04-04-2017 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
04-04-2017
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder De Leeuw koppelt terug vanuit het Platform Algeracorridor op 3 april jl. Krimpen aan den IJssel neemt het voortouw in de verkenning van de haalbaarheid van de Van Brienenoord- en Algeracorridor (HBAC) uit het \investeringsprogramma MRDH. 2. Wethouder De Leeuw meldt, dat de tot voor kort voorziene uitbreiding van het Krimpenerwaardcollege in Het Onderdak niet doorgaat, vanwege recente informatie over de aanmelding van nieuwe leerlingen voor het komende schooljaar. Hij zal de raad per memo van deze ontwikkeling in kennis stellen. 3. Afgesproken wordt, dat de vragen die vanuit de Auditcommissie zijn aangedragen met het oog op een evaluatie van haar functioneren, zullen worden beantwoord door wethouder De Leeuw. 4. Het Presidium heeft aan het college gevraagd met een reactie te komen op de initiatiefnota van het CDA over locatie etc. van een nieuw busstation in het centrum van de gemeente. Afgesproken wordt dat wethouder De Leeuw een procesvoorstel gaat voorbereiden. 5. Wethouder Blankenberg deelt met het college de actualiteit met betrekking tot de locatie-Werf Van Duyvendijk. Het college formuleert een inzet richting Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. 6. Wethouder Oosterwijk deelt met het college de uitkomsten van gesprekken met Afval Loont, laatst op 3 april. Eind van dit jaar zal worden uitgesproken, zo is onderling afgesproken, of er voor Afval Loont in Krimpen toekomst is. 7. Met betrekking tot de aanstaande presentatie van het eindrapport van prof. Riek Bakker maakt het college de volgende afspraken: gesprek met de Waardcommissie op 5 april, de wethouders Blankenberg en De Leeuw, alsmede de gemeentesecretaris, voorvertoning rapportage aan de raden op 10 april, de burgemeester en wethouder Oosterwijk en de eindpresentatie op 11 april, het gehele college.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 28 maart 2017

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 28 maart 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
   • 004. Vergadercyclus MRDH

    Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in MRDH-verband gehouden.

   • 005. Voorbereiden raadsvergadering 6 april 2017

    Besluit De raadsvergadering wordt voorbereid.

    Document(en)
    • 006. Leden adviesraad SD

     1. Mevrouw A. Mastenbroek per 1 april 2017 te benoemen als lid van de Adviesraad Sociaal Domein. 2. Het lidmaatschap van mevrouw J. van Dordrecht als lid van de Adviesraad Sociaal Domein per 1 februari 2017 te beëindigen omdat haar zittingsduur is afgelopen. 3. Het lidmaatschap van mevrouw T. Vuijk als lid van de Adviesraad Sociaal Domein per 1 april 2017 te beëindigen omdat haar zittingsduur is afgelopen.

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)
    • 007. Energieneutraal Krimpen aan den IJssel

     1. De ambitie vast te stellen om in 2050 als Krimpen aan den IJssel energieneutraal te zijn. 2. Een stappenplan op te stellen waarin geschetst wordt hoe we deze ambitie kunnen bereiken. 3. De regionale samenwerking van onze gemeente op dit onderdeel te verbreden door aansluiting te zoeken bij de regionale energiestrategie van de Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH). 4. De raad via bijgevoegde raadsmemo te informeren.

     Besluit Het college wijdt een eerste bespreking aan dit veelomvattende en belangrijke document. In de vergadering van 11 april a.s. zal de projectambtenaar, Liesbeth Pleizier, een presentatie houden en zal het college een beslissing nemen over de bestuurlijke inzet en het te lopen proces op weg naar realisering ervan..

     Document(en)
    • 008. Vaststelling subsidie "Verslavingspreventie 2016"

     De aan Stichting Chris & Voorkom verleende subsidie vast te stellen op het verleende bedrag van € 10.980,- en de aan Indigo verleende subsidie vast te stellen op een bedrag van € 4.700,-.

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)
    • 009. Nota Grondbeleid

     De gemeenteraad voorstellen de Nota Grondbeleid vast te stellen.

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)
    • 010. Stormschade Krimpenerwaard College

     1. Aan het bestuur van Stichting Krimpenerwaard College een vergoeding toe te kennen van € 955,90 ter vervanging van isolatieglas als gevolg van stormschade.

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)
    • 011. Beleidsregels voor de invordering

     Tot het van toepassing verklaren van de Leidraad Invordering Gemeente Krimpen aan den IJssel 2017 met als uitzondering, toevoeging en/of wijziging daarop van de beleidsregels Invordering privaatrechtelijke vorderingen Gemeente Krimpen aan den IJssel 2017.

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)
    • 012. Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2016

     1) Kennisnemen van het jaarverslag 2016 2) De raad via een raadsinformatiebrief op de hoogte stellen van het jaarverslag van de commissie De heren Wiiltnk en Braams zullen een toelichting op het jaarverslag geven.

     Besluit Conform advies besloten. Het jaarverslag wordt ter vergadering toegelicht door de voorzitter van de commissie, de heer Herman Wiltink. Het college spreekt haar waardering voor het werk van de commissie uit.

     Document(en)
    • 016. Communicatie

     Besluit Er worden vanuit deze vergadering geen onderwerpen voor actieve perscommunicatie aangedragen.