02-04-2015 - Raad

Orgaan:
Raad
Datum:
02-04-2015
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Opening en vaststelling agenda

  Besluit De voorzitter opent de vergadering. De heren Bitter (SvK) en Derickx (PvdA) zijn afwezig.

 2. 002. Mededelingen

  Besluit Op 9 april, vindt voorafgaand aan de informatieve commissievergadering een kennismaking met het nieuwe gebouw plaats voor raadsleden. Voor de nieuwe raadzaal moet een zitplaatsverdeling worden vastgesteld. De griffier mailt hiertoe een voorstel rond. De heer Butter (PvdA, nestor) feliciteert de heer Van den Eijnden met zijn op handen zijnde benoeming tot Hoogheemraad en bedankt hem voor zijn inzet op de Krimpense griffie.

 3. 003. Besluitenlijst

  De besluitenlijst van de raadsvergadering van 5 maart 2015 moet worden vastgesteld. Eventuele wijzigingsvoorstellen kunnen tot 48 uur van te voren via de griffier worden aangeleverd

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 5 maart wordt ongewijzigd vastgesteld. De besluitenlijst van de vergadering van 29 januari staat nog open totdat mevrouw Jaarsma de audio-opname heeft kunnen afluisteren.

  Document(en)
 4. 004. Spreekrecht

  Inwoners en andere belanghebbenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht in de raad. Een aanvraag hiervoor kan tot 48 uur voor aanvang van de vergadering via de griffier worden gedaan, onder vermelding van naam, contactgegevens en het onderwerp waarover u wenst in te spreken. Het spreekrecht vindt plaats aan het begin van de vergadering, en de totale spreektijd bedraagt 5 minuten per inspreker, met een totaal van maximaal 30 minuten. Indien er meer dan zes insprekers zijn, wordt de tijd dan ook evenredig verdeeld. Voor meer informatie over het spreekrecht: zie de bijlage

  Besluit Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.

  Document(en)
 5. 005. Project Prinsessenhof

  Te besluiten om: 1. De Notitie Bouwregels Prinsessenhof vast te stellen als nieuwe stedenbouwkundige kaders voor de ontwikkeling van deze locatie; 2. In te stemmen met de overgang van het project van de initiatieffase (groen) naar de planontwikkelingsfase (geel); 3. Een krediet ad € 52.604,- beschikbaar te stellen voor de plantontwikkelingsfase.

  Besluit De gemeenteraad bespreekt het voorstel; daarbij wordt ingegaan op de inspraakprocedure, de fasering van de plannen, de betrokkenheid van de klankbordgroep, de parkeerproblematiek en verkeerscirculatie, woningbehoefte voor jongeren en starters en duurzaamheid. Er wordt gevraagd om het beschikbaar stellen van het woningbehoefte-onderzoek aan de raad. Wethouder Blankenberg geeft hierover aan met QuaWonen te overleggen, en komt terug op de beschikbaarheid van starterswoningen. Verder geeft wethouder de Leeuw aan dat parkeren en verkeerscirculatie nog nader worden bekeken en QuaWonen bezig is met energiemaatregelen bij woningen. De raad stemt vervolgens zonder hoofdelijke stemming in met het voorstel.

  Document(en)
 6. 006. Bespreking profielschets burgemeester

  Te besluiten om: 1. De concept-profielschets na bespreking te agenderen voor vaststelling tijdens de raadsvergadering over de profielschets op 15 april 2015

  Besluit De voorzitter licht toe dat de concept profielschets vanavond voorligt ter bespreking. Vaststelling gebeurt op 15 april. Zij geeft het woord aan de voorzitter van de vertrouwenscommissie, de heer Poelman. Hij schetst het proces en geeft aan dat het filmpje en het overzicht van alle input op15 april beschikbaar zijn. In de bespreking tonen alle fracties zich in grote lijnen positief, waarbij tevens enkele malen de wijze van betrekken van bewoners wordt aangehaald. Verder worden de volgende punten naar voren gebracht: • ‘Kan een krachtige gemeente zijn’ is niet sterk (voorstel: schrappen ‘kan’). • Niet benoemen van minderheden Voorstel tot formulering ‘mensen van alle gezindten’ voor. • Schrappen ‘in de volksmond’(p. 4). • Opnemen toelichting op het EMK terrein. • Laten vervallen van de vermelding van de Metropoolregio op pagina 4 te laten vervallen en enkel op pagina 5 te benoemen. • Al dan niet vermelden van zowel levendige als bloeiende gemeenschap in dezelfde passage. • Naast het gevarieerde winkelaanbod tevens de uitdagingen – zoals leegstand –benoemen. • Benoemen dat de voorzieningen onder druk staan (p. 6). • Al dan niet prominent benoemen grote maatschappelijke rol van de kerken • Bij het onderdeel over bestuurlijke context mist de fractie de man/vrouw verhouding (raad en college). Er wordt éénmaal burgermoeder genoemd, maar alle verdere vermeldingen zijn mannelijk. • Vermelding van de stabiliteit van de verhoudingen wordt gemist (bestuurlijk risicoprofiel) • Voorstel om in plaats van vermelden van de wens om de betrokkenheid van bewoners bij raadsvergaderingen te vergroten dit als betrokkenheid bij het (gemeente)bestuur te formuleren. • Vermelden dat er geen dienstauto beschikbaar is. • Kritisch kijken naar het aantal keren dat ‘actief’ en ‘relatief’ wordt genoemd • Voluit vermelden van de fractienaam van de ChristenUnie. De heer Poelman geeft aan dat de taalkundige opmerkingen worden nagelopen. Over de passage betreffende diversiteit is lang nagedacht; de huidige tekst is zeer afgewogen. De verrtouwenscommissie bespreekt opnemen van informatie over het EMK terrein. Het bestuurlijke risicoprofiel komt in gesprekken aan de orde. De raad stemt vervolgens zonder hoofdelijke stemming in met het voorstel om de concept-profielschets – na eventuele aanpassing door de vertrouwenscommissie - te agenderen voor vaststelling tijdens de raadsvergadering over de profielschets op 15 april 2015.

  Document(en)
 7. 007. Duurzaamheidsagenda

  Te besluiten om: 1. De duurzaamheidsagenda 2015-2017 vast te stellen 2. Een krediet van € 100.000 beschikbaar te stellen ten laste van de Vrije reserve en via begrotingswijziging in programma 2 op te nemen.

  Besluit De gemeenteraad bespreekt het voorstel, waarbij brede instemming wordt betuigd. Er worden enkele vragen gesteld over onder meer de P&R voorziening bij het busstation, de proef met elektrisch fietsen en de mogelijke relatie met Beter Benutten 2 en de Metropoolregio, betrekken van ondernemers en over het mobiliteitsmanagement. Vanuit enkele fracties wordt aangespoord tot meer concrete maatregelen. Wethouder Oosterwijk beantwoordt de vragen en benadrukt dat kansen gepakt worden als deze zich voordoen. Voor stimuleren van elektrisch fietsgebruik wil hij kijken naar mogelijkheden binnen de Verkeersonderneming of in de Metropoolregio en bedrijven worden gestimuleerd zelf een beroep te doen op subsidiemogelijkheden. Wethouder Boudesteijn geeft aan dat er in het najaar meer informatie is over de P&R bij het busstation en er op dit moment geen nadere informatie over het mobiliteitsmanagement is; hij zegt toe deze op korte termijn te verstrekken. De gemeenteraad stemt vervolgens zonder hoofdelijke stemming in met het voorstel.

  Document(en)
 8. 008. Aanpassing rioleringsfinanciën

  Te besluiten om: 1. In te stemmen met de voorgestelde aanpassingen op de balans met ingang van 2014. 2. Te bevestigen dat aanbestedingsresultaten op vervangingsinvesteringen worden ingezet voor toekomstige vervangingsinvesteringen en daartoe in de voorziening blijven

  Besluit De heer Neeleman (D66) geeft aan dat het voorstel door de auditcommissie is besproken; het betreft een verzoek de bestaande handelswijze door middel van een raadsbesluit te autoriseren. Hij verzoekt om op een ander moment in discussie te gaan over de wijze waarop met aanbestedingsvoordelen wordt omgegaan. Wethouder de Leeuw kan zich hier in vinden. De gemeenteraad stemt vervolgens zonder hoofdelijke stemming in met het voorstel.

  Document(en)
 9. 009. Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte 2015-2019

  Te besluiten om: 1. voor het gehele beheerareaal van de openbare ruimte van de gemeente (verharding, groen en meubilair) een integraal kwaliteitsniveau B (technisch en verzorging/reiniging) vast te stellen; 2. eenmaal per jaar het kwaliteitsniveau te evalueren; 3. de daadwerkelijke uitvoering van het beheer van de openbare ruimte te realiseren binnen de budgetten die zijn opgenomen in de meerjarenbegroting 2015-2018.

  Besluit De gemeenteraad bespreekt het voorstel en constateert dat het voorgestelde niveau sober is en doelmatig. Diverse fracties vragen aandacht voor monitoring, social return, en melden van problemen bij herstraten. Er worden verder opmerkingen gemaakt over de entrees van de gemeente, communicatie en de afhandeling van klachten. De fractie van Stem van Krimpen dient hiertoe motie ‘Registratie Afwikkeling Meldingen en Klachten Buitenruimte in; de motie wordt mede-ingediend door de fracties van ChristenUnie, VVD, D66, LK en PvdA. De motie vraagt om een jaarlijks overzicht van de wijze en duur van afhandeling van meldingen over de buitenruimte met ingang van het najaar van 2015. Wethouder Oosterwijk kondigt een verzoek voor informatieverstrekking in de informatieve commissie van 27 augustus aan en ervaart de motie als ondersteuning van de ingezette weg. De gemeenteraad stemt vervolgens zonder hoofdelijke stemming in met achtereenvolgens het voorstel en de ingediende motie.

  Document(en)
 10. 010. Liquidatie Stadsregio Rotterdam

  Te besluiten om: 1. Akkoord te gaan met het ontwerp Liquidatieplan 2015, het ontwerp Opheffingsbesluit 2015 en de 2e begrotingswijziging 2015, met inachtneming van enkele kanttekeningen; 2. Het DB van de Stadsregio Rotterdam schriftelijk in kennis te stellen van de reactie van de Raad, conform bijgevoegde concept zienswijze.

  Besluit De gemeenteraad stemt zonder nadere bespreking in met het voorstel.

  Document(en)
 11. 011. Vaststellen overzichten van moties en toezeggingen

  Te besluiten om: 1. Het overzicht van toezeggingen vast te stellen, inclusief de voorgestelde afhandeling van de toezegging ‘met een nieuw voorstel te komen voor het afhandelen van motie D66, Maatregel 50 en 51 verkeer en vervoervisie’ en van de toezegging ‘de vraag over herstructurering van het vastgoed schriftelijk te beantwoorden’ 2. Het motie-overzicht vast te stellen, inclusief de voorgestelde afhandeling van moties ‘inschakelen van bewoners bij groenbeheer’ en ‘inspreken raad’.

  Besluit De heer Neeleman (D66) merkt op de gehanteerde procedure opmerkelijk te vinden en stelt voor dat het college zelf de vinger aan de pols houdt. De voorzitter geeft aan dat er nog een raadsinformatiebrief volgt over een aantal openstaande (oudere) toezeggingen en geeft aan dat ook de moties nagelopen worden. De gemeenteraad stemt vervolgens zonder hoofdelijke stemming in met het voorstel.

  Document(en)
 12. 012. Begrotingswijziging april 2015

  Te besluiten om: 1. de wijzigingen van de budgetten te autoriseren

  Besluit De gemeenteraad stemt zonder nadere bespreking in met het voorstel.

  Document(en)
 13. 013. Vragenhalfuur actualiteit

  Aanvragen voor het vragenhalfuur actualiteit kunnen tot 48 uur voor aanvang van de vergadering via de griffier worden ingediend. De voorzitter besluit over het toestaan van de aanvraag

  Besluit Mevrouw Jaarsma (SvK) informeert naar de voortgang van de ontwikkelingen bij het EMK terrein; immers zou de raad geinformeerd worden voor de ondertekening van een bestuurlijke overeenkomst. Wethouder Oosterwijk geeft aan dat er nog geen overeenkomst is getekend, en de raad per raadsmemo wordt geïnformeerd. Overigens ligt de bestuurlijke overeenkomst als zodanig niet aan de raad voor.