02-09-2014 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
02-09-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. De burgemeester meldt dat zij telefonisch vanuit de provincie is geïnterviewd over het thema integriteit rondom de verkiezingen. 2. Op voorstel van wethouder Oosterwijk besluit het college een RIB te versturen over de (per saldo geslaagde) uitvoering van de grote infrastructurele werken in de achterliggende weken. 3. Wethouder Boudesteijn stelt het college op de hoogte van zijn inspanningen richting Rijkswaterstaat om te komen tot beperkingen in de openingstijden van de Algerabrug. 4. Hij geeft inzicht in de organisatie van de Open Monumentendag, 13 september a.s., en de rol die hij als portefeuillehouder daarin speelt. 5. De gemeentesecretaris meldt, dat hij zitting gaat nemen in de selectiecommissie voor de functie van secretaris-directeur van de Metropoolregio MRDH. 6. Wethouder De Leeuw koppelt terug vanuit het DB van Promen van 1 september jl. 7. Dat doet hij ook vanuit de aandeelhoudersvergadering van de MAK van 1 september jl.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijsten van de vergaderingen van 22 juli, 5 augustus, 19 augustus en 26 augustus ter vaststelling i.v.m. zomerperiode

  Besluit De besluitenlijsten van de achterliggende vier vergaderingen worden definitief vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht gemeld.

   Document(en)
  • 004. Bereikbaarheid

   Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 2 t/m maandag 8 september 2014

   Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Oosterwijk is bereikbaar)

  • 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam

   Besluit Er vinden de komende week geen vergaderingen in Stadsregionaal verband plaats.

  • 006. Huisvesting ambtelijke organisatie

   Besluit Zie agendapunt 14.

  • 007. Gebiedsprofiel Krimpenerwaard

   het Gebiedsprofiel Krimpenerwaard voor kennisgeving aan te nemen

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 008. Voorbereiding nieuwbouw/renovatie kinderboerderij

   1. De raad voor te stellen om ten behoeve van de planvoorbereiding voor renovatie en deels nieuwbouw van de kinderboerderij een krediet beschikbaar te stellen van € 23.500,00 vooruitlopend op de investering. 2. In te stemmen met het de offertes voor advisering in deze fase van planvoorbereiding en, nadat de raad krediet beschikbaar heeft gesteld, opdracht te verstrekken aan Architectenbureau Juinen avb-bna te Rotterdam en Advicon te Papendrecht overeenkomstig bijgevoegde offertes.

   Besluit Wordt aangehouden. De portefeuillehouder zal zich eerst nader bezinnen op de noodzaak van de beoogde renovatie, mede in het licht van de totale voorzieningendiscussie en de binnen dat kader op te richten Stichting vrienden Kinderboerderij.

   Document(en)
  • 009. Aanpassing Mandaatregeling 2013 ASL

   1. De directeur van de afdeling Samenleving toestemming te verlenen de beslissings- en ondertekenbevoegdheid zoals genoemd in de Mandaatregeling 2013 door te mandateren aan de juridisch kwaliteitsmedewerkers en de klantmanagers. 2. De Mandaatregeling 2013 aan te passen conform bijgaand Ontwerp-besluit.

   Besluit Wordt aangehouden.

   Document(en)
  • 010. Passend Onderwijs

   1.In te stemmen met het definitieve ondersteuningsplan in het kader van Passend Onderwijs van het samenwerkingsverband voor Voortgezet Onderwijs Koers VO.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 011. Volwasseneneducatie

   1.In te stemmen met de adviezen van de ambtelijke werkgroep regionale volwasseneneducatie zoals verwoord in bijgaande strategienotitie WEB. 2.De financiële consequenties te verwerken in de meerjarenbegroting

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 012. Vaststellen projectsubsidie(s) stichting SYnerKri

   1. De projectsubsidies van stichting SYnerKri voor het jaar 2013 vast te stellen op de verleende bedragen. 2. Goedkeuring te geven om het positief resultaat op te nemen in de voorgestelde reserves.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 013. Consultatie Metropoolregio (MRDH)

   1. In te stemmen met: a. Het inhoudelijk programma MRDH (Agenda Economisch Vestigingsklimaat en Strategische Bereikbaarheids- agenda), met inachtneming van enkele specifiek Krimpense aandachtspunten; b. De ontwerpbegroting MRDH 2015; c. De set aanvullende verordeningen en regelingen MRDH. 2. De Raad te verzoeken om te beslissen conform bijgaand Raadsvoorstel.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 014. Financiën huisvesting

   1. Het bijgaande raadsvoorstel ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.

   Besluit Conform advies besloten, met dien verstande, dat gelijktijdig met de update van het totale financiële plaatje, aan de raad een verhoging van het budget ten behoeve van de trappartij wordt gevraagd. Het ontwerpraadsvoorstel wordt dienovereenkomstig aangevuld.

   Document(en)