02-10-2014 - Raad

Orgaan:
Raad
Datum:
02-10-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Vaststellen agenda

  Besluit De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Er zijn drie gehonoreerde aanvragen voor het vragenhalfuur Actualiteit.

 2. 002. Mededelingen

  Besluit De heer Luijendijk is wegens gezondheidsproblemen afwezig; er wordt namens de raad een attentie gestuurd. Wethouder Oosterwijk informeert over de 2e tranche voor inschrijving voor zonnepanelen. Hij daagt daarnaast de raadsleden uit om als het tweede team vanuit Krimpen deel te nemen aan de energy battle. Wethouder Boudesteijn kondigt aan dat de raadsleden binnenkort gebruik kunnen maken van de ‘probeervloot’ aan elektrische voertuigen. Over beide onderwerpen wordt via de griffie nadere informatie verspreid. Mevrouw Jaarsma informeert over de eerstvolgende Praat met de raad op 8 november, en roept op tot aanwezigheid. De voorzitter vraagt of diegenen die zich nog niet voor de debattraining voor de raad op 11 oktober hebben opgegeven dit alsnog te doen. Zij geeft bovendien aan dat er ‘proefstoelen’ staan in de raadzaal die onderdeel uitmaken van de aanbesteding voor de inrichting. De stoelen kunnen vanavond gebruikt worden; dmv een formulier kan de mening worden meegegeven in de verdere procedure.

 3. 003. Besluitenlijst

  De gemeenteraad wordt verzocht de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 3 juli en van 10 en 17 juli vast te stellen. Eventuele wijzigingsverzoeken kunt u tot 48 uur voor aanvang van de vergadering via de griffier indienen.

  Besluit De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
 4. 004. Ontslag burgerlid VVD en benoeming en beeidiging burgerlid VVD

  Te besluiten om: 1. Mevrouw M.C. Bac-Engels (Mariette) op eigen verzoek en onder dankzegging ontslag te verlenen als burgerlid voor de VVD 2. Mevrouw S.L. Tollenaar (Sharon) te benoemen als burgerlid voor de VVD Mevrouw Tollenaar legt vervolgens in handen van de voorzitter de belofte af.

  Besluit De gemeenteraad stemt in met het voorstel waarmee mevrouw Bac op eigen verzoek terugtreedt als burgerlid. Mevrouw Tollenaar legt vervolgens in handen van de burgemeester de belofte af.

  Document(en)
 5. 005. Herontwikkeling EMK Terrein

  1. Akkoord te gaan met de ruimtelijke, maatschappelijke en financiële kaders zoals uitgewerkt in variant 4.2 in de businesscase EMK terrein en de gemeentelijke gronden (oktober 2013); 2. Akkoord om over te gaan naar de ‘planontwikkelingsfase’ (=fase geel). Hiermee stemt de Raad in met de GREX (grondexploitatie) behorende bij variant 4.2 van de businesscase zodat deze kan worden opgenomen in het MPG. 3. Akkoord gaan met vrijmaken van een voorbereidingskrediet van €85.000,-- ter financiering van de kosten die gemaakt worden tijdens de ‘planontwikkelingsfase’. De werkzaamheden en het budget worden in dit voorstel nader onderbouwd; 4. Akkoord te gaan met het uitwerken van nadere afspraken tussen de Rijksoverheid en de Gemeente Krimpen aan den IJssel inzake de sanering en de herontwikkeling van het EMK terrein waarbij als uitgangspunt voor het onderhandelingsresultaat geldt dat het (financiële) risico van de hersanering komt te liggen bij de Rijksoverheid en dat het risico van de GREX behorende bij variant 4.2 bij de gemeente Krimpen komt te liggen. De gemaakte afspraken worden uiteindelijk opnieuw ter beoordeling aan uw Raad voorgelegd. U wordt verzocht geen informatie uit de vertrouwelijke bijlage bekend te maken tijdens de openbare behandeling van het voorstel. Eventuele vragen hierover kunt u van te voren via de griffier kenbaar maken.

  Besluit De gemeenteraad bespreekt het voorstel. Er is brede steun voor het voorstel wat als een kans wordt gezien om het terrein weer in gebruik te nemen. Daarbij wordt door meerdere fracties de risicoverdeling aangehaald, waarbij het Rijk risicodragend is over de sanering. Er worden kritische opmerkingen gemaakt over de bereikbaarheid en infrastructuur waarbij vraagtekens worden gezet bij de capaciteit van onder meer de Algerabrug. Ook worden verdere vragen gesteld over de afspraken met exploitanten over duurzame mobiliteitsoplossingen. De op voorhand door de Stem van Krimpen en VVD verspreide concept motie over ontsluiting van de Stormpolder wordt door de overige partijen over het algemeen als sympathiek, maar wat voorbarig en te rigide beschouwd. Er worden andere vragen gesteld over onder meer het investeringsplan en de kosten, en de praktijk van (mobiliteits)afspraken met exploitanten. De fracties van SvK en VVD dienen de motie uiteindelijk niet in. Wethouder Oosterwijk is blij met de steun vanuit de raad en beantwoordt de gestelde vragen. De gemeenteraad stemt vervolgens zonder hoofdelijke stemming in met het voorstel.

  Document(en)
 6. 006. Consultatie Metropoolregio (MRDH)

  1. In te stemmen met: • Het inhoudelijk programma MRDH (Agenda Economisch Vestigingsklimaat en Strategische Bereikbaarheidsagenda), met inachtneming van enkele specifiek Krimpense kanttekeningen; • De ontwerpbegroting MRDH 2015; • De set aanvullende verordeningen en regelingen MRDH. 2. Het Bestuursforum MRDH schriftelijk in kennis te stellen van het raadsbesluit; 3. Deze reactie te beschouwen als een formele zienswijze zoals bedoeld in artikel 2.1 van de GR MRDH ter vaststelling in de constituerende vergadering van het AB na inwerkingtreding van de GR MRDH. (Voor raads-en burgerleden zijn de integrale bijlagen behorende bij de behandeling tevens te raadplegen via FILR).

  Besluit De voorzitter geeft bij opening van de bespreking aan dat er sinds de commissiebehandeling een concept zienswijzebrief is opgesteld en verspreid. Deze brief vormt onderdeel van het besluit. Punt 2 van het raadsbesluit luidt daarmee: "het Bestuursforum MRDH schriftelijk in kennis te stellen van het raadsbesluit, waarvan de zienswijzebrief onderdeel uitmaakt". De gemeenteraad bespreekt het voorstel vervolgens. Er worden vragen gesteld over het maritieme cluster, de rol en betrokkenheid van de Provincie, en de relatie met Drechtsteden en de financiële bijdrage. Vanuit diverse fracties wordt opgemerkt dat het van belang is om als gemeente en gemeenteraad een actieve rol te spelen in de Metropoolregio. Daarbij wordt ook de geografische positie aan de periferie van de Metropoolregio aangehaald. Er blijven zorgen over het economische vestigingsklimaat en de duurzame bereikbaarheidsagenda. Burgemeester Huizer en wethouder Oosterwijk beantwoorden de vragen, waarbij wordt opgemerkt dat indien de ambities stijgen, de bijdrage ook stijgt. De gemeenteraad stemt vervolgens zonder hoofdelijke stemming in met het voorstel, met de wijziging die door de voorzitter bij aanvang van de bespreking werd geformuleerd inbegrepen. De brief is daarmee vastgesteld als de formele zienswijze.

  Document(en)
 7. 007. Financiën huisvesting

  1. In te stemmen met de aanpassingen in de financiële kaders voor huisvesting. 2. In te stemmen met een verhoging van het krediet voor het entreegebied naar € 350.000. 3. In te stemmen met afwikkeling van de kredieten voor aanpassing van tijdelijke huisvesting en vrijval van het restant in de reserve raadhuis.

  Besluit De gemeenteraad bespreekt het voorstel kort en stemt vervolgens zonder hoofdelijke stemming in met het voorstel.

  Document(en)
 8. 008. Stimuleringsleningen Beeldbepalende Objecten

  Te besluiten om: 1. een bedrag ad Euro 300.000,-- uit de bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) beschikbare vrij opneembare middelen te halen en te storten in een eigen, door het SVn te beheren, Fonds Stimuleringsleningen Beeldbepalende Objecten Krimpen aan den IJssel; 2. vast te stellen de Verordening Stimuleringsleningen Beeldbepalende Objecten Krimpen aan den IJssel, op basis waarvan - vanuit het Fonds - laagrentende stimuleringsleningen kunnen worden verstrekt aan eigenaren van in de Cultuurhistorische Waardenkaart benoemde gebouwde beeldbepalende objecten (exclusief de ook in de Cultuurhistorische Waardenkaart genoemde rijksmonumenten) in Krimpen aan den IJssel voor de restauratie en/of groot onderhoud van hun objecten.

  Besluit De gemeenteraad bespreekt het voorstel kort, waarbij wethouder Boudesteijn op verzoek van de ChristenUnie een evaluatie over een jaar toezegt. De gemeenteraad stemt vervolgens zonder hoofdelijke stemming in met het voorstel.

  Document(en)
 9. 009. Verordening ambtelijke bijstand

  Vaststellen van de verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2014.

  Besluit De gemeenteraad stemt zonder nadere bespreking in met het voorstel.

  Document(en)
 10. 010. Verordening Adviesraad voor Sociaal Domein 2014

  1 - De verordening Adviesraad voor het Sociaal Domein 2014 vast te stellen. 2 - Per inwerkingtreding van deze verordening, zijnde 1 november 2014, de verordening Cliëntenparticipatie Krimpen aan den IJssel 2005 en de regeling Wmo adviesraad in te trekken.

  Besluit De gemeenteraad stemt zonder nadere bespreking in met het voorstel.

  Document(en)
 11. 011. krediet inrichting buitenruimte nieuw raadhuis

  Besluiten om ten behoeve van het afwerken van de buitenruimte bij het nieuwe raadhuis/Rabobank (ten opzichte van het via de Meerjarenplanning Buitenruimte reeds beschikbaar gestelde bedrag van € 500.000) een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van resp. € 279.000 ten laste van de Voorziening Rioleringen en € 219.000 ten laste van de Voorziening Herstraten; Let u daarop op de vertrouwelijkheid van de bijlage 'financieel overzicht'. De inhoud hiervan kan niet gedeeld worden tijdens de behandeling in de openbare vergadering. Indien u hier vragen over heeft kunt u deze via de griffie van te voren stellen.

  Besluit De gemeenteraad stemt zonder nadere bespreking in met het voorstel.

  Document(en)
 12. 012. Technisch Bureau in de Krimpenerwaard

  Instemmen met de (derde) wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Technisch Bureau in de Krimpenerwaard.

  Besluit De gemeenteraad stemt zonder nadere bespreking in met het voorstel.

  Document(en)
 13. 013. Afrekening fractiegelden 2013

  U wordt voorgesteld de uitgaven, de wijziging van de reserve en de resterende reserve en daar waar van toepassing de terugvordering van teveel ontvangen bedragen per fractie vast te stellen conform artikel 11 lid 5 van de Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2010 van de gemeente Krimpen aan den IJssel, conform het conceptraadsbesluit.

  Besluit De gemeenteraad stemt zonder nadere bespreking in met het voorstel.

  Document(en)
 14. 014. Derde wijziging legesverordening 2014

  1. De tarieventabel behorende bij de legesverordening 2014 te wijzigen conform de aangeleverde wijzigingsverordening.

  Besluit De gemeenteraad stemt zonder nadere bespreking in met het voorstel.

  Document(en)
 15. 015. Budgetautorisatie raad oktober 2014

  De aanpassingen van de budgetten te autoriseren.

  Besluit De gemeenteraad stemt zonder nadere bespreking in met het voorstel.

  Document(en)
 16. 016. Afhandelen moties

  Het overzicht van moties ongewijzigd vaststellen.

  Besluit De fractie van Stem van Krimpen informeert naar aanleiding van de op 17 juli 2014 aangehouden motie over de verordening burgerinitiatief naar de voortgang. Wethouder Boudesteijn komt hier op terug. Ten aanzien van de op 17 juli 2014 aangenomen motie over spreekrecht in de raadsvergadering zegt burgemeester Huizer toe dat een voorstel daartoe nog dit jaar wordt voorgelegd. De gemeenteraad stemt vervolgens zonder hoofdelijke stemming in met het voorstel.

  Document(en)
 17. 017. Vragenhalfuur actualiteit

  Besluit Op vragen van de ChristenUnie over CU over Promen over de wijze waarop de raad wordt geïnformeerd over ontwikkelingen bij Promen antwoordt wethouder Blankenberg dat de raad over alles wat van belang is wordt geïnformeerd, waarbij de directie kan worden uitgenodigd. Actueel is het operationeel plan 2015, waar ook de keuze voor een scenario in is verwerkt. De ChristenUnie informeert naar aanleiding van recente berichtgeving over de decentralisaties naar de lokale stand van zaken. Wethouder Oosterwijk geeft aan dat de gemeente op schema ligt. De Stem van Krimpen kaart aan dat de digitale informatie over wijkwethouderschap zoals aangekondigd in de Klinker nog niet beschikbaar is. Burgemeester Huizer ligt toe dat vanwege de langere planning van de Klinker de informatie in de afgelopen editie moest worden meegenomen en de informatie op medio oktober online is.