03-03-2015 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
03-03-2015
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Blankenberg doet verslag van zijn gesprek op 2 maart jl. met een vertegenwoordiging van de Molukse gemeenschap, o.a. over de aanpassing van de buitenruimte in de wijk en de wijze van toewijzing van vrijkomende woningen. 2. Wethouder Oosterwijk doet verslag van de inwonersbijeenkomsten over de beoogde nieuwe wijze van afvalinzameling. Voor de invulling van de rol van de raad hierbij wil hij iets meer tijd nemen, waarover hij een korte Memo aan de raad zal sturen. 3. Hij meldt dat hij vanuit de kerkelijke gemeenschap de suggestie kreeg aangereikt om te komen tot een georganiseerd overleg van kerken met de plaatselijke overheid. Het college is ontvankelijk voor een dergelijk regulier contact. Wethouder Oosterwijk neemt het initiatief voor concretisering daarvan. 4. De burgemeester maakt melding van de voorbereidingen voor de officiële opening van het nieuwe raadhuis. 5. De gemeentesecretaris zegt, dat de Auditcommissie heeft besloten de accountantsdiensten te gaan aanbesteden, ingaande het controlejaar 2015. Dat betekent dat er geen gezamenlijke aanbesteding komt met de gemeente Capelle en de GR IJsselgemeenten. 6. Op advies van wethouder Boudesteijn wordt een RIB verzonden over de uitkomsten van het overleg met Rijkswaterstaat over de bedieningstijden van de Algerabrug. 7. Eveneens op zijn advies wordt besloten een RIB over verkeerseducatie (uitvoering motie D66) te doen uitgaan. Een daarvoor aangeleverde concept-tekst ondergaat nog enige tekstuele aanpassing. 8. Wethouder De Leeuw meldt dat hij op 2 maart jl. gesproken heeft met directeuren van primair en voortgezet onderwijs over onderwerpen die de specifiek plaatselijke onderwijssituatie betreffen. Een dergelijk overleg gaat meer structuur krijgen. 9. De wethouders Blankenberg en De Leeuw koppelen terug vanuit hun contacten met bewoners van de Groenendaal, de Tienkamp en het bestuur van het Gezondheidscentrum. De raad wordt geïnformeerd bij RIB. 10. Op voorstel van wethouder De Leeuw gaat er eveneens een RIB uit over de planontwikkeling voor De Tuyter, mede in aanmerking nemende de recente ontwikkelingen met betrekking tot de ruimtebehoefte van de bibliotheek. 11. De burgemeester stelt het college op de hoogte van de voorbereidingen voor Koningsdag op 27 april a.s. de dodenherdenking op 4 mei het Bevrijdingsfestival op 5 mei a.s. en Veteranendag op 29 juni a.s.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 24 februari 2015.

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 24 februari 2015 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Bereikbaarheid

   Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 3 t/m maandag 9 maart 2015

   Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Oosterwijk is bereikbaar)

  • 006. Huisvesting ambtelijke organisatie

   Besluit De gemeentesecretaris koppelt terug vanuit de Stuurgroepvergadering van hedenmorgen. De gehele uitvoering ligt op schema en beweegt zich binnen de financiële kaders. Er is in principe instemming uitgesproken voor een aanlichtingsplan, dat de komende weken wordt geconcretiseerd.

  • 007. Controleverordening 2015

   1. De controleverordening gemeente Krimpen aan den IJssel 2015 ter vaststelling aan de raad voor te leggen 2. Vooraf de verordening om advies voor te leggen aan de auditcommissie

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 008. erkenningsubsidie adviesraad Sociaal Domein

   De erkenning subsidie 2015 à € 5.200,- met toepassing van de hardheidsclausule te verlenen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 009. Peerproject (jongeren ondersteunen jongeren)

   In te stemmen met de offerte van LVision om het Peerproject ook in 2015 te kunnen continueren.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)