04-07-2017 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
04-07-2017
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Op voorstel van wethouder De Leeuw geeft het college aan dat de gemeente geen financiële bijdrage gaat leveren aan continuering van de pilot voor een afmeerlocatie van de Watertaxi nabij IHC. Ondertussen blijft het college gericht op bevordering van perspectiefvol personenvervoer over water. 2. Wethouder De Leeuw verzendt hedenmiddag een raadsmemo over de uitvoering in de komende weken van de bodemsanering aan de Groenendaal, nabij het Krimpenerwaardcollege, zulks met aanwending van de voor dit doel ontvangen ISV-gelden. 3. Hij rapporteert over het gesprek dat hij heeft gevoerd met collega-portefeuillehouders van Alblasserdam en Krimpenerwaard over achterblijvende financiële middelen voor het passend onderwijs, in relatie tot de (stagnatie van de) invoering van een nieuw kostenverdelingsmodel. 4. Wethouder Blankenberg koppelt terug vanuit de bestuursvergadering van de GR IJsselgemeenten op 29 juni. Daar zijn o.a. afspraken gemaakt over hoe te komen tot invulling van de directiefunctie vanaf 2018. 5. Wethouder Blankenberg deelt met het college de uitkomst van een gesprek op ambtelijke niveau met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed over de twee rijksmonumenten op de Van Duyvendijk-locatie. Het college spreekt over een vervolgtraject. 6. Op zijn voorstel wordt besloten de overeenkomst met Martens over de ontwikkeling van de locatie-Veerdam - het document wat verleden week is aangehouden - te accorderen, overigens met enkele kanttekeningen met betrekking tot de oplossing van het parkeerprobleem. 7. De gemeentesecretaris doet verslag van zijn gesprek op 29 juni met de provinciesecretaris, Jan Herman de Baas, over de organisatie van de Provincie, welke zich richt op een ontwikkeling van traditioneel midden bestuur naar een eigentijds “te midden bestuur”. 8. Het college ziet terug op een succesvol verlopen tweede editie van de Open Bedrijvendag, op 1 juli 2017.

 2. 003. Uitnodigingen

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d., Deze week geen uitnodigingen alleen een overzicht van externe activiteiten.

  Besluit De afspraken worden op het overzicht vermeld.

  Document(en)
 3. 004. Vergadercyclus MRDH

  Besluit De agenda wordt besproken en de afvaardiging naar de vergadering geregeld.

  Document(en)
 4. 005. Voorbereiden reactie College op eerste termijn Algemene Beschouwingen

  Besluit Het college ziet met voldoening terug op de eerste termijn van het raadsdebat over de Kadernota 2018. Zij bereidt zich voor op de beantwoording van de raad, op 6 juli. Op 5 juli wordt een schriftelijke collegereactie op hoofdlijnen aan de raad ter hand gesteld. Eindredactie: de burgemeester.

 5. 006. Voorbereiden groepsgesprek evaluatie MRDH

  Besluit Het college bereidt dit gesprek voor op maandag 9 juli.

  Document(en)
 6. 007. Verzelfstandiging Muziekschool

  Aangaan subsidierelatie 1. De intentie uit te spreken een langdurige subsidierelatie aan te gaan met stichting Muziekschool Krimpen aan den IJssel in verband met haar bereidheid om de exploitatie van de muziekschool over te nemen per 1 september 2017. 2. Op 1 september 2017 een samenwerkingsovereenkomst (bijlage 1) te ondertekenen. 3. Op basis van de subsidieaanvraag (bijlage 2) een projectsubsidie voor 1 september 2017 tot en met 31 december 2017 conform bijgevoegde beschikking (bijlage 3) aan stichting Muziekschool Krimpen aan den IJssel te verlenen. Subsidieplafond 2017 4. Geadviseerd wordt om de gemeenteraad via een begrotingswijzing het subsidieplafond van subsidiebeleidsregel 3.14 “Cultuureducatie” voor 2017 op € 121.000 vast te laten stellen; 5. Vanaf 1 september 2017 treedt de facilitair medewerker Promen in dienst bij de stichting. Informeren gemeenteraad 6. De gemeenteraad conform bijgaande concept-raadsinformatiebrief (bijlage 4) te informeren over vorenstaande. Samenwerkingsovereenkomst 7. Uw College wordt voorgesteld wethouder De Leeuw te machtigen de officiële opening/start te verrichten en de samenwerkingsovereenkomst met de Stichting te tekenen (bijlage 1). Deze overeenkomst is de basis voor de subsidieverlening aan stichting Muziekschool Krimpen aan den IJssel.

  Besluit Conform advies besloten, met dien verstande, dat voor de maanden september tot en met december 2017 het subsidiebedrag wordt vastgesteld op de omvang van het exploitatietekort, te weten € 70.000. Voor de overige € 50.000 wordt een lening verstrekt onder nog nader in te vullen voorwaarden. De RIB wordt dienovereenkomstig aangepast; eindredactie: wethouder De Leeuw.

  Document(en)
 7. 008. Vaststelling budgetsubsidies 2016 1e tranche

  1. Op basis van de originele aanvragen in te stemmen met vaststellingsinformatie per instelling. 2. De budgetsubsidies 2016 van de 1e tranche (inclusief de financiële verwerking) vast te stellen. 3. De beslistermijn voor de 2e tranche budgetsubsidies, op grond van ASV 2012 art. 19 lid 3, met 13 weken te verlengen tot en met uiterlijk 31 oktober 2017. 4. De projectsubsidie aan Bibliotheek aan den IJssel vast te stellen op € 4.000. 5. De budgetsubsidie aan CJG Rijnmond vast te stellen op € 847.683 en daarbij toestemming te verlenen om aan de egalisatiereserve een bedrag van € 1.695 toe te voegen. De stand van de reserve komt hierdoor op € 37.657.

  Besluit Conform advies besloten.

  Document(en)
 8. 009. Vaststelling erkenningsubsidies 2016

  1. Tien erkenningsubsidies 2016 hoger dan € 5.000,- vast te stellen op het verleende bedrag, waarvan 2 instellingen met toepassing van de hardheidsclausule wegens te laat indienen van de aanvraag tot vaststelling 2016. 2. De erkenningsubsidie aan de Adviesraad Sociaal Domein vast stellen op een lager bedrag dan het verleende bedrag namelijk € 3.053,98. 3. De erkenningsubsidie aan stichting Wielersport Promotie Rotterdam vast te stellen op € 0,-.

  Besluit Conform advies besloten.

  Document(en)
 9. 010. onderzoek geluidsoverlast Algerabrug

  1. In te stemmen met het uitvoeren van geluidsmetingen langs de Algerabrug 2. In te stemmen met het aanbrengen van een proefopstelling van een geluidsscherm

  Besluit Conform advies besloten.

  Document(en)
 10. 011. Schriftelijke vragen Stem van Krimpen

  De schriftelijke vragen door middel van bijgevoegde brief beantwoorden.

  Besluit Conform advies besloten. In de brief wordt nog een enkele redactionele aanpassing doorgevoerd.

  Document(en)
 11. 012. Fleet Dynamics B.V., opleggen last onder dwangsom

  Een last onder dwangsom op te leggen overeenkomstig bijgevoegd concept

  Besluit Conform advies besloten.

  Document(en)
 12. 015. Communicatie

  Besluit Actieve perscommunicatie wordt gezocht met betrekking tot agendapunt 10 (onderzoek geluidsoverlast Algerabrug).