03-07-2018 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
03-07-2018
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. De wethouders spreken hun erkentelijkheid uit voor wat zij ervaren als een warme ontvangst in de organisatie, alsmede voor de wijze waarop zij langs de lijn van een programma worden ingewerkt. 2. Het college besluit tot verzending van een RIB met daarin de definitieve verdeling van de portefeuilles, zoals besloten tijdens het constituerend beraad op 29 juni. 3. Het college besluit tot verzending van een RIB met daarin een reflectie op het advies respectievelijk de constatering van de Commissie voor de geloofsbrieven voor de benoeming van wethouders, zoals aan de orde gesteld in de raadsvergadering van 28 juni. 4. Het college geeft zich rekenschap van de bijeenkomst voor de beide raden en Provinciale Staten, op 5 juli, die mevrouw Sybilla Dekker heeft belegd om de volksvertegenwoordigers te betrekken bij de stand van zaken in het traject voor de Strategische Visie Krimpenerwaard. Wethouder Janson zal het gezelschap welkom heten. 5. Hedenavond spreekt de heer Hans Oosters met een werkgroep van de Capelse raad om de mogelijkheid te bezien voor een gezamenlijk optrekken van beide gemeenten in het komende traject met Raad van Toezicht en College van bestuur van BLICK. Oud-wethouder De Leeuw woont dit gesprek bij, waarvoor het college hem erkentelijk is. 6. De burgemeester meldt een petitie in ontvangst te hebben genomen uit handen van bewoners van IJsselmonde tegen de bouw van windmolens in de Stormpolder.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 25 juni 2018

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 25 juni 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit Er worden in de komende week geen vergaderingen in MRDH-verband gehouden..

  • 005. Evaluatie raadsvergadering 28 juni 2018

   Besluit De raadsvergadering wordt geëvalueerd.

  • 006. maart- en meicirculaire 2018 gemeentefonds

   kennis te nemen van de maart- en meicirculaire en de (financiële) gevolgen daarvan

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 007. Beantwoording technische vragen Kadernota 2019

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 008. Communicatie

   Besluit Er worden vanuit deze vergadering geen onderwerpen voor actieve perscommunicatie worden aangedragen. Op 10 juli om 14.00 uur is er een ontmoeting van de nieuwe wethouders met de pers.