04-02-2014 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
04-02-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Prins meldt dat hij voorbereidingen treft voor een aanbesteding van het groencontract, per 1 januari 2015. 2. Wethouder Hofstra meldt, dat de gemeente wat betreft de archeologische advisering in het kader van omgevingsvergunningaanvragen gebruik gaat maken van de diensten van de omgevingsdienst Midden-Holland. 3. De gemeentesecretaris wijst op het uitstel van parlementaire behandeling dat door de Minister BZK is gevraagd van het wetsontwerp tot opheffing van de WGR plus regio's. De inzet blijft wel gericht op inwerkingtreding van de nieuwe wet per 1 januari 2015. 4. Hij doet verslag van het Technisch Beraad van de GO's van Capelle en Krimpen over het sociaal plan voor de oprichting van de GR IJsselgemeenten. Formeel overleg staat gepland voor 10 februari a.s. 5. Het college neemt kennis van de aan de fractievoorzitters gerichte Open Brief van Stem van Krimpen over het houden van een peiling onder de burgers over het herindelingsvraagstuk. Het college beslist in reactie daarop enkele overwegingen onder de aandacht van de fractievoorzitters te brengen. 6. De burgemeester koppelt terug vanuit het Presidium van 30 januari jl. over de wijze van besluitvorming over de behandeling van het voorstel met betrekking tot de voorzieningendiscussie.

 2. 003. Uitnodigingen

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

  Document(en)
  • 004. Bereikbaarheid

   Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 4 t/m maandag 10 februari 2014

   Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Prins is bereikbaar)

  • 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam

   Besluit De twee agenda’s worden doorgenomen en de afvaardiging ernaar vanuit onze gemeenten besproken.

   Document(en)
   • 006. Huisvesting ambtelijke organisatie

    Besluit Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden.

   • 007. Evaluatie radsvergadering 30 januari 2014

    Besluit De raadsvergadering wordt geëvalueerd.

   • 008. Stormschade Comenius College

    1. Aan het bestuur van Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving een vergoeding te betalen van € 834,90 in de kosten van verwijderen en afvoeren van een tijdens de storm van 28 oktober 2013 afgebroken boom.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 009. Projectsubsidie Stichting Kulan Krimpen

    1. De aanvraag voor een projectsubsidie van Stichting Kulan Krimpen voor 2014 á € 2800,-- met toepassing van de hardheidsclausule- te honoreren en gelijktijdig vast te stellen.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 010. Overeenkomst Wecycle

    1. de samenwerking met Wecycle voort te zetten door in te stemmen met de ‘Overeenkomst voor het innemen, sorteren en opslaan van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) op gemeentelijke innamevoorzieningen – WEEE Overeenkomst 2014’

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)