01-11-2012 - Besluitvoorbereidende Commissie

Orgaan:
Besluitvoorbereidende Commissie
Datum:
01-11-2012
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Hoorzitting

  Besluit Ten aanzien van de begroting 2013 hebben mevrouw Reijntjes (bibliotheek) (bijlage), de heer De Wilde (DCV), mevrouw Luijk en de heer Miedema (buurtbemiddeling), de heer Verweij (Krimpenerwaardcollege) (bijlage) en de heer Verheijen (Sportraad) (bijlage: spreektekst en bijlage: verzoeken) spreektijd aangevraagd. Daarnaast richt de heer Os (o.a. namens Hollandia) een kort woord tot de raad.

 2. 002. Vaststellen agenda

  Vaststellen agenda

  Besluit De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. 003. Mededelingen

  Besluit Er zijn geen mededelingen

 4. 004. Besluitenlijst

  Vaststellen besuitenlijst van 13 september 2012

  Besluit De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 5. 005. Vervolg discussie sociaal-maatschappelijke voorzie

  Te besluiten om: 1. in te stemmen met de concrete voorstellen op het gebied van het voorzieningenniveau, zoals die zijn opgenomen in de ontwerp meerjarenbegroting 2013-2016; 2. in te stemmen met de aanvullende taakstelling voor de voorzieningendiscussie, zoals die is opgenomen in de ontwerp meerjarenbegroting 2013-2016; 3. in te stemmen met het uitvoeren van een ‘quick scan’ c.q. ‘benchmark’ naar het zwembad, de muziekschool en de kinderboerderij; 4. in te stemmen met een ‘quick scan’ of en zo ja op welke wijze de exploitatie van Tuyter, Big Bear en Onderdak efficiënter kan worden georganiseerd; 5. in te stemmen met interactieve debatten binnen de zes onderscheiden clusters waarbij samen met het ‘veld’ wordt onderzocht in welke mate de inzet van collectieve middelen door de gemeente (verder) kan worden terug gedrongen.

  Besluit De commissie bespreekt het voorstel. Er worden vragen gesteld over onder meer de muziekschool, het zwembad en de sportaccomodaties. Met betrekking daarop wordt gewezen op de voorstellen van de Sportraad. In reactie geeft burgemeester Huizer een toelichting op de wijze waarop het voorstel is ingericht en benadrukt daarbij dat de (informatie uit de) eerste vier punten kunnen worden meegenomen bij de maatschappelijke debatten. Zij wijst er op dat voor voorzieningen als het zwembad en de muziekschool (tevens) een fundamentele afweging gemaakt moet worden over al dan niet zelf aanbieden van de voorzieningen. Hoewel in het voorstel de plannen van de Sportraad niet vermeld staan is er wel gesproken over hoe de sportaccomodaties te organiseren; dit vormt onderdeel van de uiteindelijke keuzes. Zij zegt toe in het college te bespreken of een quick scan over sportaccomodaties als apart punt wordt toegevoegd aan het voorstel.Wethouder Blankenberg licht toe dat bij de uitleg die Sportief Capelle komt geven over de werkwijze ook het onderzoek van de Sportraad betrokken kan worden. De commissie adviseert de raad om het voorstel als bespreekpunt te agenderen voor de raadsvergadering.

  Document(en)
 6. 006. Begroting 2013

  De raad de begroting 2013 - 2016 ter vaststelling aanbieden

  Besluit 6 Begroting 2013 De commissie bespreekt de begroting. Daarbij worden met betrekking tot de inleiding en het raadsvoorstel vragen gesteld over de taakstelling van het college, aanpassingskosten over obs Kortland en de Rudolf Steiner school, de effecten van het regeerakkoord. De wethouders beantwoorden de vragen. Ten aanzien van Programma 2 wordt geinformeerd naar de effecten van uitval van buurtbemiddeling, de uitwerking van gemeentelijke taken uit de drank0en horecawet, de aanwezigheid van politie in de gemeente, de geluidsmodules over hoogfrequent geluid en speerpunt huiselijk geweld. Burgemeester Huizer antwoordt dat de passage over hoogfrequent geluid moet vervallen. Zij benadrukt dat de gemeente niet bezuinigt op buurtbemiddeling maar dat het wegvallen van de bijdrage van QuaWonen wel een andere organisatie ervan betekent. Over de drank-en horecawet volgt nadere informatie. Huiselijk geweld komt vaker voor dan gedacht en vormt mede daarom een speerpunt. In relatie tot Programma 3 wordt geinformeerd naar een visie op leerlingenvervoer en of de leerlingenaantallen gekoppeld kunnen worden aan de beschikbare locaties, en of intrekken bij Het Kompas een optie is bij het niet doorgaan van nieuwbouw. Voorts wordt geinformeerd naar de prestaties van het CJG. Over Programma 5 wordt geinformeerd het streefcijfer van het aantal geregistreerde mantelzorgers. Wethouder Hofstra zegt toe dat dit streefcijfer op 500 kan worden gesteld. Met betrekking tot programma 7 antwoordt wethouder Prins naar aanleiding van een vraag over dat de kwaliteit zo goed mogelijk wordt gehandhaafd Met betrekking tot Programma 8 geeft wethouder Hofstra naar aanleiding van een verzoek om bij de evaluatie van de duurzaamheidsvisie ook te kijken naar de praktijk aan dat dit wordt meegenomen. Wethouder Prins geeft aan dat een eventueel overschot uit het fonds bewonersinitiatieven in principe vrij valt.

  Document(en)
 7. 007. Afspraken/Toezeggingen

  Besluit Er zijn geen te bespreken afspraken en toezeggingen.

 8. 008. Rondvraag

  Besluit Naar aanleiding van een vraag van de heer Zweers geeft de voorzitter aan dat de ingekomen post halverwege 2013 op een andere wijze wordt aangeboden. Mevrouw Hofs wil graag meer uitleg over werken met de ipad. De griffie voorziet hierin.