01-11-2016 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
01-11-2016
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Het college neemt de politieke actualiteit rondom de positie van wethouder Boudesteijn in beschouwing. 2. Wethouder De Leeuw meldt dat de gunning aan Optisport van de exploitatie van het zwembad nu definitief is. De overeenkomst wordt getekend op 4 november a.s. 3. Wethouder Blankenberg koppelt terug vanuit het AB van Promen van 27 oktober jl. Het Operationeel Plan wordt voor een zienswijze aan de raad voorgelegd. 4. Het college kijkt met waardering terug op de Beurs Krimpen Onderneemt die in de achterliggende week werd gehouden. 5. Wethouder Oosterwijk koppelt terug vanuit het Bestuurlijk Overleg Windenergie, op 28 oktober jl. Een brief gaat uit naar de Provincie. De raad wordt geïnformeerd per RIB. 6. De burgemeester deelt met het college zijn voorbereidingen om te komen tot een debat met de raad over het functioneren en de representativiteit van onze plaatselijke democratie. Aanleiding is de VNG-rapportage van Van der Donk over meervoudige democratie.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 25 oktober 2016

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 25 oktober 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit De agenda wordt besproken. De burgemeester zal de AB-vergadering bijwonen..

   Document(en)
  • 005. Evaluatie raadsvergadering 27 oktober 2016

   Besluit De raadsvergadering wordt geëvalueerd.

  • 006. Presentatie Vluchtelingenwerk

   Presentatie over Vluchtelingenwerk door Esther van der Hoeven.

   Besluit Niet doorgegaan. Er wordt naar een nieuw moment gezocht.

  • 007. Treasurystatuut 2016

   1. Treasurystatuut 2016 ter vaststelling aan de raad aanbieden 2. Treasurystatuut 2010 in te trekken

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 008. Financiële verordening 2017

   1. De financiële verordening 2017 ter vaststelling aan de raad aan te bieden

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 009. Belasting- en tariefvoorstellen 2017

   de belasting- en tariefvoorstellen 2017, de belastingverordeningen 2017 en het tarievenbesluit 2017 aan de gemeenteraad aan te bieden, ter bespreking en besluitvorming in de raadsvergadering van 15 december 2016.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 010. Offerte preventie- c.q. voorlichtingsproject Fier

   In te stemmen met de offerte van de Fier Academy voor het uitvoeren van een preventie- c.q. voorlichtingsproject in het voorjaar van 2017.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 011. Voorschot 2016 op gebundelde uitkering

   Een voorschot op de gebundelde uitkering (artikel 69 Participatiewet) aan te vragen voor het jaar 2016

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 012. Participatieverklaringstraject statushouders

   1.Het participatieverklaringstraject voor statushouders in te kopen bij Vluchtelingenwerk conform bijgevoegde offerte.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 013. Bestandsomvang en vangnetprocedure

   de raad middels bijgaande raadsinformatiebrief op de hoogte te brengen van de kwartaalrapportage van de GR IJsselgemeenten en daarmee samenhangende ontwikkelingen die van belang zijn voor de bestandsomvang en de aanvraag voor een vangnetuitkering

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 014. Advisering toewijzing zendtijd LOK

   1. De Raad met bijgaand raadsvoorstel voor te stellen om het Commissariaat van de Media positief te adviseren over toewijzing van de zendtijd aan stichting Lokale Omroep Krimpen.

   Besluit Conform advies besloten. Het raadsvoorstel krijgt nog een redactionele aanpassing.

   Document(en)
  • 017. Communicatie

   Besluit Er wordt vanuit deze agenda geen actieve perscommunicatie gezocht. .