02-10-2018 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
02-10-2018
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Neeleman deelt met het college de actuele stand van zaken in het dossier-BLICK. Het traject van bemiddeling staat nu on hold vanwege een ontstane vacature (en de daarmee samenhangende omstandigheden) in de Raad van Toezicht. De werkgroepen van beide raden zijn hierover door de heer Hans Oosters geïnformeerd. 2. Hij doet verslag van zijn oriëntatie met meerdere schoolbesturen op de mogelijkheden om te komen tot het (neven-)vestigen van reformatorisch speciaal onderwijs in onze gemeente. 3. Wethouder Janson stelt het college op de hoogte van het proces met betrekking tot de totstandkoming van het Panorama-Krimpenerwaard. Voor 9 oktober staat een gezamenlijke bijeenkomst op het programma van de beide raden en van de staten met de Verkenner, mevrouw Sybilla Dekker. 4. De voorbereiding van antwoorden op de SGP-raadsvragen met betrekking tot een collectieve zorgpolis neemt wethouder Timm voor zijn rekening. 5. Het college krijgt op 30 oktober en 13 november achtereenvolgens de colleges van B&W van de gemeenten Krimpenerwaard en Zuidplas op bezoek. Locatie voor de ontmoeting is het Streekmuseum Krimpenerwaard. 6. Het college gaat het Presidium vragen een extra informatieve commissie uit te schrijven voor eind oktober/begin november, waarin zij de scope van het project voor reconstructie van de grote kruising kan presenteren. 7. Het college maakt afspraken over de wijze waarop zij gaat komen tot een schriftelijke reactie op de heden ontvangen Algemene Beschouwing van de raadsfracties naar aanleiding van het College Werkprogramma (raadsvergadering van 18 oktober).

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 25 september 2018

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 25 september 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen met betrekking tot de uitnodigingen worden op het overzicht vermeld. Het college neemt kennis van de externe activiteiten.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in MRDH-verband gehouden.

  • 005. Evaluatie informatieavond d.d. 1 oktober 2018

   Besluit De avond wordt geëvalueerd. In essentie: goed voorbereid, sterk geleid, open en respectvol gediscussieerd; illustratie van de veelkleurigheid van onze samenleving. Het college wil komende vergadering beslissingen nemen over zowel een voorstel aan de gemeenteraad (langere termijn) als de afwikkeling van een tweetal verzoeken tot aanwijzing van koopzondagen op basis van de bestaande regeling (kortere termijn).

  • 006. SGP-vragen d.d. 18-09-2018 over zondagopenstelling van winkels

   Besluit Het college neemt de raadsvragen in ogenschouw en maakt afspraken over de wijze waarop tot beantwoording ervan kan worden gekomen.

   Document(en)
  • 007. Hijsen regenboogvlag op 11 oktober 2018

   Wethouder Jaarsma doet hiervoor ter vergadering een voorstel

   Besluit Het college besluit, als onderdeel voor haar inclusiebeleid, op 11 oktober de zogeheten Regenboogvlag op het Raadshuisplein te hijsen. Hiermee wil het college enerzijds uitdragen dat zij mensen van welke seksuele geaardheid dan ook gelijk en met hetzelfde respect bejegent en anderzijds – in het besef dat ook in Krimpen een veelkleurigheid aan meningen leeft over dit onderwerp – de samenleving uitnodigen hierover het gesprek te (blijven) voeren. De burgemeester tekent aan, dat hij het hijsen van deze vlag momenteel niet aan de orde vindt, maar pas als het (raads-)debat over het door deze coalitie geboogde inclusiebeleid gevoerd is, in welk geval het als een uiting van het gedragen beleid kan worden aangemerkt. Bovendien onderschrijft hij niet het voornemen deze vlag te hijsen aan de vlaggenmasten die bij het raadhuis behoren.

  • 008. Stand van zaken voorbereiding Begroting 2019/2022

   Arjan Bosker, Berry Karman en Martin Vermaat wonen deze bespreking bij en geven een overzicht van aangedragen dekkingsmogelijkheden

   Besluit Het college rondt de inhoudelijke bespreking over de begroting 2019-2022 en het dekkingsplan af. In de vergadering van 9 oktober komt het einddocument ter finale behandeling in B&W, waarna het ter hand van de raad kan worden gesteld.

  • 009. Jaarrekening en -verslag Optisport Lansingh 2017

   Te besluiten om 1. Het nazorgtraject van de verzelfstandiging van zwembad De Lansingh voor 2017 af te sluiten.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 010. RIB 'bod' op doelen nieuwe reg. woningm.afspraken

   1. Bijgevoegde raadsinformatiebrief te verzenden.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 012. Communicatie

   Besluit Er worden vanuit deze vergadering geen punten voor actieve perscommunicatie aangereikt