01-09-2015 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
01-09-2015
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder De Leeuw meldt dat Concordia inmiddels de locatie aan de Stormsweg heeft betrokken voor haar oefeningen. 2. Hij meldt voorts dat de ter visie legging van het ontwerpbestemmingsplan voor de locatie Prinssessepark geen reacties heeft opgeleverd. Het overleg met QuaWonen over de kostenverdeling van het project, bevindt zich in de afrondende fase. 3. Hij koppelt terug vanuit zijn overleg met het bestuur van TCK over de financiële positie van de vereniging en over de mogelijkheden om daarin vanuit de gemeentelijke positie als verhuurder in positieve zin invloed op uit te oefenen. 4. Het college geeft zich rekenschap van de gemeentelijke kosten aan de exploitatie van het Streekmuseum en formuleert een inzet voor het gesprek met de gemeente Krimpenerwaard over mede-bekostiging. 5. Afgesproken wordt, dat op 15 september a.s. een presentatie in het college komt over de systematiek van het nieuwe huurprijsbeleid voor accommodaties.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 23 juni 2015

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 25 augustus 2015 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit Er is deze week geen overzicht aangeboden

  • 004. Bereikbaarheid

   Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 1 september t/m maandag 6 september 2015

   Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Boudesteijn is bereikbaar)

  • 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam/MRDH

   Besluit Er zijn in de komende week geen vergaderingen in stadsregionaal c.q. metropolitaan verband.

  • 006. Herontwikkeling van de Tuyter

   1. In te stemmen met het voorliggende plan om de Tuyter te herontwikkelen. 2. Big Bear en het gebouw van de muziekschool aan de Tuinstraat te vervreemden.

   Besluit Conform advies besloten. Wethouder De Leeuw wordt gemachtigd nog enkele aanpassingen van redactionele aard in het raadsvoorstel door te voeren. Het voorstel gaat naar de raad op 2 september a.s.

   Document(en)
  • 007. (her)benoeming leden Adviesraad Sociaal Domein

   1. De heer Ths. Bakker met terugwerkende kracht per 1 januari 2015 te herbenoemen als lid van de Adviesraad Sociaal Domein. 2. Mevrouw M. Kerkmans per 1 september 2015 te benoemen als lid van de Adviesraad Sociaal Domein. 3. Mevrouw C. ter Woort per 1 september 2015 te benoemen als lid van de Adviesraad Sociaal Domein zonder stembevoegdheid.

   Besluit Conform advies besloten, met dien verstande, dat de uitgaande brief nog een redactionele aanpassing ondergaat.

   Document(en)
  • 008. Advisering Adviesraad 16-17-jr. neg. studieadvies

   Het advies van de Adviesraad Sociaal Domein te beschouwen als ondersteunend voor onze (beleids)inspanningen voor deze kwetsbare doelgroep. 2. De Adviesraad Sociaal Domein conform bijgevoegd conceptbrief te beantwoorden.

   Besluit Conform advies besloten, met dien verstande dat wethouder De Leeuw nog een aanpassing in de uitgaande brief zal doorvoeren.

   Document(en)
  • 009. Jaarplan 2015 IJsselgemeenten – SoZa

   1. Het jaarplan 2015 IJsselgemeenten SoZa, met de kanttekeningen, voor kennisgeving aan te nemen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 010. Communicatie

   Besluit Besloten wordt actieve communicatie te voeren met betrekking tot agendapunt 6 (herontwikkeling De Tuyter).