02-07-2015 - Raad

Orgaan:
Raad
Datum:
02-07-2015
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Vaststellen agenda

  De vergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis.

  Besluit De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 2. 002. Mededelingen

  Besluit De heren Luijendijk (Stem van Krimpen), kamsteeg (ChristenUnie) en Butter (PvdA) zijn afwezig. Ook wethouder de Leeuw is afwezig.

 3. 003. Besluitenlijst

  De gemeenteraad stelt de besluitenlijst van de raadsvergadering van 11 juni vast.

  Besluit De besluitenlijst van de raadsvergadering van 11 juni wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
 4. 004. Spreekrecht

  Inwoners en andere belanghebbenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht in de raad. Een aanvraag hiervoor kan tot 48 uur voor aanvang van de vergadering via de griffier (griffier@krimpenaandenijssel.nl of 14-0180) worden gedaan, onder vermelding van naam, contactgegevens en het onderwerp waarover u wenst in te spreken. Het spreekrecht vindt plaats aan het begin van de vergadering, en de totale spreektijd bedraagt 5 minuten per inspreker, met een totaal van maximaal 30 minuten. Indien er meer dan zes insprekers zijn, wordt de tijd dan ook evenredig verdeeld. Voor meer informatie over het spreekrecht: zie de bijlage

  Besluit Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.

  Document(en)
 5. 005. Bespreking over voorziening Capelle Werkt

  Op 11 juni is tijdens de raadsvergadering ingesproken door medewerkers van de kringloopwinkel. Tevens is het onderwerp tijdens het vragenhalfuur actualiteit aan de orde geweest op verzoek van de heer Luijendijk. De discussie ging daarbij vooral over het al dan niet mogelijk maken van de activiteiten van de kringloopwinkel op de Roobol-locatie, de mogelijkheden tot ontheffing en mogelijkheden voor samenwerking met de bestaande kringloopwinkel en/of uitvoering van de activiteiten op een andere locatie. Omdat er op 29 juni een gesprek is gepland tussen Capelle Werkt en de wethouder is afgesproken tijdens de raadsvergadering van 2 juli verder te spreken.

  Besluit Naar aanleiding van de bespreking hierover in de vorige raadsvergadering komt de voorziening van Capelle Werkt opnieuw aan de orde. Wethouder Blankenberg geeft aan dat het college hecht aan de voorziening, maar wijziging van het bestemmingsplan niet lukt. Er is afgesproken dat Capelle Werkt als re-integratie-en recyclingbedrijf verder gaat, waarvoor kassatraining nodig is. De voorzitter van de winkeliersvereniging Crimpenhof is op de hoogte; een reactie volgt nog. Daarna kunnen activiteiten opgepakt worden. Er zal ook worden bezien of samenwerking met de lokale kringloopwinkel mogelijk is.

 6. 006. Vaststellen jaarstukken 2014

  Te besluiten om: 1. de jaarrekening over het dienstjaar 2014 vast te stellen - Het raadsvoorstel is als bijlage bij de agenda beschikbaar. - Het accountantsverslag is niet openbaar en daarom alleen voor de raad beschikbaar (zie de toelichting in de aanbiedingsbrief van de accountant). - Vanwege de omvang van het bestand zijn de concept jaarstukken alleen via internet beschikbaar: www.krimpenaandenijssel.nl/jaarstukken2014.

  Besluit De gemeenteraad bespreekt het voorstel. Er worden opmerkingen gemaakt over onder meer de mate waarin de jaarstukken de raad gelegenheid tot sturing geven, het risicomanagement, risico’s betreffende de decentralisaties, wijkwethouderschap, dienstverlening op afspraak, en preventiemaatregelen. Vanuit de fractie van D66 wordt aangedrongen op opnieuw instellen van de Voorjaarsnota en Najaarsnota. De burgemeester beantwoordt wegens afwezigheid van wethouder de Leeuw de vragen en geeft daarbij aan dat wethouder de Leeuw aan heeft geboden in commissieverband te spreken over risico-inventarisatie en –beheersing. Dat moment kan worden gebruikt als startpunt om tot aanpassingen te komen. Het heeft enige tijd nodig om de risico’s naar aanleiding van de decentralisaties in beeld te krijgen. In de kadernota is aandacht over hoe mensen te betrekken bij het wijkwethouderschap. Betreffende de preventieve veiligheidsmaatregelen stelt zij voor om dit bij de volgende veiligheidscommissie te betrekken. De gemeenteraad stemt vervolgens in met het gevraagde besluit.

  Document(en)
 7. 007. Zienswijze Programmabegroting TBK

  Te besluiten om: Aan het Dagelijks Bestuur van het Technisch Bureau in de Krimpenerwaard (TBK) te verzoeken om zich nog dit jaar op de toekomst van het TBK te beraden, met name gelet op het wetsvoorstel ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’.

  Besluit De gemeenteraad bespreekt het voorstel. De heer Derickx merkt naar aanleiding van de bespreking in commissieverband op dat de mogelijke schaalgrootte genuanceerder ligt. Hij dient amendement A1 in, waarmee hij de oorspronkelijke brief voorstelt te vervangen door de versie zoals verwoord in het amendement. Het amendement kan op instemming van de voltallige raad rekenen, en wordt unaniem aangenomen, waarbij vanuit de fractie van de ChristenUnie wordt aangegeven dat schaalgrootte niet het enige criterium dient te zijn. De gemeenteraad stemt vervolgens zonder nadere bespreking in met het geamendeerde voorstel. Aansluitend geeft de heer Hofstra een terugkoppeling vanuit het Algemeen Bestuur van het TBK waarbij hij aangeeft dat het Dagelijks Bestuur is gevraagd een juridisch kader mee te geven, er met het Dagelijks Bestuur in september een startnotitie wordt besproken over de strategie voor de toekomst, en een gezamenlijke presentatie voor de beide raden wordt gegeven om hen te informeren over de stand van zaken en de toekomst.

  Document(en)
 8. 008. Verordening rechtspositie 2015

  Te besluiten om: 1. De Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2015 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de verordening rechtspositie wethouders, raads-, burger- en commissieleden 2012. 2. De verordening in werking te laten treden de dag na de bekendmaking en terug te laten werken tot 1 juli 2014.

  Besluit De gemeenteraad stemt zonder nadere bespreking in met het voorstel.

  Document(en)
 9. 009. Investeringen zwembad De Lansingh 2015

  Te besluiten om: 1. Een krediet à € 132.500 beschikbaar te stellen voor gekoppelde investeringen bij de plafondvervanging, in casu zwembad afdekmatten en toepassen van LED-verlichting; 2. De afschrijvingslasten te verhogen met € 8.900 en de energielasten te verlagen met € 17.500 in de huidige meerjarenbegroting vanaf 2016.

  Besluit Bij de bespreking van het voorstel informeert mevrouw Jaarsma (SvK) naar de mogelijkheden de terugverdientijd terug te brengen. Dit wordt meegegeven voor toekomstig beleid. De gemeenteraad stemt vervolgens in met het voorstel.

  Document(en)
 10. 010. Begrotingswijziging 2 juli 2015

  Te besluiten om: 1. de wijzigingen van de budgetten te autoriseren

  Besluit De gemeenteraad stemt zonder nadere bespreking in met het voorstel.

  Document(en)
 11. 011. Afhandelen moties en toezeggingen

  Te besluiten om de volgende toezeggingen af te handelen: Toezegging 2 & 3: cameratoezicht en BOA's Toezegging 7: conferentie Eenzaamheid Toezegging 17: stedenbouwkundige kaders locatie Prinsessenhof Toezegging 23: beschikbaarheid van starterswoningen Toezegging 28: sportagenda Toezegging 31: benchmark tarieven muziekschool Toezegging 33: openstaande vragen commissie 4 juni Toezegging 35: kostendekkendheid van tarieven van de begraafplaatsen Toezegging 37: raadsmemo begrotingswijziging Er worden geen moties voorgesteld voor afhandeling.

  Besluit De gemeenteraad stemt zonder nadere bespreking in met het voorstel.

  Document(en)
 12. 012. Vragenhalfuur actualiteit

  Besluit De heer Hofstra geeft aan dat tijdens de gebiedsadviescommissie van de Groenalliantie werkafspraken zijn gemaakt. In het najaar wordt een brainstormsessie met de (plv.) leden georganiseerd om te bespreken welke thema’s in de toekomst belangrijk zijn. Andere raadsleden zijn welkom als toehoorder.