02-12-2014 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
02-12-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Blankenberg rapporteert terug vanuit het Portefeuillehoudersoverleg Wonen van 26 november jl. waarin procedureafspraken zijn gemaakt over de vaststelling van de Huisvestingsverordening. 2. Hij meldt dat hij op 8 december a.s. coördinerend overleg voert met de portefeuillehouders van Capelle en Zuidplas over de verschillende scenario's voor de toekomst van Promen, mede in het licht van de opgaven van de nieuwe Participatiewet. 3. Het college beslist tot verzending van memo's aan de raad over respectievelijk de onderwerpen: leerlingenvervoer, verordeningen Participatiewet en het beleidsplan Sociaal Domein. 4. Wethouder Oosterwijk meldt de stand van zaken met betrekking tot de regionale inbedding van het thema duurzaamheid: de gemeente Barendrecht neemt vooralsnog de regie op de bovenlokale opgave, gericht op de totstandkoming van een meer definitieve vorm van gezamenlijkheid. 5. Hij bespreekt met het college zijn inzet voor het overleg met de portefeuillehouder van de Stadsregio Rotterdam op 4 december a.s. over een voorgenomen wijziging van de benutting van een gehonoreerd subsidie voor ontwikkelingen binnen de Stormpolder, te weten ten behoeve van de EMK-planvorming. 6. Het college stelt de vergaderdata voor de periode rondom de komende feestdagen vast: op 23 en 30 december a.s. geen vergadering, eerstvolgende vergadering in het nieuwe jaar: 6 januari 2015. 7. De gemeentesecretaris maakt melding van een door het UWV gehonoreerde aanpassing van de begrenzing van de arbeidsmarktregio, waardoor de gemeente Zuidplas binnen de Rotterdamse regio is toegetreden. 8. Voorts deelt hij met het college de stand van zaken rondom de vorming van de MRDH, zoals besproken in het laatst gehouden kernteam van 28 november jl. De raad wordt van de recente ontwikkelingen in kennis gesteld via een RIB die deze week wordt verzonden. 9. Wethouder Boudesteijn overlegt een memo aan het college over de stand van zaken van het project Beter Benutten. Naar aanleiding daarvan beslist het college dat: • vanuit Krimpens perspectief geen inzet meer wordt gepleegd op realisering van een voet-fietsveer tussen Capelle en Krimpen; • een nieuw plan voor een Park and Ride voorziening wordt opgesteld als onderdeel van een herinrichting van het busstation, welk planvoornemen wordt aangekondigd voor het programma “Beter Benutten Vervolg”; • een plan voor optimalisatie van de grote kruising wordt uitgewerkt (zogeheten “dubbel groen” ), welk planvoornemen eveneens wordt aangekondigd voor het programma “Betere Benutten Vervolg”. • deze inzet schriftelijk ter kennis van de Stuurgroep Beter Benutten van 15 december a.s. wordt gebracht. Na die Stuurgroepvergadering wordt de raad van de uitkomsten ervan geïnformeerd bij RIB. 10. Wethouder De Leeuw treedt in overleg met OPOCK over de achterliggende intenties voor de voorgenomen bestuurlijke fusie, c.q. scholenfusie met het Capelse IJsselcollege, naar aanleiding van een perspublicatie van 1 december jl, zulks mede met het oog op het aan de raad uitgebrachte voorstel over dit onderwerp. 11. De burgemeester meldt dat zij een memo aan de raad heeft gezonden over het vuurwerk beleid: er komt in Krimpen geen verbodszone.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 25 november 2014

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 25 november jl. wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 004. Bereikbaarheid

   Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 2 t/m maandag 8 december 2014

   Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Oosterwijk is bereikbaar)

  • 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam

   Besluit Van de agenda’s wordt kennis genomen en de afvaardiging van onze gemeente aan de portefeuillehouders overleggen besproken.

   Document(en)
  • 007. Intentieverklaring Regionaal Werkbedrijf Rijnmond

   1. In te stemmen met de Intentieverklaring Regionaal Werkbedrijf Rijnmond. 2. De voorzitter van het cluster IJsselgemeenten, dhr. E.M.C. Faassen, door de burgemeester te machtigen om namens de gemeente Krimpen aan den IJssel de Intentieverklaring Regionaal Werkbedrijf Rijnmond te ondertekenen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 008. Aanwijzing Stormvloedkering rijksmonument

   1. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen te adviseren om niet over te gaan tot aanwijzing van de Stormvloedkering Hollandsche IJssel/Algerabrug tot rijksmonument, tenzij de twee betrokken ministeries uitzicht bieden op het beschikbaar komen van rijksgeld voor het realiseren van een alternatieve, tweede oeververbinding.

   Besluit Conform advies besloten, met dien verstande dat in de uitgaande brief niet gesproken wordt van “tweede oeververbinding” maar van “nieuwe oeververbinding”.

   Document(en)
  • 009. Begroting 2015 OPOCK

   De begroting voor 2015 van de Stichting OPOCK door middel van bijgaande raadsinformatiebrief aan de raad te zenden met het voorstel geen zienswijze in te dienen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)