03-02-2015 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
03-02-2015
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Blankenberg rapporteert terug vanuit de Stuurgroep Stormpolder van 30 januari jl. Zodra meer duidelijkheid ontstaat over de toekomst van het EMK-terrein (medio maart a.s.) wordt de klankbordgroep bijeen geroepen. 2. De beleidsregels voor uitvoering van de Participatiewet worden op voorstel van wethouder Blankenberg op een punt aangepast. Een daartoe strekkend officieel document komt in de vergadering van 9 februari a.s. aan de orde. 3. Wethouder Blankenberg zegt gesproken te hebben met een organisatie die HBO en WO-studenten aan werk helpt tijdens en binnen de kaders van hun studie. Hij laat nagaan in welke mate deze organisatie ook voor onze gemeente interessant kan zijn. 4. Wethouder Oosterwijk koppelt terug vanuit het portefeuillehoudersoverleg GROM van 28 januari jl. waarin afspraken zijn gemaakt over een regionale inbedding van het thema Duurzaamheid, waaronder de instelling van een bestuurlijk kopgroepje, waarvan hijzelf deel gaat uitmaken. 5. Wethouder Oosterwijk meldt, dat vanuit het Rijk een (nieuw) Verdeelmodel voor het zorggebied Jeugd is ontwikkeld, in te voeren vanaf 2016. Daarop is ook vanuit Krimpen gereageerd richting VNG, gericht op sterkere accentuering van omstandigheden in de concrete plaatselijke situatie. 6. Het college neemt kennis van de inzet van de auditcommissies van Krimpen en Capelle aan den IJssel en van het bestuur van de GR IJsselgemeente, om tot een gezamenlijke aanbesteding van accountantsdiensten te komen. 7. Het college gaat in gesprek met het college van Krimpenerwaard op 10 maart a.s. Een agenda wordt door beide secretarissen voorbereid. Tevens ontvangt het college de collega’s van Capelle aan den IJssel, op 17 maart a.s. Voor de voorbereiding daarvan geldt hetzelfde. 8. Wethouder Boudesteijn zegt gesproken te hebben met de directeur van het Streekmuseum. Er blijkt nadrukkelijk behoefte aan afstemming met de gemeente Krimpenerwaard over de positionering van het Museum, mede in relatie tot andere museale functies in de waard. 9. Wethouder De Leeuw doet verslag van zijn gesprek op 29 januari jl. met een delegatie van de Auditcommissie, o.a. over de rol van de commissie, het taakgebied en de relatie daarvan met de bestuurlijke en ambtelijke organisatie. 10. Hij maakt melding van de huidige stand van zaken in de ontwikkeling van de verbouwplannen voor De Tuyter, mede in relatie tot afspraken over de te hanteren huurprijzen voor gebruik van deze voorziening.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 27 januari 2015

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 27 januari 2015 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
   • 004. Bereikbaarheid

    Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 3 t/m maandag 9 februari 2015

    Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Oosterwijk is bereikbaar)

   • 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam en MRDH

    Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in stadsregionaal c.q. metropolitaan verband gehouden.

   • 006. Huisvesting ambtelijke organisatie

    Besluit Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden.

   • 007. Evaluatie raadsvergadering 29 januari 2015

    Besluit De vergadering wordt geëvalueerd.

   • 008. Budgetontwikkeling: bevoegdheden en informatieverstrekking

    Berry Karman en Martin Vermaat zijn hiervoor uitgenodigd.

    Besluit Het gesprek over dit onderwerpt wordt geopend en krijgt spoedig een concreet vervolg.

   • 009. Checklist Frauderisisco's

    1. de checklist frauderisico´s voor kennisgeving aan te nemen. 2. de frauderisicoanalyse eveneens ter kennis te brengen van de auditcommissie.

    Besluit Wordt aangehouden tot 9 februari a.s.

    Document(en)
   • 010. Weigering aanvraag plaatsing Kiosk

    Niet in te stemmen met het verzoek van dhr. Alsaffar om een kiosk te plaatsen bij de Groenendaal

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 011. Waterschade Comenius College

    1. Aan het bestuur van Vereniging Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving een vergoeding te betalen van € 3.839,69 ter vervanging en herstel van het dak en de vervolgschade door lekkage als gevolg van vandalisme.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 012. Schriftelijke vragen PvdA op grond van artikel 41

    De vragen van de PvdA beantwoorden en (opnieuw) de brede context van Beter Benutten en de Verkeer- en Vervoervisie toelichten.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 013. Aanwijzing gebied ex artikel 5.1.11, lid 2, APV

    1. conform bijgevoegd concept-besluit de omgeving van het busstation aan te wijzen als gebied als bedoeld in artikel 5.1.11, lid 2, APV; 2. bijgevoegd protocol verwijdering weesfietsen vast te stellen.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 014. Concept-liquidatieplan NRS Krimpenerwaard

    1. De gemeenteraad bijgevoegde raadsinformatiebrief over het concept-liquidatieplan van het Natuur- en Recreatieschap Krimpenerwaard aan te bieden.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)