04-06-2015 - Besluitvoorbereidende Commissie

Orgaan:
Besluitvoorbereidende Commissie
Datum:
04-06-2015
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Vaststellen agenda

  De vergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis. De vergadering wordt voorgezeten door mevrouw Jaarsma.

  Besluit De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 2. 002. Mededelingen

  Besluit Wethouder Oosterwijk vraagt aandacht voor de ‘conferentie eenzaamheid’ van 17 juni a.s. en vraagt of (burger)raadsleden die willen deelnemen zich hiervoor z.s.m. aanmelden. De voorzitter (mevrouw Jaarsma) vraagt of (burger)raadsleden zich z.s.m. aanmelden voor de bijeenkomst ‘Praat met de Raad’ van 13 juni a.s.

 3. 003. Besluitenlijst

  Er is geen vast te stellen besluitenlijst.

 4. 004. Spreekrecht

  Inwoners, ondernemers en andere betrokkenen kunnen gebruik maken van het spreekrecht. U dient zich hiervoor aan te melden bij de griffier (griffier@krimpenaandenijssel.nl) onder vermelding van naam, contactgegevens en het onderwerp waarover u wenst in te spreken. Aanmelden kan tot 48 uur voor aanvang van de vergadering. Er kan worden ingesproken over onderwerpen die op de commissie-agenda staan, maar ook over andere onderwerpen. De exacte bepalingen rondom het spreekrecht kunt u nalezen in de commissieverordening: http://www.krimpenaandenijssel.nl/public/documenten/verordeningen/Verordening_op_de_raadscommissies.pdf

  Besluit Er zijn geen aanmeldingen voor het spreekrecht.

 5. 005. Afvalscheiding 2016-2020

  Voorgesteld raadsbesluit: Te besluiten om: 1. Het afvalscheidingsbeleid vast te stellen als verwoord in dit Raadsvoorstel 2. Kennis te nemen van bijgaand Afvalscheidingsadvies 2016 – 2020 voor Krimpen aan den IJssel 3. In te stemmen met de financiële gevolgen van het afvalscheidingsadvies zoals is opgenomen in de financiële paragraaf 4. De gewijzigde afvalinzamelfrequenties vast te stellen NB - Let u op: de bijlage over de financiele consequenties is vertrouwelijk en dient als zodanig behandeld te worden.

  Besluit De commissie bespreekt het voorstel en stelt vragen, welke door wethouder Oosterwijk beantwoord worden. Wethouder Oosterwijk doet de volgende toezeggingen: - Wethouder Oosterwijk gaat in aanloop naar 2016 in gesprek met partijen in het sociaal domein, om te zoeken naar mogelijkheden voor hulp bij afvalinzameling voor inwoners met beperkte mogelijkheden om zelfstandig afval weg te brengen. De raad wordt hier (vroeg in) het 4e kwartaal 2015 middels een RIB over geïnformeerd. - Wethouder Oosterwijk stuurt voor de raadsvergadering van 11 juni 2015 een raadsmemo naar de raad met beantwoording van de na de commissievergadering openstaande vragen. - Wethouder Oosterwijk zegt een jaarlijkse evaluatie van het afvalbeleid toe. - Wethouder Oosterwijk zegt toe de communicatie uitingen naar burgers in aanloop naar de invoering van het afvalbeleid, aan de raad ter informatie toe te sturen. De commissie adviseert het voorstel als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 11 juni 2015.

  Document(en)
 6. 006. Begraafcapaciteit begraafplaatsen

  Voorgesteld raadsbesluit: Te besluiten om: 1. Over te gaan tot het (op termijn) ruimen en het opnieuw in gebruik nemen van graven op begraafplaats Waalhoven en (zo mogelijk) in tweede instantie op begraafplaats IJsseldijk. 2. In te stemmen met de financiële consequenties en deze op te nemen in de begroting.

  Besluit De commissie bespreekt het voorstel en stelt vragen, welke door wethouder Oosterwijk beantwoord worden. Wethouder Oosterwijk doet de volgende toezeggingen: - Wethouder Oosterwijk stuurt een raadsmemo over de kostendekkendheid van tarieven van de begraafplaatsen. - Wethouder Oosterwijk informeert de raad bij het voorstel voor de beheersverordening begraafplaatsen in de loop van de tweede helft 2015, over de mogelijkheden een algemeen graf uit te geven voor een periode van 20 jaar en de juridische consequenties en mogelijkheid een algemeen graf om te zetten in een huurgraf zonder dat herbegraving plaatsvindt. De commissie adviseert het voorstel als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 11 juni 2015.

  Document(en)
 7. 007. Opheffingsbesluit Stadsregio Rotterdam 2015

  Voorgesteld raadsbesluit: Te besluiten om: 1. In te stemmen met het opheffingsbesluit Stadsregio Rotterdam 2015.

  Besluit Zonder verdere bespreking adviseert de commissie het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 11 juni 2015.

  Document(en)
 8. 008. Controleverordening 2015

  Voorgesteld raadsbesluit: Te besluiten om: 1. De controle verordening 2015 vast te stellen

  Besluit Na een korte bespreking adviseert de commissie het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 11 juni 2015.

  Document(en)
 9. 009. Begrotingswijziging juni 2015

  Voorgesteld raadsbesluit: Te besluiten om: 1. de wijzigingen van de budgetten te autoriseren 2. de subsidieplafonds 2015 voor de beleidsregels Bibliotheekwerk en Peuterspeelzaalwerk bij te stellen

  Besluit De commissie bespreekt het voorstel en stelt vragen, welke door wethouder De Leeuw beantwoord worden. Wethouder De Leeuw zegt toe voor de raadsvergadering van 11 juni 2015 een raadsmemo te sturen waarin de raad geïnformeerd wordt over de achtergrond van de bijstelling van de subsidieplafonds voor bibliotheek- en peuterspeelzaalwerk. De commissie adviseert het voorstel als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 11 juni 2015.

  Document(en)
 10. 010. Afspraken / toezeggingen

  De raad wordt voorgesteld om tijdens de raadsvergadering van 11 juni 2015 de volgende toezeggingen af te handelen: - Pfh zegt 2-12-13 toe dat uitgezocht wordt wat de mogelijkheden zijn voor de aanleg van een fietsopstelstrook bij Stad en Landschap. 16-04-15 bvb cie: wh Boudesteijn meldt dat het kruispunt wordt aangepast bij de werkzaamheden aan de Nieuwe Tiendweg. Afhandelen raad 11 juni 2015 (Boudesteijn) - Pfh zegt 12-6-14 RIB toe over garantstellingen naar aanleiding van advies auditcie. Afhandelen raad 150611. RIB is 11 mei verzonden (de Leeuw) - Pfh zegt 17-7-14 Plan van Aanpak toe over afvalscheiding. Besluitvorming in raad 11 juni 2015. Vervolgens afhandelen. (Oosterwijk) - Pfh zegt 15-1-15 toe in het kader van de drie decentralisaties met kengetallen te komen. Deze zal hij via RIB aan de raad sturen. Afhandelen. RIB over monitoring sociaal domein is op 30 april 2015 aan de raad verzonden (De Leeuw). De raad wordt verder voorgesteld om de toezegging van 22-2-15 over informatie over het gebruik van Beschermd Wonen in de toegangsrapprtage Sociaal Domein te combineren met de toezegging over kwartaalrapportages over het Sociaal Domein.

  Besluit Er zijn vanuit de commissie geen opmerkingen of aanvullingen op de lijst van toezeggingen.

  Document(en)
 11. 011. Rondvraag

  Besluit De heer Luijendijk (Stem van Krimpen) vraagt naar de reden van sluiting van de Kringloopwinkel aan de IJsseldijk. Wethouder Oosterwijk beantwoordt deze vraag,