03-11-2015 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
03-11-2015
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder De Leeuw rapporteert over de buurtschouw op 27 oktober jl. in de wijk Allegro, Moderato, Fuga. 2. Hij zegt op 2 november jl. gesproken te hebben met de leraren en medewerkers van de Muziekschool over de in voorbereiding genomen externe verzelfstandiging. 3. Hij meldt dat een overeenstemming met de Manege in het verschiet ligt over de overdracht en een daaraan gekoppelde renovatie van de gebouwen aan de Verbindingsweg. 4. Wethouder Boudesteijn koppelt terug vanuit het DB en AB van de Groenalliantie op 28 oktober jl. Gesproken is o.a. over de financiële consequenties van opheffing van het Koepelschap en van uittreding van de provincie. 5. Wethouder Oosterwijk stelt het college op de hoogte van de stand van zaken in de verkenning van een locatie voor de ligplaats van De Ark van Noach, die nu ligt afgemeerd in Dordrecht. 6. Het college stelt de datum van de Nieuwjaarsreceptie vast op 11 januari 2016. 7. De gemeentesecretaris meldt, dat op 6 november 2015 de 23 secretarissen van de aan de MRDH deelnemende gemeenten bijeen komen om het functioneren van de GR alsmede mogelijkheden tot verbetering te bespreken.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 27 oktober 2015

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 27 oktober 2015 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
   • 004. Bereikbaarheid

    Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 3 november tot en met maandag 9 november 2015

    Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Oosterwijk is bereikbaar).

   • 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam/MRDH

    Besluit Er zijn de komende week geen bestuurlijke vergaderingen in Metropolitaan verband.

   • 006. Ontwikkelingen rond (crisis)opvang vluchtelingen

    Besluit De gemeentesecretaris deelt met het college vanuit het kernteam crisisopvang de actuele situatie met betrekking tot de opvang van vluchtelingen in De Boog. Het college is content met de stabiele situatie die ontstaan is en met de inzet en het enthousiasme dat vanuit zowel samenleving als ambtelijke organisatie geleverd en getoond wordt. Voorts spreekt het college over recente contacten met het COA over mogelijkheden voor een meer duurzame opvang van vluchtelingen.

   • 007. Monitor Sociaal Domein 3de kwartaal 2015

    Tjabel Kruithof en Anna Trouwborst geven een toelichting op de Montor Sociaal Domein in de vergadering. 1. Kennis te nemen van de Monitor Sociaal Domein 3de kwartaal 2015 2. De raad via een raadsinformatiebrief op de hoogte te stellen

    Besluit Conform advies besloten. In de RIB wordt nog een aanpassing doorgevoerd op basis van de recente financiële informatie vanuit het Ministerie SZW.

    Document(en)
   • 008. OP2016 Promen

    1. Het OP2016, met als advies aan de raad om geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot zienswijze, aan de gemeenteraad aan te bieden conform bijgaande raadsinformatiebrief.

    Besluit Conform advies besloten. De wethouders Blankenberg en De Leeuw krijgen de eindredactie van de RIB

    Document(en)
   • 009. Beschut Werk nieuw

    1. Het instrument Beschut Werk in te voeren; 2. Het aantal plaatsen als volgt op te bouwen: 2015 = 1, 2016 = 2, 2017 = 1, waardoor eind 2017 er in totaal 4 plaatsen Beschut Werk op grond van de Participatiewet zijn, 3. Toegang te verlenen aan het instrument Beschut Werk aan de twee doelgroepen zoals die in de notitie zijn omschreven; 4. De uitvoering van Beschut Werk nieuw voor de jaren 2015 tot en met 2017 te beleggen bij Promen tegen een bedrag van 8500 euro op jaarbasis bij fulltime dienstverband en een loonkostensubsidie gebaseerd op een onafhankelijk vastgestelde loonwaarde; 5. In het tweede kwartaal van 2017 het instrument Beschut Werk te evalueren en op basis daarvan te besluiten tot voortzetten en eventuele verdere opbouw van het instrument.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 010. Projectsubsidie Bibliotheek van Thuis

    1. De Bibliotheek aan den IJssel een projectsubsidie te verlenen ter hoogte van € 4.000 voor de uitvoering van het project Bibliotheek van Thuis (onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting 2016 door de gemeenteraad).

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 011. Begrotingswijziging 3 november 2015

    De raad voor te stellen de begroting volgens het bijgevoegde voorstel aan te passen.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 012. Duurzame inzetbaarheid

    1. Duurzame inzetbaarheid als uitgangspunt hanteren van het personeelsbeleid overeenkomstig notitie Aan de slag met duurzame inzetbaarheid. 2. Vaststellen het Overzicht levensfasen en de levensfasenwijzer. 3. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 013. Lokaal verlof

    1. Vast te stellen de notitie Lokaal verlof en de Regeling Lokaal verlof. 2. In te trekken de Regeling Vakantieverlof, artikel 7 van de Werktijdenregeling van 15 februari 2002, artikel 4:2:1:1 en artikel 6:2:1:1 CAR-UWO. 3. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 014. Noodplan 2016 TCK inclusief uitbreiding seizoen

    De bijgevoegde overeenkomst geheten ‘Noodplan 2016 Tennisclub Krimpen’ vast te stellen.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 015. Communicatie

    Besluit Actieve communicatie wordt gezocht met betrekking tot agendapunt 14 (Noodplan 2016 TCK)