04-03-2014 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
04-03-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Blankenberg koppelt terug uit zijn overleg op 25 februari jl. met de Sportraad en de twee tennisverenigingen, o.a. over de huurprijs van de accommodatie. 2. Voorts geeft hij het college kennis van het initiatief tot het starten van een kringloopwinkel in Crimpenhof (locatie oude postkantoor) waarin dan circa 15 mensen uit de WWB-populatie actief kunnen worden. 3. Wethouder Hofstra stelt het college op de hoogte van de stand van zaken in het proces om te komen tot inrichting van de toegang van burgers tot de dienstverlening in het Sociale Domein. 4. De gemeentesecretaris koppelt terug vanuit het overleg van secretarissen op 28 februari jl. ter voorbereiding van het Bestuursforum MRDH van 6 maart a.s.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 25 februari 2014

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 25 februari 2014 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit Er is deze week geen overzicht van uitnodigingen aangeboden

  • 004. Bereikbaarheid

   Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 4 t/m maandag 10 maart 2014

   Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Prins is bereikbaar)

  • 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam

   Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in stadsregionaal verband gehouiden.

  • 006. Huisvesting ambtelijke organisatie

   Besluit De gemeentesecretaris meldt dat op 11 maart a.s. de officiële handeling voor de start van de bouw plaatsvindt. Voorts meldt hij dat aannemer Martens inmiddels de uitvoeringstekeningen ter toetsing respectievelijk goedkeuring heeft ingediend. De beoordeling daarvan staat gepland voor de stuurgroepvergadering van 11 maart a.s.

  • 007. Evaluatie besluitvoorbereidende commissievergadering d.d. 27 februari 2014

   Besluit Het college evalueert deze vergadering.

   Document(en)
   • 008. Voorbereiding raadsvergadeing d.d. 6 maart 2014

    Besluit Het college bereidt zich voor op de komende raadsvergadering. Over het agendapunt met betrekking tot de voorzieningendiscussie gaat vandaag nog een RIB uit. Vervolgens wordt het raadsvoorstel voorzien van een ontwerpbesluit, dat zodanig geformuleerd gaat worden, dat amendering ervan goed mogelijk is. Dit ontwerpbesluit wordt op 5 maart a.s. naar de raad gezonden.

    Document(en)
    • 009. Beantwoording vragen

     1. de vragen van de heer C.A. Oosterwijk namens de SGP-fractie inzake het Wmo-vervoer, uitgevoerd door Connexxion Taxi Services en de klachtenregeling Wmo-vervoer te beantwoorden conform bijgevoegde (concept) brief

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)
    • 010. Schriftelijke vragen Leefbaar Krimpen Lekdijk

     1. Leefbaar Krimpen en de gemeenteraad te informeren over de verkeerssituatie aan de Lekdijk.

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)
    • 011. Ondersteuning voor de gemeenteraad en het college

     1. De tablets voor de gemeenteraad en het college te vervangen door nieuwe. 2. Wederom te kiezen voor de iPad als tablet. 3. De tablets binnen de werkkostenregeling (WKR) te verstrekken. 4. De afschrijvingstermijn voor deze tablets op 4 jaar te stellen. 5. De oude tablets ter overname aan de huidige gebruiker aan te bieden. Het overnamebedrag te berekenen conform de berekening voor het vroegtijdig vertrek zoals opgenomen in de bruikleenoverkomst voor iPads. 6. De leden van de gemeenteraad te voorzien van een e-mailadres eindigend op @krimpenaandenijssel.nl. 7. Aan de griffie de mogelijkheid te bieden om bestanden middels het gemeentelijk netwerk met raadsleden te delen.

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)
    • 012. Projectsubsidie taalcoaching 2014 ContourdeTwern

     1. Aan ContourdeTwern in 2014 een projectsubsidie van € 6.000,- te verlenen voor de coördinatie van taalcoaching in Krimpen aan den IJssel.

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)
    • 013. Startnotitie huiselijk geweld & kindermishandeling

     1.In te stemmen met de voorgestelde koers en de uitwerking ervan te ondersteunen 2. De notitie ter kennisname aan te bieden aan het WMO beraad van 15 april 2014

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)
    • 014. Regionale samenwerking op gebied v duurzaamheid

     1. Akkoord te gaan met de uitgangspunten benoemd in het bijgevoegde voorstel omtrent de regionale samenwerking op het gebied van duurzaamheid 2. De uitgangspunten benoemd in het bijgevoegde voorstel in te brengen bij de collegeonderhandelingen en in overdracht naar eventuele opvolgers.

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)