02-10-2012 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
02-10-2012
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit Aanwezig: L.M. Huizer, J.H. Blankenberg, drs. A. Hofstra, A. Prins, mr. A. Boele 1. Wethouder Blankenberg informeert het college over dezer dagen ontvangen informatie over de rijksvergoeding voor bijstand (inkomensdeel) in de komende jaren. Afgesproken wordt dat die wordt meegenomen in de gemeentebegroting 2013-2016, met het oog waarop de wethouders Blankenberg en Prins een concreet voorstel zullen doen voor de B&W-vergadering van 9 oktober a.s. 2. Wethouder Prins informeert het college over de GO-vergadering van 28 september jl, waarin ter sprake gekomen is de inzet van B&W om te komen tot een nieuw Sociaal Statuut. Omdat de onderhandelingen daarover extra tijd vergen, is de werkingsduur van het bestaande statuut verlengd tot 1 januari 2013. 3. Wethouder Prins meldt dat zijn collega van Ouderkerk contact heeft gezocht over de situatie van het veer Gouderak-Moordrecht, die gewijzigd is sinds de rondweg nabij Gouda gereed is. 4. Wethouder Hofstra zegt dat een recente notitie van de afdeling Samenleving nieuw licht heeft geworpen op de (over-)capaciteit van schoollokalen in het primair onderwijs. Dat zou kunnen leiden tot de conclusie dat scholennieuwbouw op dit moment niet aan de orde is. Binnenkort wordt hierover een beslissing van het college gevraagd. 5. Op voorstel van wethouder Hofstra spreekt het college zich opnieuw uit over de bezuiniging die op de subsidie van de bibliotheek wordt doorgevoerd: totaal € 100.000,-- in te vullen door achtereenvolgens met de reservering van nieuw inventaris te stoppen (€ 30.000,--) het subsidie huisvestingslasten te verlagen (€ 50.000,--) en het subsidie activiteitenbudget te verlagen (€ 20.000,--). 6. De gemeentesecretaris meldt dat de respons vanuit de organisatie op de pilot Het Nieuwe Werken verrassend groot is: 34 medewerkers gaan meedoen. 7. Voorts meldt hij dat de studie naar wat nodig is om het raadhuis weer in een regulier onderhoudscyclus te brengen, vrijwel voltooid is. Het college maakt afspraken over het vervolgproces. 8. De burgemeester refereert aan de ondertekening van het samenwerkingsconvenant tussen de gemeenten Capelle en Krimpen, die gepland staat voor 4 oktober a.s. De wethouder Blankenberg en Prins zullen daarbij aanwezig zijn. 9. Het college neemt kennis van de huidige stand van zaken bij de voorbereiding van de begroting 2013-2016 en geeft commentaar op de in concept aangedragen teksten van het dekkingsplan. De definitieve begrotingsstukken omen aan de orde in de B&W-vergadering van 9 oktober a.s.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 25 september 2012

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 25 september jl. wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht gemeld.

  • 004. Bereikbaarheid

   Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 2 oktober t/m maandag 8 oktober 2012

   Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Prins neemt waar).

  • 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam

   Besluit Het college bespreekt de agenda’s van de beide portefeuillehoudersoverleggen. Die van Wonen, op 3 oktober a.s. wordt bijgewoond door wethouder Blankenberg.

   Document(en)
   • 006. Vervolg discussie sociaal-maatschappelijke voorzie

    de gemeenteraad voor te stellen om de volgende stappen in het proces te zetten.

    Besluit Het college stemt in met de hoofdlijn van het advies. Op een aantal punten worden redactionele aanpassingen doorgevoerd. Het stuk komt op 9 oktober a.s., samen met de begrotingsstukken, opnieuw aan de orde.

    Document(en)
   • 007. Septembercirculaire 2012

    1. Kennis te nemen van de septembercirculaire 2012 2. De raad via een raadsinformatiebrief op de hoogte te brengen 3. De financiële gevolgen voor 2012 in de begroting te verwerken middels budgetautorisatie van de raad op 8 november 2012 4. De financiële gevolgen voor de jaren 2013-2016 te verwerken in de primitieve begroting 2013-2016

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 008. Agressie ongevallenverzekering

    1. In aanvulling op de Collegebeschermingspolis een agressie ongevallenverzekering af te sluiten ten behoeve van burgemeester, wethouders en raadsleden.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 009. Beleidsregels voor de invordering

    Te besluiten 1. tot het van toepassing verklaren van de landelijke Leidraad Invordering Gemeentelijke Belastingen met als uitzondering, toevoeging en/of wijziging daarop: - de beleidsregels invordering publiekrechtelijke vorderingen en - de beleidsregels invordering privaatrechtelijke vorderingen; 2. tot aanpassing kwijtscheldingsnormen van 65-plussers.

    Besluit Wordt aangehouden.

    Document(en)
   • 010. Herstratingsplan Dr. W.M. Blomsingel

    1. het civieltechnische werk herstratingsplan Dr. W.M. Blomsingel te gunnen aan Arma Infra B.V. te Ouderkerk aan den IJssel voor een bedrag van € 286.153,-.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 011. Levering van de Wmo hulpmiddelen

    1. Met ingang van 1 september 2012 de overeenkomst met Medicorner inzake de levering van de Wmo hulpmiddelen op te zeggen 2. Met ingang van 1 september 2012 rechtstreeks een overeenkomst met Doove en Beenhakker aan te gaan voor de levering van de Wmo hulpmiddelen 3. Medicorner te compenseren voor de gederfde inkomsten over de periode 1 september 2012 tot en met 31 december 2012 tot een bedrag ad € 13.000 en dit bedrag ten laste te brengen van de post "advisering door externe instanties" (6652102-434399)

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 012. Regeling melding vermoeden misstanden

    1. de Regeling vermoeden misstanden Krimpen aan den IJssel vast te stellen en deze in werking te laten treden met ingang van 1 november 2012. 2. De Regeling Klokkenluiders 2004 in te trekken met ingang van 1 november 2012.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)