03-07-2014 - Raad

Orgaan:
Raad
Datum:
03-07-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Vaststellen agenda

  Besluit De voorzitter opent de vergadering . De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 2. 002. Mededelingen

  Besluit De heren Butter, Bredius en Vogelaar zijn afwezig. Als stembureau benoemt de voorzitter mevrouw Jaarsma en mevrouw Anagni. Zij roept de leden op het gemeentelijk mailadres in te stellen en het wachtwoord te wijzigen en wijst op de ondersteuning hiervoor voorafgaand aan de vergadering van 10 juli. Dan worden ook nieuwe raadsfoto’s gemaakt. Tot slot verzoekt zij alle leden om wijzigingen voor de naambordjes in bijvoorbeeld titelatuur of voorletters aan de griffier door te geven; de bordjes worden tijdens het reces vernieuwd.

 3. 003. Besluitenlijst

  De gemeenteraad stelt de besluitenlijst van de vorige raadsvergadering vast. Raadsleden kunnen opmerkingen of wijzigingsvoorstellen van de voren via de griffier doorgeven.

  Besluit De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
 4. 004. Benoeming lid TBK

  Door middel van een stemming tot voorzien in de vacature voor lid van het Algemeen Bestuur van het Technisch Bureau Krimpenerwaard.

  Besluit Er vindt een schriftelijke stemming plaats. Mevrouw Jaarsma (SvK) en mevrouw Anagni (LK) onderzoeken de stemming. Na afloop brengt mevrouw Jaarsma verslag uit: er zijn 18 leden aanwezig, die allen een geldig stemformulier hebben ingeleverd. Alle stemmen zijn uitgebracht op de heer Hofstra, die daarmee is benoemd tot lid van het Algemeen Bestuur van het TBK.

 5. 005. Benoeming plaatsvervangend raadsgriffier

  Mevrouw J.A.J. van Aalst (Josanne) van Aalst – van der Linden met ingang van 7 november 2014 te benoemen als 1e plaatsvervangend raadsgriffier.

  Besluit De gemeenteraad stemt zonder nadere bespreking in met het voorstel.

  Document(en)
 6. 006. Wet markt en overheid

  In te stemmen met de principe-aanwijzing van de genoemde economische activiteiten als algemeen belang-uitzonderingen.

  Besluit De gemeenteraad bespreekt het voorstel kort, waarbij door de heer Derickx (PvdA) geïnformeerd wordt naar de betekenis van de argumentatie voor de discussie over kostprijsdekkende huur. Wethouder Boudesteijn beantwoordt de vraag, waarna de gemeenteraad zonder nadere stemming met het voorstel instemt.

  Document(en)
 7. 007. Verordening gegevensverstrekking BRP 2014

  Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Krimpen aan den IJssel 2014 vast te stellen.

  Besluit De heer Bitter (SvK) refereert kort aan de per raadsmemo verstrekte antwoorden, waarna de gemeenteraad zonder nadere stemming met het voorstel instemt.

  Document(en)
 8. 008. Overzicht moties

  Het motie-overzicht vast te stellen

  Besluit Op verzoek van de heer Neeleman (D66) licht wethouder Boudesteijn toe dat de informatie over het educatiebudget verkeersmaatregelen (betreffende motie 50) voor de bespreking van de kadernota wordt verstrekt.

  Document(en)
  • 009. Budgetautorisatie juli 2014

   de aanpassingen van de budgetten te autoriseren

   Besluit Er worden door enkele fracties vragen gesteld over de achtergronden van het gevraagde budget voor het entreegebied van het raadhuis. Na een korte discussie stemt de gemeenteraad in met het voorstel.

   Document(en)
  • 010. Vragenhalfuur actualiteit

   Besluit Er wordt geen gebruik gemaakt van het vragenhalfuur.