02-05-2017 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
02-05-2017
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit Wethouder De Leeuw • Heeft kennisgemaakt met de (nieuwe) wijkagenten • Heeft met Synerkri gesproken over het gebruik van het Onderdak n.a.v. het niet doorgaan van de ‘deal’ met het Krimpenerwaardcollege. Met Synerkri is ook gesproken over een brainstorm over de toekomst van de binnensportaccommodaties. • Deelt mee dat de rechtbank uitspraak heeft gedaan in de zaak van de gemeente Capelle tegen ‘BLICK op onderwijs’ • Deelt mee dat Gerrit Boudesteijn een voorstel heeft gelanceerd voor een gemeenschappelijke regeling waarin het beheer van de N210 wordt onder gebracht. Wethouder Blankenberg • Heeft een eerste exemplaar van een verhalenboek over de Krimpenerwaard in ontvangst genomen • Deelt mee dat het Streekmuseum in 2016 een goed jaar heeft gehad met meer bezoekers en een beter financieel resultaat. Wethouder Oosterwijk • Heeft het startoverleg voor de aanpak van de grote kruising (herstel fundering) bijgewoond • Deelt mee dat in Oud-Krimpen een ‘testopstelling’ voor de LED-verlichting is geplaatst. • Heeft met wethouder Neven het startsein gegeven voor een nieuwe ‘wensboom-actie’ van de 3 Lions clubs die in de Krimpenerwaard actief zijn. • Heeft bij de LOK over windenergie gesproken • Heeft gesproken over de start van een onderzoek naar het overdragen van wegbeheer door HHSK aan de gemeenten Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard. • Deelt mee dat IHC met een nieuwe planning komt voor het kunnen toepassen van LNG. De gemeentesecretaris • Deelt de laatste ontwikkelingen op het gebied van huisvesting en de samenwerking met Capelle aan den IJssel. • Kondigt een advies aan waarmee het project renovatie/nieuwbouw ‘Klein Boveneind’ kan worden afgerond.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 25 april 2017

  Besluit Ongewijzigd vastgesteld

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit Voor kennisgeving aangenomen. Nagegaan wordt wat de uitnodiging van de provincie over het opstellen van een nieuwe ‘Groenvisie’ precies inhoudt.

   Document(en)
   • 004. Vergadercyclus MRDH

    Besluit Er zijn deze week geen MRDH-vergaderingen.

   • 005. Afwikkeling frictiekosten 2016 binnensport

    1. De vergoeding voor gemaakte frictiekosten op het maximum à € 50.000 vast te stellen. 2. Synerkri conform concept te berichten.

    Besluit Conform besloten. Uitgaande brief aan Synerkri wordt nog redactioneel aangepast. In handen van wethouder De Leeuw.

    Document(en)
   • 006. Mandaat- en volmachtverlening eenmalige PGB’s

    1. Met terugwerkende kracht ingaande 1 januari 2016 in te stemmen met het besluit mandaat- en volmachtverlening eenmalige PGB’s SVB 2016 en het te ondertekenen en te retourneren aan de Sociale Verzekeringsbank

    Besluit Conform besloten.

    Document(en)
   • 007. Ontwerpbegroting 2018-2021 MRDH

    De raad niet voorstellen om een zienswijze in te dienen en dit toe te lichten in een raadsinformatiebrief.

    Besluit Conform besloten.

    Document(en)
   • 008. Begroting 2018 VRR

    1. De raad voorstellen om geen zienswijze in te dienen; 2. instemmen met de inhoud en de verzending van de Raadsinformatiebrief.

    Besluit Conform besloten met kleine redactionele aanpassing RIB.

    Document(en)
   • 009. Ontwerpbegroting 2018-2021 TB in de Krimpenerwaard

    De gemeenteraad voorstellen om een zienswijze in te dienen

    Besluit Conform besloten met kleine redactionele aanpassing RIB.

    Document(en)
   • 010. Begroting 2018 DCMR

    1. de raad voorstellen geen zienswijze in te dienen; 2. instemmen met de inhoud en de verzending van de Raadsinformatiebrief.

    Besluit Conform besloten met kleine redactionele aanpassing RIB.

    Document(en)
   • 011. Jaarst. 2016, 1e Begr.wijz. 2017, Begroting 2018

    De gemeenteraad bijgevoegde raadsinformatiebrief aan te bieden.

    Besluit Conform besloten met kleine redactionele aanpassing RIB.

    Document(en)
   • 012. Jaarstukken 2016, 1e Begr.wijz. 2017 Koepelschap

    De gemeenteraad bijgevoegde raadsinformatiebrief aan te bieden.

    Besluit Conform besloten

    Document(en)
   • 013. Jaarrekening 2016 en conceptbegroting 2018 SAMH

    1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2016, conceptbegroting 2018 en de meerjarenbegroting 2018-2021 van het Streekarchief Midden-Holland. 2. De meerjarenbegroting ter kennisneming aan te bieden aan de raad. 3. Geen zienswijze op de conceptbegroting 2018 in te dienen en dit besluit kenbaar te maken aan het Streekarchief Midden-Holland.

    Besluit Conform besloten

    Document(en)
   • 014. GR IJsselgemeenten, begroting 2018-2021

    De raad voor te stellen om: - een zienswijze in te dienen op het onderdeel ICT, meer in het bijzonder de ICT-uitvoeringskosten - in de Kadernota rekening te houden met een hogere bijdrage aan de GR IJsselgemeenten

    Besluit Conform besloten

    Document(en)
   • 016. Betalingsregeling huur banen 2017 Tennisclub Krimp

    TCK een betalingsregeling voor de huur van 2017 aan te bieden.

    Besluit Conform besloten

    Document(en)
   • 017. Begrotingswijziging verzelfstandigingen

    De raad voor te stellen de begroting volgens het bijgevoegde voorstel aan te passen.

    Besluit Conform besloten. Raadsvoorstel wordt nog redactioneel aangepast. In handen van wethouder De Leeuw. Het college besluit om bij de Kadernota de (financiële) eindbalans van de besluitvorming over de maatschappelijke voorzieningen (maart 2014) op te maken en op dat moment ook een voorstel te doen voor het afwikkelen van de nog openstaande taakstelling(en).

    Document(en)
   • 018. Begrotingswijziging 18 mei 2017

    1. de raad voor te stellen de begroting volgens het bijgevoegde voorstel aan te passen; 2. de raad voor te stellen om de reserve Hoofdinfrastructuur te wijzigen, de tijdelijke reserve BBV-wijzigingen op te heffen en de reserve Afschrijvingen maatschappelijk nut in te stellen.

    Besluit Conform besloten

    Document(en)
   • 019. Ontheffingsaanvraag zwembad De Lansingh

    1. De ODMH conform concept te berichten dat u geen bezwaar heeft ten aanzien van de ontheffingsaanvraag

    Besluit Conform besloten

    Document(en)
   • 025. Communicatie

    Besluit Er worden vanuit deze vergadering geen onderwerpen voor actieve perscommunicatie aangedragen.