04-09-2012 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
04-09-2012
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit Aanwezig: L.M. Huizer, J.H. Blankenberg, drs. A. Hofstra, A. Prins, mr. A. Boele 1. Wethouder Blankenberg maakt met het college afspraken over de het vervolgtraject voor het bouwplan voor een nieuw Krimpenerwaardcollege, in relatie tot de bedenkingen die hiertegen van de zijde van de Stichting Gezondheidscentrum zijn ingebracht. 2. Wethouder Prins stelt het college op de hoogte van zijn gesprekken met Stedin over storingen in het functioneren van de openbare verlichting, alsmede van zijn gesprekken met de regio over een veerverbinding over de Nieuwe Maas, aanlandend op de Stormpolder. 3. De wethouders Prins en Hofstra doen verslag van hun bezoek aan de jumelage gemeente Kiskörös van 31 augustus tot en met 3 september jl. 4. Wethouder Hofstra maakt melding van zijn gesprek met de bibliotheek, over het gemeentelijk voornemen tot een substantiële bezuiniging op deze functie. 5. De gemeentesecretaris stelt het college op de hoogte van de voortgang in het proces van samenwerking met Capelle aan den IJssel. In de vergadering van 11 september a.s. zullen definitieve beslissingen aan het college worden voorgelegd. 6. Het college neemt kennis van het derde voortgangsbericht voor de begroting 2013, gedateerd 3 september 2012. Op 18 september a.s. gaat het college met het MT een dag op retraite om te komen tot ombuigingsvoorstellen voor een sluitend meerjarenperspectief.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 28 augustus 2012

  Besluit De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. 003. Uitnodigingen

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 4. 004. Bereikbaarheid

  Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 4 september t/m maandag 10 september 2012

  Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Prins neemt waar)

 5. 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam

  Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in stadsregionaal verband gehouden.

 6. 006. Gezamenlijke zienswijze Metropoolregio

  1. In te stemmen met de verzending van 1 zienswijze namens de drie bestuursorganen van de gemeente Krimpen aan den IJssel; 2. De concept zienswijze op het zienswijzedocument van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag vast te stellen; 3. De Raad en de Burgemeester te verzoeken om de gezamenlijke zienswijze mede namens de Raad en de Burgemeester in te dienen.

  Besluit Conform advies besloten.

  Document(en)
 7. 007. Aanwijzing opsporingsambtenaren G.Z-H voor de APV

  Te besluiten om 1. de buitengewoon opsporingsambtenaren van de G.Z-H, zoals bedoeld in artikel 142, lid 1 van het Wetboek van Strafvordering, aan te wijzen voor de opsporing van de in de APV strafbaar gestelde feiten, voor zover zij gepleegd worden binnen de beheersgrenzen van het Natuur- en recreatieschap Krimpenerwaard. 2. deze aanwijzing te integreren in het raadsvoorstel aanpassing APV dat momenteel wordt voorbereid.

  Besluit Conform advies besloten.

  Document(en)
 8. 008. Verkeer en vervoersvisie

  Te besluiten om: 1 In te stemmen met het voorstel van Goudappel Coffeng voor het opstellen van de verkeer- en vervoervisie. 2 Opdracht te geven aan Goudappel Coffeng voor uitvoering van de verkeer en vervoersvisie.

  Besluit Conform advies besloten.

  Document(en)
 9. 009. Geven van een naam aan een fiets- en wandelpad.

  De naam 'Langs de Oude Tiend' vaststellen voor een wandel- en fietspad dat loopt van de Memlingstraat tot de Stad en Landschap.

  Besluit Conform advies besloten.

  Document(en)
 10. 010. Straatnaamgeving.

  De heer Kok in kennis stellen van uw standpunt dat er onvoldoende redenen zijn om de straatnaam Prins Bernhardstraat in te trekken.

  Besluit Conform advies besloten.

  Document(en)
 11. 011. Beheerregeling BRP en privacyreglement BRP

  Te besluiten om 1. De beheerregeling BRP (basisregistratie personen) Krimpen aan den IJssel vast te stellen. 2. Het privacyreglement BRP (basisregistratie personen) Krimpen aan den IJssel vast te stellen. 3. De voormalige regelingen van de gemeente Krimpen aan den IJssel in te trekken.

  Besluit Conform advies besloten.

  Document(en)
 12. 012. eerste wijziging havengelden 2012

  1. Kennis te nemen van bijgevoegd document en de gemeenteraad het concept-raadsvoorstel inclusief de concept-wijzigingsverordening ter bespreking en besluitvorming in de raadsvergadering van 27 september a.s. aan te bieden

  Besluit Conform advies besloten. Het voorstel wordt per heden aan het Presidium aangeboden ter rechtstreekse agendering op de raadsagenda van 27 september a.s.

  Document(en)