03-04-2018 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
03-04-2018
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder De Leeuw doet verslag van de bespreking op 28 maart van de beide gemeenten en de provincie over het traject van verkenning in het kader van de Strategische Visie voor de Krimpenerwaard. Afgesproken is o.a. dat de overheden opdrachtgever worden van deze fase van de verkenning. 2. Hij meldt dat de eigenaar van Waardzicht de gevels van en reclame-uitingen op de plint van het gebouw gaat vernieuwen. 3. Hij kondigt definitieve besluitvorming over deelname van onze gemeente aan Cyclus, per 1 juli 2018, aan. Nog enkele resterende punten vergen aandacht. 4. Het college zal in deze demissionaire periode niet op vrijdag vergaderen en derhalve alleen op dinsdag in vergadering bijeen zijn. 5. Afgesproken wordt, dat informatie die in de komende tijd aan de (in)formatietafel ter beschikking wordt gesteld, vooraf met de portefeuillehouder wordt afgestemd.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 27 maart 2018

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 27 maart 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in MRDH-verband gehouden.

  • 005. Subsidieaanvraag Prostitutie Maatschappelijk Werk

   Aan Stichting Humanitas een projectsubsidie van € 4.000,- te verlenen voor het bieden van een integraal aanbod op het gebied van hulpverlening aan sekswerkers, veldwerk, vergroten van seksuele weerbaarheid en bestrijding van loverboyproblematiek, jeugdprostitutie en mensenhandel en deze gelijktijdig vast te stellen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 006. Begroting Basistakenpakket GR GGD-RR 2019

   1. Met bijgevoegde raadsinformatiebrief de gemeenteraad te adviseren geen zienswijze uit te brengen over de begroting Basistakenpakket GR GGD-RR 2.De begroting Basistakenpakket GR GGD-RR 2019 gedurende 6 weken ter inzage te leggen voor inwoners van Krimpen aan den IJssel.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 007. Preventieactiviteiten basisonderwijs 2018

   Aan Stichting Chris & Voorkom een projectsubsidie van € 14.080,- en aan Indigo Preventie een projectsubsidie van € 4.700,- te verlenen voor het aanbieden van preventieactiviteiten binnen het basisonderwijs in 2018.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 008. Verlenging benoeming commissies personeel

   1.De benoeming van de leden en plaatsvervangend leden van de Bezwarencommissie personeel, de Functiewaarderingscommissie en de Plaatsingscommissie met ingang van 1 april 2018 te verlengen tot de ingangsdatum van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 009. Aanschaf module Politieke ambtsdragers

   1. In te stemmen met aanschaf van de RAP module Politieke Ambtsdragers. 2. De aangepaste overeenkomst wordt ondertekend door de gemeentesecretaris.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 010. Schriftelijke vragen Toekomst afvalinzameling en

   In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen art. 42 Toekomst afvalinzameling en -beheer

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 014. Communicatie

   Besluit Er zijn vanuit deze vergadering geen onderwerpen voor actieve perscommunicatie aangereikt.