03-05-2016 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
03-05-2016
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Bij de aanvang van de vergadering ontvangt het college oud-wethouder Van Veen. De heer Van Veen overhandigt de burgemeester een door hem geschreven boekje over zijn onderzoek naar de biografische achtergrond van Krimpense inwoners die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. 2. Wethouder Boudesteijn meldt dat Synerkri en Krimpen Presents hem hebben laten weten op 10 mei a.s. nog geen plan beschikbaar te hebben voor een cultureel programma in De Tuyter. Naar huidig inzicht wordt dat begin juni a.s. 3. De secretaris deelt met het college de stand van zaken met betrekking tot de voorbereiding voor aanbesteding van het zwembad. Besluitvorming in het college wordt voorzien in de vergadering van 10 mei a.s. De raad wordt daarna geïnformeerd. 4. Wethouder Blankenberg stelt het college op de hoogte van de contacten met het ABP over de pensioenrechtelijke consequenties van gemeente personeel bij de overgang naar een private instelling. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk bij het ABP verzekerd te blijven. 5. Het college stemt ermee in dat een voorstel tot vaststelling van de Beheersverordening Begraafplaatsen vandaag naar de griffie gaat, ter behandeling in het Presidium van 12 mei a.s. Het college neemt over dit voorstel op 10 mei a.s. een standpunt in.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 26 april 2016

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 26 april 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
   • 004. Vergadercyclus MRDH

    Besluit Er worden in de komende week geen vergaderingen in MRDH-verband gehouden.

   • 005. Ontwikkelingen rond (crisis)opvang vluchtelingen

    Besluit De burgemeester meldt dat het beheer van de opvanglocatie van De Stuw op 2 mei jl. is overgedragen aan het COA. Het college spreekt gevoelens van grote erkentelijkheid uit jegens de ambtelijke functionarissen, die in een soort kernformatie in de achterliggende maanden de zorg voor de vluchtelingen, onze gasten, hebben waargenomen.

   • 006. Motie grof vuil minima

    1. De motie inzake grof vuil minima conform bijgaande raadsinformatiebrief af te handelen.

    Besluit Conform advies besloten, met inachtneming van een redactionele aanpassing in de RIB.

    Document(en)
   • 007. Platform Duurzaamheid

    Invulling te geven aan actiepunt 6.8 van de Duurzaamheidsagenda 2015-2017 door iemand in te huren die dit oppakt.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 008. Verkoop voormalig kdv Staccato 9a

    Te besluiten om 1. In te stemmen met de onvoorwaardelijke verkoop van het voormalig kinderdagverblijf aan de Staccato 9a, conform bijgevoegde koopovereenkomst 2. De financiële consequenties van de huuropzegging te verwerken in de begroting van de gemeente Krimpen aan den IJssel.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 009. Begrotingswijziging 12 mei

    De raad voor te stellen de begroting volgens het bijgevoegde voorstel aan te passen

    Besluit Conform advies besloten, met dien verstande, dat de argumentatie die aan een aantal voorstellen tot wijziging van de begroting ten grondslag liggen, zal worden aangevuld. Eindredactie: gemeentesecretaris.

    Document(en)
   • 010. Vaststelling leerlingenprognose 2016

    1. De leerlingenprognose 2016 vast te stellen en deze komende 2 jaar als uitgangspunt te gebruiken bij onderwijshuisvestingsvraagstukken.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 011. Diefstalschade Comenius College

    1. Aan het bestuur van Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Rotterdam en omgeving een vergoeding te betalen van € 4.806,06 ter vervanging en herstel als gevolg van diefstal van het Spouw lood en voetlood.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 012. Vaststellen stedenbouwkundige kaders De Wilgen

    1. De raad voor te stellen de stedenbouwkundige kaders voor locatie De Wilgen, zoals geformuleerd in de notitie Verkavelingsopzet en Beeldkwaliteitkader De Wilgen, vast te stellen; 2. De raad voor te stellen in te stemmen met de overgang van het project naar de ‘planontwikkelingsfase’ (=fase geel). 3. De raad voor te stellen in te stemmen met het vrijmaken van een voorbereidingskrediet van € 138.000 ter financiering van de kosten die gemaakt worden tijdens de ‘planontwikkelingsfase’.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 013. Primitieve begroting Promen 2017

    1. De primitieve begroting van Promen conform bijgaande raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad te sturen voor een zienswijze.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 014. Jaarrekening 2015 Promen

    1. Aan de Raad de jaarrekening 2015 van Promen te sturen.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 015. 1e kwartaalrapportage 2016 IJsselgemeente SoZa

    1. Op basis van de 1e kwartaalrapportage de procedure voor de vangnetuitkering te starten. 2. De gemeenteraad per raadsinformatiebrief aan te kondigen dat de procedure voor een vangnetuitkering gestart wordt. 3. De Adviesraad Sociaal Domein de kwartaalrapportage ter informatie aan te bieden.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 016. Jaarplan 2016 Sociale Zaken IJsselgemeenten

    1. In te stemmen met het bestedingsoverzicht participatiebudget en gemeentelijke middelen. 2. Het jaarplan ter informatie aan de gemeenteraad zenden conform bijgaande raadsinformatiebrief. 3. Het jaarplan ter informatie aan de Adviesraad Sociaal Domein te zenden.

    Besluit Conform advies besloten. Het college kijkt met zorg naar de ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtigden in onze gemeente. Wethouder Blankenberg treedt in overleg met de GR IJsselgemeenten om te bezien wat gedaan kan worden om deze trend om te buigen.

    Document(en)
   • 017. Begroting GR GGD RR 2017

    1. Met bijgevoegde raadsinformatiebrief de gemeenteraad te adviseren geen zienswijze uit te brengen over de begroting GR GGD-RR 2017 en kennis te nemen van het jaarverslag 2015 van de GR GGD-RR. 2. De begroting GR GGD-RR 2017 gedurende 6 weken ter inzage te leggen voor inwoners van Krimpen aan den IJssel.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)