besluitvoorbereidende Commissie

Orgaan:
Besluitvoorbereidende Commissie
Datum:
04-09-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Vaststellen agenda

  Besluit De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Het agendapunt ‘Verordening adviesraad sociaal domein’ komt te vervallen en schuift door naar 18 september 2014.

 2. 002. Mededelingen

  Besluit Er zijn geen mededelingen.

 3. 003. Besluitenlijst

  De besluitenlijst van de besluitvoorbereidende commissievergadering van 26 juni 2014 vast stellen. Eventuele wijzigingsvoorstellen kunt u van te voren kenbaar maken aan de griffier.

  Besluit De besluitenlijst van 26 juni 2014 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
 4. 004. Afrekening fractiegelden 2013

  Voorstel tot het vaststellen van de uitgaven, de wijziging van de reserve, de resterende reserve en de terug te vorderen bedragen van de fractiegelden over het jaar 2013. Indien de fracties concrete (inhoudelijke) vragen hebben kunnen zij hiertoe van te voren contact opnemen met de griffie.

  Besluit De voorzitter deelt mede dat er een gewijzigd voorstel naar de raad komt vanwege een kleine wijziging. Het betreft een wijziging bij de SGP. De heer Vogelaar licht de wijziging toe. De heer Van Geelen maakt een opmerking over de verantwoording van de VVD. Zowel de heer Luijendijk als de heer Vogelaar merken op dat de verantwoording ambtelijk is beoordeeld en dat de uitgaven rechtmatig zijn bevonden en dat de kous daarmee af is. De commissie acht het stuk voldoende besproken en adviseert om dit agendapunt te agenderen als hamerstuk voor de raadsvergadering van 2 oktober 2014.

  Document(en)
 5. 005. Verordening Adviesraad voor Sociaal Domein 2014

  Te besluiten om: 1 - De verordening Adviesraad voor het Sociaal Domein 2014 vast te stellen. 2 - Per inwerkingtreding van deze verordening, zijnde 1 november 2014, de verordening Cliëntenparticipatie Krimpen aan den IJssel 2005 en de regeling Wmo adviesraad in te trekken.

  Besluit Dit agendapunt schuift door naar 18 september 2014.

  Document(en)
 6. 006. Afspraken / toezeggingen

  Er zijn geen afsprakenlijsten en lijsten van toezeggingen; deze komen in een latere vergadering aan de orde. Er vindt een actualisatie plaats door collegeleden.

  Besluit Er zijn geen afspraken of toezeggingen.

 7. 007. Rondvraag

  Besluit Er zijn geen vragen.