03-06-2014 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
03-06-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Het college spreekt zich uit over de (ondersteuning van) kandidaatstelling voor DB-lidmaatschappen van de gemeenschappelijke regelingen DCMR en Jeugdhulp Rijnmond. 2. Wethouder Oosterwijk stelt het college op de hoogte van een saneringskwestie met betrekking tot de beoogde ruimtelijke ontwikkeling van de locatie-De Wilgen aan de Boveneindselaan. 3. Wethouder De Leeuw meldt dat er plannen in voorbereiding zijn genomen voor uitbreiding van het winkelcentrum Crimpenhof. Aandachtspunt is de relatie met de Centrumvisie en de mate van actualiteit van dat document. 4. De burgemeester meldt, dat zij samen met haar Capelse collega zich een beeld heeft gevormd van de benoembaarheid van een kandidaat voor de functie van chef van het Basisteam-IJsselland van de Politie. 5. Het college oriënteert zich op de wijkindeling en de toedeling ervan naar de onderscheiden wethouders. Afspraken daarover zullen komende week worden gemaakt, mede in relatie tot de toekenning van budgetten.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 27 mei 2014

  Besluit De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit Er zijn deze week geen uitnodigingen ontvangen.

  • 004. Bereikbaarheid

   Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 3 t/m maandag 9 juni 2014

   Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Blankenberg is bereikbaar)

  • 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam

   Besluit Het college bespreekt de beide agenda’s. De AB-vergadering wordt bijgewoond door de wethouders Blankenberg en Boudesteijn, het portefeuillehoudersoverleg door wethouder Boudesteijn.

   Document(en)
   • 006. Huisvesting ambtelijke organisatie

    Besluit Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden.

   • 007. Concept-begroting 2015 GR Jeugdhulp Rijnmond

    1. De bijgevoegde Raadsinformatiebrief aan de Gemeenteraad te zenden waarin de raad geadviseerd wordt in te stemmen met de concept-begroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond.

    Besluit Conform advies besloten. De RIB wordt tekstueel aangepast.

    Document(en)
   • 008. Begroting 2015 stadsregio Rotterdam

    1. In te stemmen met de begroting 2015 van de stadsregio Rotterdam 2. Een voorbehoud te maken voor dubbele kosten wanneer in 2015 zowel de stadsregio als de MRDH moeten worden bekostigd vanuit inwonerbijdragen. 3. Instemmen met de bijgevoegde zienswijze. 4. De raad via de bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 009. ontwerp-vervoerplannen 2015

    1. kennis te nemen van de ontwerp-vervoerplannen 2015; 2. de Stadsregio te berichten dat u kunt instemmen met deze plannen, met dien verstande dat de voorgestelde maatregelen niet mag leiden tot te volle bussen in de ochtendspits

    Besluit Conform advies besloten.

   • 010. uitbreiding P+R busstation

    1. De schriftelijke vragen van Stem van Krimpen conform bijgevoegde concept-brief te beantwoorden

    Besluit Wordt aangehouden tot volgende week. Over de precieze formulering van de brief vindt nog nader overleg plaats tussen de wethouders Boudesteijn en De Leeuw.

    Document(en)
   • 011. Project Kwetsbare ouderen

    1. De projectsubsidie voor 2013, door toepassing van de hardheidsclausule, vast te stellen op € 10.000,- 2. Een projectsubsidie voor 2014 te verlenen van € 4.000,- en deze gelijktijdig vast te stellen;

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 012. Opdracht aanleg handbalveld

    1. In te stemmen met het plan voor de aanleg van het nieuwe handbalveld van De Treffers, zoals beschreven in de offerte/kostenraming van Antea Realisatie BV; 2. De aanleg van het handbalveld van De Treffers op te dragen aan Antea Realisatie BV; 3. De concept-gunningsstukken toe te sturen aan Antea Realisatie BV.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 013. Projectsubsidie “Beach Event Krimpen"

    Projectsubsidie voor het “Beach Event Krimpen 02 juni tot 09 juni 2014” van € 3000,- te verlenen aan Stichting Beachsportpromotion.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)