03-06-2015 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
03-06-2015
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit Het college bereidt de retraite over de Kadernota 2016 voor.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 26 mei 2015

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 26 mei 2015 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Bereikbaarheid

   Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 2 t/m maandag 8 juni 2015

   Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Oosterwijk is bereikbaar)

  • 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam

   Besluit Er zijn de komende week geen vergaderingen in Stadsregionaal of MRDH verband.

  • 006. 1e begrotingswijziging 2015/ begroting 2016

   1. Een zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2015 en de begroting 2016 in te dienen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 007. Samenwerkingsconvenant SISA Verwijsindex Risico’s

   College: 1. Samenwerkingsconvenant SISA Verwijsindex Risico’s Jeugdigen vast te stellen. Burgemeester: 1. Wethouder Marco Oosterwijk te machtigen het samenwerkingsconvenant SISA te ondertekenen.

   Besluit Wordt aangehouden.

   Document(en)
  • 008. Subsidie Historie21

   1. Tuhuteru en partners / stichting Moluks Historisch Museum – met toepassing van artikel 22 van de ASV (hardheidsclausule) een subsidie te verlenen van € 2.675,- en deze gelijktijdig vast te stellen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 009. Accountantsverslag 2014

   De ontvangst van het definitieve controlerapport en de verklaring afwachten en kennisnemen van de voorlopige bevindingen.

   Besluit Conform advies besloten. De Jaarrekening wordt op 4 juni a.s. naar de raad verzonden, inclusief het begeleidende raadsvoorstel.

   Document(en)
  • 010. Pilot BOA's

   1. In te stemmen met de pilot BOA’s; 2. toezichthouders c.q. BOA’ s aan te stellen ten behoeve van de naleving van de Drank- en Horecawet; 3. toezichthouders c.q. BOA’ s aan te stellen ten behoeve van de veiligheid en leefbaarheid (domein 1).

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 011. Ontwerpbegroting 2016-2019 TBK

   De gemeenteraad voorstellen om aan het Dagelijks Bestuur van het TBK te verzoeken om zich nog dit jaar op de toekomst van het TBK te beraden, met name gelet op het wetsvoorstel ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 012. Raadsvoorstel begrotingswijziging juni

   1. de wijzigingen van de budgetten te autoriseren; 2. de subsidieplafonds 2015 voor de beleidsregels Bibliotheekwerk en Peuterspeelzaalwerk bij te stellen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 014. Communicatie

   Besluit Besloten wordt actieve communicatie te doen met betrekking tot de agendapunten 8 (Subsidies stichting Moluks Historisch Museum) en 9 (Jaarrekening 2014).